Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) - opieka długoterminowa

Reklama
Nabór od 03.07.2019 do 10.09.2019 23:59
Komisja Europejska
Łączny budżet 10 mln EUR
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Rodzina, Seniorzy, Niepełnosprawni
Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się opieki długoterminowej w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) - VP/2019/003.

Cele ogłoszonego konkursu:
• Opracowanie i przetestowanie innowacyjnych podejść do świadczenia opieki długoterminowej w celu sprostania wyzwaniom związanym z dostępem, przystępnością, siłą roboczą, jakością i trwałością opieki długoterminowej;
• Opracowanie trwałych wielopoziomowych modeli partnerstwa, które ułatwiłyby wdrażanie innowacji społecznych w zakresie opieki długoterminowej;
• Wykorzystanie innowacji społecznych w planowaniu i monitorowaniu polityki opieki długoterminowej.

Każda propozycja działania powinna zmierzać do osiągnięcia co najmniej dwóch z trzech powyższych celów i powinna mieć potencjał zwiększania skali.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie opieki długoterminowej opracowywane w ramach tego konkursu powinny:

• być oparte na podejściu zorientowanym na użytkownika;

• przedstawiać długoterminową wizję opartą na ocenie potrzeb i popartą analizą potencjalnego wpływu i trwałości;

• być wspierane przez solidną i udokumentowaną metodę oceny i mechanizmy walidacji;

• zawierać mechanizmy transferu/ replikacji, w tym w celu potencjalnego zwiększenia skali przy użyciu funduszy UE lub innych źródeł finansowania.

Proponowane działania powinny być kreatywne i proponować innowacyjne środki, opierając się na istniejących dobrych praktykach.

Poniższe przykłady to niewyczerpująca lista działań, które mogą być finansowane w ramach tego konkursu:

• zbieranie danych i badania;

• opracowywanie i testowanie innowacyjnych sposobów dostarczania usług opieki długoterminowej, np. innowacyjne modele opieki zintegrowanej, opieki domowej lub opieki społecznej;

• opracowywanie i testowanie nowych narzędzi do planowania i monitorowania polityki;

• działania mające na celu tworzenie i ulepszanie sieci, wymianę dobrych praktyk;

• opracowanie wytycznych i praktycznych narzędzi;

• konferencje, seminaria;

• opracowywanie programów nauczania i działania szkoleniowe;

• działania uświadamiające i upowszechniające.

Obowiązkowe czynności, które należy uwzględnić we wniosku, to:

• w przypadku wniosków obejmujących konsorcjum, organizacja przynajmniej jednego spotkania koordynacyjnego ze wszystkimi członkami konsorcjum;
• szczegółowy plan promocji w UE wyników działania, w tym wydarzenia upowszechniającego i udziału w co najmniej dwóch wydarzeniach organizowanych przez Komisję Europejską w Brukseli (maksymalnie dwie noce dla dwóch osób);
• kompleksowy plan monitorowania i oceny interwencji, w tym jasną i w pełni rozwiniętą metodologię określającą odpowiednie rezultaty i wskaźniki wyników. Element oceny planu obejmuje:

  • Ocenę wyników odnosząca się do wyników, które można przypisać projektowi, a także zakres, w jakim projekt zrealizował swoje cele

  • Ocenę procesu dotycząca sposobu realizacji projektu pod względem spójności oraz projektu z podanym planem działania i skutecznością różnych działań w ramach planu.

Powyższą ocenę może przeprowadzić ekspert projektu, firma oceniająca lub oba podmioty.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie przez UE projektów w ramach tego zaproszenia szacuje się na 10 000 000euro.

Komisja przewiduje sfinansowanie 4-6 wniosków.

Komisja zastrzega sobie prawo do niepodzielenia wszystkich dostępnych środków.

Komisja zastrzega sobie prawo do zwiększenia kwoty środków i przekazania ich do wniosków dopuszczonych na listę rezerwową.

W ramach niniejszego konkursu dotacja UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych działania. Wnioskodawcy muszą zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty pokrytej ze środków własnych wnioskodawców lub ze źródeł innych niż budżet Unii Europejskiej.

Reklama