Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs grantowy „Na dobry początek”

Reklama
Nabór od 27.06.2019 do 14.07.2019 23:59
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Łączny budżet 450 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Rodziny, Dzieci
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego prowadzi nabór wniosków w edycji XII konkurs grantowego „Na dobry początek”. Termin składania wniosków upływa 14 lipca 2019 r.

Adresatem działań konkursowych są dzieci w wieku od 2 do 9 lat i ich rodziny, mieszkające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem Konkursu jest:

1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym,

2) wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływających na:

a) interakcję między dziećmi,

b) rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,

c) kreatywność, 

d) rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,

e) rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi(np.zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

3) doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego Projektu.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

  • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat;
  • zakup pomocy dydaktycznych;
  • zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją Projektem;
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego Projektu, koszt nie może przekraczać kwoty 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
  • usługa księgowa, związana z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100);
  • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100).

W Konkursie mogą brać udział:

1) fundacje;

2) stowarzyszenia;

3) biblioteki publiczne;

4) domy kultury.

Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez grantobiorcę.

Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty w ramach dwóch ścieżek:

1) ścieżka I(grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej) - nowatorskie Projekty w zakresie stymulowania rozwoju, dzieci w wieku 3-9 lat;

2) ścieżka II(grupa docelowa: dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) -wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji, dzieci w wieku 2-5 lat.

Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców i opiekunów w ich współtworzenie i realizację. 

Realizacja Projektów zgłaszanych do Konkursu o Dofinansowanie powinna być w formie warsztatowej, zaplanowana na okres od4 do6 miesięcy w terminie od stycznia do czerwca 2020 r.

Jeden Projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 15000,00 złotych brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Jeden podmiot może zgłosić do Konkursu tylko jeden wniosek.

Termin składania Wniosków on-line wgeneratorzeupływa 14 lipca 2019 r. o godz. 24:00.

Reklama