Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Konkurs grantowy „Na dobry początek” - trwa nabór wniosków

Reklama
Nabór od 27.06.2019 do 14.07.2019 23:59
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Łączny budżet 450 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Rodzina, Dzieci
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego prowadzi nabór wniosków w edycji XII konkurs grantowego „Na dobry początek”. Termin składania wniosków upływa 14 lipca 2019 r.

Adresatem działań konkursowych są dzieci w wieku od 2 do 9 lat i ich rodziny, mieszkające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem Konkursu jest:

1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym,

2) wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływających na:

a) interakcję między dziećmi,

b) rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,

c) kreatywność,

d) rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,

e) rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi(np.zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

3) doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego Projektu.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

  • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat;
  • zakup pomocy dydaktycznych;
  • zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją Projektem;
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego Projektu, koszt nie może przekraczać kwoty 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
  • usługa księgowa, związana z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100);
  • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100).

W Konkursie mogą brać udział:

1) fundacje;

2) stowarzyszenia;

3) biblioteki publiczne;

4) domy kultury.

Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez grantobiorcę.

Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty w ramach dwóch ścieżek:

1) ścieżka I(grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej) - nowatorskie Projekty w zakresie stymulowania rozwoju, dzieci w wieku 3-9 lat;

2) ścieżka II(grupa docelowa: dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) -wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji, dzieci w wieku 2-5 lat.

Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców i opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

Realizacja Projektów zgłaszanych do Konkursu o Dofinansowanie powinna być w formie warsztatowej, zaplanowana na okres od4 do6 miesięcy w terminie od stycznia do czerwca 2020 r.

Jeden Projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 15000,00 złotych brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Jeden podmiot może zgłosić do Konkursu tylko jeden wniosek.

Termin składania Wniosków on-line wgeneratorzeupływa 14 lipca 2019 r. o godz. 24:00.

Reklama