Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Reklama
Nabór od 27.06.2019 do 18.07.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Seniorzy
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.

Zgodnie z „Wojewódzkim Programem na rzecz Osób Starszych”, o którym mowa w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”, wsparcie zadania w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim w 2019 roku obejmuje:

  • realizację projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych,
  • realizację projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej,
  • działania przeciwdziałające e - wykluczeniu np. kursy, szkolenia, warsztaty itp.,
  • wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej,
  • zwiększanie świadomości osób starszych na temat przemocy.

Zadanie musi mieć zasięg regionalny, tj. obejmuje swym zasięgiem co najmniej dwa powiaty np. poprzez promocję zadania na terenie województwa lubuskiego, adresatów zadania, bądź oddziaływanie itp. Podmiot Programu zobowiązany jest zawrzeć tę informację w ofercie. Brak takiej informacji, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej bez możliwości uzupełnienia.

Oferent zobowiązany jest do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Nie dotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty tzw. twarde (ilościowe).

Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 150.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.

Termin realizacji - konkurs obejmuje zadanie, które realizowane będzie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

Oferty należy złożyć do dnia 18 lipca 2019 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Reklama