Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Małe dotacje - są jeszcze środki finansowe

Reklama
Nabór od 02.07.2019 do 30.11.2019 23:59
Urząd m.st. Warszawy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m.st. Warszawa może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małej dotacji.

Nabór odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie witkac.pl
Oferty należy składać w generatorze, następnie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, które musi zostać podpisane (czytelnie) przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w miejscu wskazanym w naborze elektronicznym. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej dostarczenia pod wskazany adres w wersji papierowej (nie liczy się data stempla pocztowego).

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków m.st. Warszawy takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małej dotacji:

  • wnioskowana dotacja od m.st. Warszawy w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
  • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest za pośrednictwem generatora wniosków na stronie: https://witkac.pl. Przygotowaną w generatorze ofertę należy złozyć elektronicznie, następnie wydrukować potwierdzenie jej złożenia, podpisać i dostarczyć na adres wskazany w ogłoszeniu naboru.

W ciągu 7 dni od momentu wpływu papierowej wersji oferty do biura Urzędu m.st. Warszawy lub wydziału dla dzielnicy m.st. Warszawy, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

Może być również zamieszczona na stronie internetowej biura Urzędu m.st. Warszawy (jeśli biuro taką stronę posiada) lub dzielnicy m.st. Warszawy.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu m.st. Warszawy danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

Przed złożeniem oferty zachęcamy do zapoznania się z treścią aktualnej procedury małych dotacji.

Małe dotacje - dostępność środków finansowych w 2019 roku

Biuro Marketingu Miasta:

Środki z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, OBSZAR WISŁA.

Wysokość środków: 3 420 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/10037

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych:

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku

Wysokość środków: 100 000 zł

Link do naboru w Generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/9604

środki z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kombatantów oraz osób represjonowanych wynikających z Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 w 2019 roku

Wysokość środków: 1 030 zł

Link do naboru w Generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=9638

środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku na realizację działań dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikające z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020

Wysokość środków: 30 000 zł

Link do naboru w Generatorze: https://www.witkac.pl/#/contest/view?id=9662

środki z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - działania dot. poradnictwa specjalistycznego

Wysokość środków: 45 000 zł

Link do naboru w Generatorze: https://www.witkac.pl/#/Contest/View/9665

środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.

Wysokość środków: 50 000 zł

Link do naboru w Generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/9668

środki z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - działania w obszarze bezdomności

Wysokość środków: 30 000 zł

Link do naboru w Generatorze: https://www.witkac.pl/#/Contest/View/9684

środki na realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami wynikających z Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020

Wysokość środków: 80 000 zł

Link do naboru w Generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=9708

Biuro Rozwoju Gospodarczego:

Środki z zakresu: działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Wysokość środków: 27 200 zł

Link do naboru w Generatorze: https://www.witkac.pl/#/Contest/View/10084

Bemowo:

Środki z zakresu:wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dzieci z rodzicami

Wysokość środków: 50 000 zł

Link do naboru w Generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/10304

Ochota:

środki z zakresu: profilaktyka uzależnień

Wysokość środków: 30 195,50 zł

Link do naboru w Generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/9881

środki z zakresu: wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin wpisujących się w lokalną politykę społeczną w szczególności dotyczącą wspierania wspólnot i społeczności lokalnych oraz działań na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Wysokość środków: 35 000 zł

Link do naboru w Generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=10066

Praga-Południe:

środki z zakresu:pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Wysokość środków: 11 610 zł

Link do naboru w Generatorze: https://www.witkac.pl/#/Contest/View/9954

środki z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Zarząd Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy

Wysokość środków: 3 150 zł

Link do naboru w Generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/9692

Rembertów:

środki z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2019 r.

Wysokość środków: 10 000 zł

Link do naboru w Generatorze: https://witkac.pl/#/contest/view?id=9969

środki z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Wysokość środków: 20 000 zł

Link do naboru w Generatorze: https://witkac.pl/#/contest/view?id=10204

Śródmieście:
środki z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wysokość środków: 62 463,80 zł

Link do naboru w Generatorze: https://www.witkac.pl/#/contest/edit/?id=10063#0

Wola:

środki z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2019 roku

Wysokość środków: 19 050 zł

Link do naboru w Generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/9910

środki z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2019 roku

Wysokość środków: 10 000 zł

Link do naboru w Generatorze: https://www.witkac.pl/#/Contest/View/9961

środki z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2019 roku

Wysokość środków: 1 400 zł

Link do naboru w Generatorze: https://www.witkac.pl/#/Contest/View/9950

środki z zakresu:podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Wysokość środków: 20 000 zł

Link do naboru w Generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/10137

Żoliborz:

środki z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zadanie mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020.

Wysokość środków: 40 000 zł

Link do naboru w Generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/9720

środki z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, zadanie mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Wysokość środków: 14 405 zł

Link do naboru w Generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/9719

środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2019 r.: szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży.

Wysokość środków: 14.580 zł.

Link do naboru w Generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=9867

Środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2019 r.: szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży.

Wysokość środków: 18.380 zł.

Link do naboru w Generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=9867

Reklama