Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną uczniów lubelskich szkół w sprawach dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Reklama
Nabór od 01.07.2019 do 26.07.2019 15:30
Wydział Ochrony Środowiska
Łączny budżet 13,33 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 13,33 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Gmina Lublin, Wydział Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną uczniów lubelskich szkół w sprawach dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych..

I. CEL KONKURSU

 

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej dzieci oraz młodzieży.

 

II. OCZEKIWANE REZULTATY

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach na temat obowiązujących zasad postępowania z odpadami komunalnymi w liczbie określonej w złożonej ofercie.

Oferent obligatoryjnie powinien podać np. konkretny rodzaj przewidzianych działań (zajęć, wydarzeń itp.) ilość spotkań, godzin lekcyjnych, nakład wydanych materiałów edukacyjnych, sposób ich dystrybucji, określić min. ilość uczestników, sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika w części III Opis zadania: pkt. 5 Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego oraz pkt.6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – oferty realizacji zadania publicznego.

 

III. ADRESACI KONKURSU

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

  1. organizacje pozarządowe,

  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

  4. spółdzielnie socjalne,

  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2018, 1263 j.t.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Uwaga!

  • wszystkie ww. podmioty muszą prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. Potwierdzeniem tego faktu są właściwe zapisy w statucie lub innym równoważnym dokumencie (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).

  • wszystkie ww. podmioty muszą realizować zadania na rzecz mieszkańców miasta Lublin.

 

 

IV RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Ekologia, dziedzictwo przyrodnicze i ochrona zwierząt.

 

V. TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

1. Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną uczniów lubelskich szkół w sprawach dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Kwota do rozdysponowania w niniejszym konkursie 13 330 zł.

Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty środków przeznaczonych do rozdysponowania w niniejszym konkursie, po zapoznaniu się z protokołem i rekomendacjami komisji konkursowej.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama