Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Reklama
Nabór od 02.07.2019 do 17.07.2019 15:00
Państwowa Agencjia Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Łączny budżet 783,818 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
P. o. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU

Zadanie 3.1.2.4 Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Nazwa zadania: Szkolenia dla wychowawców świetlic z zakresu pomocy psychologicznej dzieciom183.818,47 zł

Zadanie 3.1.1.3 Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym

Nazwa zadania

Edukacja lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i posługiwania się procedurą "Niebieskie Karty" 420.000 zł

Zadanie 3.3.1 Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa

Nazwa zadania

Zorganizowanie konferencji adresowanej do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień pt.: „Rola psychologicznej diagnozy klinicznej w procesie leczenia osób z zaburzeniami używania alkoholu”

Szczegółowy opis poszczególnych zadań, stanowi załącznik numer 1 do ogłoszenia o konkursie.

Wnioskodawcami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492, z późn. zm.), to jest:podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. , poz. 450 ze zm.), spełniające kryteria wyboru wniosku wskazane w ogłoszeniu o konkursie oraz spełniające dodatkowe kryteria formalne określone przy opisie poszczególnych zadaniach konkursowych.

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 17 lipca 2019 r. godz. 15.00 na adres:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Al. Jerozolimskie 15502-326 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ, zadanie: …………………………………,Numer zadania konkursowego…………………………………..

Wniosek należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie PARPA od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00(w dniu 17 lipca 2019 r. do godziny 15.00).

Strony wniosku powinny być trwale połączone i ponumerowane.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina jego wpływu do PARPA. Wnioski, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Reklama