Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Letnio-jesienne spacery po terenie Dzielnicy Praga-Północ

Reklama
Nabór od 29.03.2019 do 24.04.2019 16:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Północ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Letnio-jesienne spacery po terenie Dzielnicy Praga-Północ.

Zadanie obejmuje realizację cyklu spacerów po terenie dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Spacery będą odbywać się w sobotę i/lub niedzielę w okresie wrzesień-listopad 2019 roku. Spacery mogą mieć formę gry miejskiej. W ramach zadania należy zorganizować łącznie minimum 8 spacerów w cyklu. Tematyka i trasa spacerów musi odnosić się do historii, kultury i tradycji dzielnicy Praga-Północ. Każdy ze spacerów będzie trwał minimum 60 minut. Dopuszcza się powtórzenie maksymalnie jednej trasy i tematyki spaceru.

Zadanie poprzez cykl spacerów powinno budować współczesną tożsamość mieszkańców z poszanowaniem tradycji i wielokulturowości, wzmacniać więzi z dzielnicą i budować jej pozytywny wizerunek, a także promować dziedzictwo kulturowe jako element rozwoju lokalnego. Zadanie ma mieć charakter ogólnodostępny. Oferent jest zobowiązany do opisania i zdefiniowania grupy odbiorców zadania, w tym określenia minimalnej liczby odbiorców zadania oraz określenia sposobu pozyskania uczestników spacerów.

Podmioty realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze. Od oferentów oczekuje się przedstawienia ramowego programu spacerów, niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych, tzn. ofert dotyczących jednego lub tylko kilku spacerów. Dopuszcza się jedynie składanie propozycji całego cyklu spacerów.

W przypadku realizacji zadania w formie wsparcia wycena wkładu osobowego oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju. Oferent powinien w tym przypadku przedstawić sposób wyliczenia tych stawek, na przykład przeprowadzenie oszacowania rynku. W przypadku prac niewymagających żadnych kwalifikacji przy wycenie należy posługiwać się stawką godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.

Przy planowaniu kosztów zadania należy uwzględnić koszty promocji, w tym koszty zapewnienia materiałów promujących spacery (np. ulotek, folderów, mapek itp.). Treść ww. materiałów oferent będzie zobowiązany uzgodnić z Wydziałem Kultury dla Dzielnicy
Praga-Północ. Oferent realizując zadanie zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania.

W przypadku ujęcia w kosztorysie zadania następujących wydatków takich jak:

- opłaty telekomunikacyjne (np. Internet, telefon),

- opłaty związane z transportem (np. paliwo),

- opłaty związane z użytkowaniem lokali (np. czynsz, prąd, ogrzewanie, woda itp.),

- koszty bankowe (np. opłaty za przelewy, opłaty za prowadzenie rachunku itp.),

w kosztorysie zadania może być uwzględniona tylko ta część wydatków, która jest związana wyłącznie z realizacją ww. zadania. Sposób wyliczenia należy przedstawić w punkcie VI.3 oferty: „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama