Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wolontariat Cyfrowy Seniorów: Asystent Cyfrowy

Reklama
Nabór od 04.07.2019 do 29.07.2019 15:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wolontariat Cyfrowy Seniorów: Asystent Cyfrowy.

Zadanie określone jest w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z dnia 5.12.2013 r. Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w latach 2019-2020 wpisuje się w cel techniczny Programu 3.6 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Pilotażowy projekt rozwijający działania wolontariackie seniorów z zakresu edukacji cyfrowej. Zadanie polega na przeszkoleniu minimum 24 seniorów, którzy jako Asystenci Cyfrowi będą wspierać edukację cyfrową seniorów w Warszawie oraz koordynowaniu ich działań.

 

Szkolenie seniorów polegające na przygotowaniu do zastania Asystentem Cyfrowym obejmuje:

 

 • odpowiednio dostosowany kurs z zakresu nowoczesnych technologii (tematyka i poziom zależny od potrzeb grupy i związany z jej dalszymi działaniami),
 • kurs z zakresu metod edukacyjnych i szkoleniowych,
 • praktyki oraz mentoring,
 • organizacje spotkań i wyjazdu integracyjnego.

Działania Asystentów Cyfrowych polegać będą na:

 • wsparciu istniejących Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora oraz tworzeniu nowych na zasadach wolontariackich,
 • wsparciu działań promocyjnych i informacyjnych urzędu na rzecz seniorów,
 • przygotowaniu materiałów (foto i wideo) promocyjnych.

Grupą docelową są mieszkańcy Warszawy, którzy ukończyli 60 lat, są osobami aktywnymi społecznie, posiadają dobrą znajomość nowoczesnych technologii (komputery, urządzenia mobilne, paczkomaty itp.).

Zakres zadania. Oferta powinna uwzględniać następujące elementy:

 1. w zakresie szkolenia Asystentów Cyfrowych
 • Oferent każde działanie wymienione w konkursie (takie jak szkolenie czy wyjazd integracyjny) przeprowadzi dla każdej grupy seniorów osobno.
 • grupy szkoleniowe (Asystentów) mogą liczyć maksymalnie 8 osób,
 • Oferent przeprowadzi przed i po szkoleniu weryfikację wiedzy seniorów chcących być Asystentami Cyfrowymi i dostosuje tematykę i sposoby prowadzenia szkoleń do ich potrzeb,
 • Asystent otrzyma – legitymację asystenta, dyplom asystenta oraz dyplom ukończenia kursu trenerskiego.
 • Oferent nawiąże współpracę z Ochotnikami Warszawskimi w zakresie prowadzenia działań wolontariackich i szkoleń wolontariuszy,
 • Każdy senior biorący udział w projekcie:
  • będzie uczestniczył w komputerowym kursie doszkalającym (minimum 16 godzin),
  • będzie uczestniczył w kursie trenerskim (minimum 12 godzin), do kursu zostanie przygotowany skrypt szkoleniowy (w formie podręcznika a nie prezentacji),
  • odbędzie praktyki, które mogą odbywać się w istniejących PCWS lub na bezpłatnych kursach komputerowych dla seniorów (jako wsparcie trenera),minimum 20 godzin każdy Asystent,
  • będzie objęty opieką mentora (minimum 10 godzin konsultacji, każdy Asystent, maksymalnie 4 godziny mogą odbyć się zdalnie),
  • będzie mógł wziąć udział w zorganizowanym wyjeździe integracyjnym, wyjazdu integracyjnego nie należy rozumieć jako zakończenia projektu i podziękowana za udział. Wyjazd integracyjny musi być zorganizowany przed podjęciem przez przeszkoloną grupę działań wolontariackich, aby lepiej się poznali. Wyjazd na terenie Województwa Mazowieckiego.
  • będzie mógł wziąć udział w zorganizowanych spotkaniach cyklicznych (minimum 2 spotkania dla każdej grupy), podczas których pod opieką mentora Asystenci Cyfrowi będą mogli wymienić się wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas prowadzeni własnego PCWS,
  • otrzyma niezbędne materiały zakupione i przygotowane przez oferenta (skrypty i dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia) oraz pakiet asystencki.
 1. w zakresie działań Wolontariackich Asystentów:
 • każdy Asystent Cyfrowy otrzyma pakiet asystencki składających się z Tabletu (ekran min 8 cali, 2 GB ram, łączność LTE), podręcznika obsługi komputera (dostarczony przez BPiPS), pakiet gadżetów (oznakowane zgodnie z umową, przydatne w dalszych zadaniach Asystentów Cyfrowych np. pendrive, powerbank, gadżety biurowe), ewentualnie inny sprzęt (np. słuchawki, wskaźnik laserowy), który może przydać się w dalszej działalności asystenta,
 • Zorganizowanie praktyk Asystentom Cyfrowym – w istniejących PCWS lub kursach komputerowych dla seniorów (miejskich lub innych bezpłatnych),
 • Zorganizowanie Punktu Cyfrowego Wsparcia Seniora prowadzonego przez Asystenta cyfrowego
  • Wyszukanie odpowiedniej placówki.
  • Podpisanie umów Partnerskich z placówkami.
  • Ustalenie godzin pracy Punktu.
  • Koordynacja i monitoring Punktu i pracy Asystenta Cyfrowego.
 • przygotowanie i podpisanie umów wolontariackich z uczestnikami projektu,
 • Oferent będzie wspierał, monitorował i rozliczał działalność Asystentów Cyfrowych, którzy przeszli szkolenie. Oferent odpowiada za realizację założonych działań, które Asystenci muszą zamknąć przed końcem projektu,
 • organizowanie i prowadzenie spotkań o charakterze warsztatowym lub seminaryjnym dla Asystentów cyfrowych mających na celu wymianę doświadczeń (spotkania powinny być prowadzone przez osobę znającą specyfikę funkcjonowania poznawczego seniorów, a także posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć IT dla osób dorosłych i seniorów),
 • Oferent, będzie koordynował działania wolontariackie seniorów. Oferent będzie przekazywał do BPIPS bieżące informacje (np. daty spotkań promujących działania cyfrowe, godziny działań PCWS), materiały promocyjne (np. zdjęcia, filmiki) oraz będzie pośredniczył w kontaktach z Asystentami.
 • Asystenci Cyfrowi po przejściu szkolenia są zobowiązani do:
  • samodzielnego prowadzenia PCWS w zakresie minimum 50 godzin,
  • wsparcia działań promocyjnych i informacyjnych BPiPS (wsparcie stoisk urzędu podczas imprez senioralnych, dystrybucja materiałów informacyjnych),
  • zorganizowania 2 spotkań w środowisku lokalnym z seniorami, promujących edukację cyfrową, spotkania udokumentowane fotografiami
  • nagrania przy wykorzystaniu tabletu – minimum 5 minutowego wywiadu z warszawskim seniorem (kartka pamięci).
 1. Inne założenia:
 • regulamin oraz inne niezbędne do prowadzenia projektu dokumenty będą opracowane przez Oferenta przy współpracy z BPiPS,
 • Oferent będzie odpowiadał za promocję projektu i rekrutacja uczestników,
 • Oferent będzie prowadził koordynację i monitoring wszystkich działań, a na koniec projektu zostanie przeprowadzona ewaluacja wśród Asystentów Cyfrowych i innych osób zaangażowanych w projekt,
 • Oferent na podstawie ewaluacji i obserwacji, przygotuje na koniec projektu rekomendacje dotyczące kontynuacji działań związanych z kształceniem Asystentów Cyfrowych,
 • zakres czasowy podany w konkursie dotyczy godzin zegarowych.
 • przygotowanie dokumentów projektowych (np. formularze zgłoszeniowe, protokoły przekazania, listy obecności) uzgodnione i zaakceptowane przy współpracy z BPiPS.
 • oferenci w ramach realizacji zadania odpowiedzialni będą za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami podjęcie działań z zakresu przetwarzania danych osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO),

 

Warunki pomieszczeń, w których będą odbywały się szkolenia i spotkania:

 • sala powinna zapewniać warunki do swobodnej nauki oraz spełniać wymogi BHP i ppoż.,
 • lokalizacja i sala muszą spełniać wymogi dostępności dla osób z trudnościami w poruszaniu,
 • sala musi posiadać dobre oświetlenie i odpowiednią wentylację,
 • w budynku musi znajdować się odpowiednie zaplecze sanitarne.

Sposoby monitorowania:

 • półroczne sprawozdanie w formie Karty Monitoringu (wzór Karty Monitoringu opracowany przez BPiPS), wraz z dokumentacją projektowa (na życzenie BPiPS)
 • prowadzenie list obecności oraz dokumentacji fotograficznej z prowadzonych działań,
 • kontrole działań w okresie realizacji zadania przeprowadzane przez BPiPS,
 • Oferent będzie zobowiązany, na żądanie BPiPS do udzielania wyjaśnień i przekazywania aktualnych i szczegółowych informacji oraz dokumentów związanych z prowadzonym projektem,
 • prowadzenie i  udostępnianie elektronicznej listy uczestników i harmonogramów działań.

Kadra merytoryczna realizująca działania szkoleniowe:

 • szkolenia, warsztaty i mentoring powinny prowadzić osoby z odpowiednim, kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem,
 • udokumentowane doświadczenie w działaniach edukacyjnych na rzecz seniorów,
 • udokumentowana dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń mobilnych, oprogramowania oraz innych urządzeń cyfrowych,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu technik szkoleniowych
 • doświadczenie związane z pracą z osobami starszymi,
 • umiejętności interpersonalne pomocne w prowadzeniu kursów (cierpliwość, sposób motywowania, łagodzenia napięć, redukowanie obaw).

Warunki tworzenia kosztorysu zadania:

 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • wycena kosztów przeszkolenia jednego Asystenta
 • informacje o stawkach osób prowadzących kursy i mentoring,
 • koszt jednego pakietu asystenckiego, pokrytego z dotacji, jaki otrzymuje senior nie może być wyższy niż 1100 zł i niższy niż 800 zł brutto.
 • uwzględnienie rodzajów kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zadania:
  • koszty merytoryczne - osobowe oraz rzeczowe związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania,
  • koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne – m.in.  kierowanie (koordynacja) projektem, wykonywanie zadań administracyjnych, księgowych nie może przekroczyć 20 % dotacji,
  • koszt zorganizowania wyjazdu integracyjnego dla wszystkich uczestników do wysokości 6% dotacji w całym okresie realizacji zadania,
  • inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji – do wysokości 6% dotacji w całym okresie realizacji zadania. Oferent może zakupić tylko sprzęt, który będzie niezbędny do realizacji zadania

Oferent może złożyć ofertę dotyczącą przeszkolenia nie mniej niż 24 seniorów (minimum 3 grupy) na Asystentów Cyfrowych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama