Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Otwarty Konkurs Ofert nr 72/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka...

Reklama
Otwarty Konkurs Ofert nr 72/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2019 w zakresie zadań priorytetowych nr 1,2,3,4,5,6
Nabór od 28.06.2019 do 22.07.2019 17:00
Wydział Kultury
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 97% dofinansowania
Dotacje do 500 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty Konkurs Ofert nr 72/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2019 w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2-3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
 2. Przedmiot działalności statutowej oferenta musi być zgodny z obszarem „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
 3. Zadanie realizowane będzie w formie wspierania zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
 5. Ofertę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w dedykowanej platformie elektronicznej – Generatorze Ofert – Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam otwarty konkurs ofert.
 6. Oferent, po złożeniu oferty w konkursie, może wystąpić do Wydziału Kultury UMP o jej wycofanie z dalszego procedowania, jednakże nie później niż do momentu opublikowania wyników oceny formalnej. 
 7. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
 8. Za błąd formalny przyjmuje się:

1) niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej;
2) złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie
3) złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;
4) złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;

Uwaga! Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis, składający się z imienia i nazwiska, umożliwiający swobodną weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, że ww. dokument został prawidłowo podpisany.

5) złożenie oferty bez wymaganych załączników;
6) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem lub – w przypadku powoływania się przez oferenta na wcześniejsze złożenie  określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania – brak oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 204/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 marca 2019 r. –oświadczenie o składanych załącznikach.

Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 2 dni roboczych od dnia dokonania oceny formalnej danej oferty, następujących błędów formalnych:

1) złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;

2) złożenie oferty bez wymaganych załączników;

3) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem lub – w przypadku powoływania się przez oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania – brak oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 204/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 marca 2019 r. – oświadczenie o składanych załącznikach.

W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych ofert, które je zawierają, zostaną one odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

Oprócz potwierdzenia złożenia oferty w opisanych poniżej przypadkach wymagane są następujące dokumenty:

 1. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym (np. stowarzyszenia zwykłe) – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej). Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta
  (-ów);
 3. w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie – tzw.  spółką non-profit – kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 4. w przypadku ubiegania się o pokrycie kosztów z tytułu najmu prosimy o dołączenie do oferty umowy najmu bądź umowy przedwstępnej, względnie innego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. 

11. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji.

12. Oddziały terenowe organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieposiadające osobowości prawnej, mogą samodzielnie ubiegać się o dotację, na podstawie pełnomocnictwa zarządu głównego organizacji (załączonego do potwierdzenia złożenia oferty i potwierdzonego za zgodność z oryginałem).

13. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz z formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu – na każdej stronie dokumentu) lub –
w przypadku powoływania się przez oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania – należy dołączyć do oferty załącznik do zarządzenia Nr 204/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 marca 2019 r. – oświadczenie o składanych załącznikach.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:
  Termin realizacji zadań publicznych ustala się od dnia 02.09.2019 do dnia 31.12.2019 roku.
  Za koszty kwalifikowane po stronie oferenta (inne środki finansowe ogółem) uznaje się wydatki ponoszone najwcześniej od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu, natomiast za koszty kwalifikowane po stronie dotacji uznaje się wydatki ponoszone od dnia zawarcia umowy.
  Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
  Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymaniu dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
  Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
  W przypadku kiedy dotacja zostanie przyznana w mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana, należy dokonać aktualizacji oferty przy zachowaniu proporcji w niej wskazanych z zastrzeżeniem, że wkład finansowy nie może być rekompensowany wkładem osobowym. Wszelkie zmiany w opisie merytorycznym zadania/harmonogramie/opisie poszczególnych działań i kalkulacji przewidywanych kosztów/ aktualizacji rezultatów zadania publicznego muszą być zawarte w uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym prowadzącym dotacje ze strony Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania. Oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji oferty w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert. Jeżeli oferent nie dokona aktualizacji oferty w terminach wskazanych przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca może odstąpić od zawarcia umowy dotacyjnej.
  Zleceniodawca może odmówić oferentowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert podpisania umowy i przekazania dotacji w sytuacji, kiedy okaże się, że dany podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych lub zaistniały istotne przesłanki stwarzające ryzyko niezrealizowania zadania publicznego. Dofinansowanie ze środków Miasta Poznania nie może przekroczyć 97,00% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego, natomiast udział innych środków finansowych ogółem w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji musi wynosić nie mniej niż 3,00%. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w następujących wielkościach:

- zwiększenie kosztów nie więcej niż 15%,

- zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.

Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości punkt III.5 oferty, tj. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, oraz pkt III.6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.

W konkursie możliwe jest uzyskanie dofinansowania ponoszonych w związku z realizacją zadania publicznego wydatków na opłaty z tytułu najmu oraz kosztów eksploatacyjnych. Do kategorii kosztów eksploatacyjnych zaliczane są m.in. koszty wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości płynnych i stałych, ciepła oraz ich dostaw.

Udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji jest nielimitowany.

Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w punkcie V.8 oferty „Źródło finansowania kosztów realizacji zadania”.

Nie dopuszcza się finansowania z dotacji wydatków inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości) związanych z realizacją zadania publicznego. Dopuszczalne jest natomiast finansowanie tego rodzaju wydatków z finansowego wkładu własnego oferenta

Ustalenie wysokości proponowanej kwoty dotacji przez komisję konkursową następuje w drodze analizy kalkulacji kosztów uwzględniającej zasady celowego, racjonalnego, oszczędnego oraz skutecznego wydatkowania środków publicznych.

W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla jego realizacji. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT)
w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Zgłoszona oferta powinna uwzględniać standardy określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania Nr 826/2013/P z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dostosowywania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Wersja elektroniczna dokumentu jest dostępna w rejestrze zarządzeń w BIP: http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/zarzadzenia.html?co=print&keyid=826/2013/P. Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie takich rozwiązań, jak między innymi:

 • organizowanie wydarzeń w miejscach i obiektach dostępnych,
 • informacja o dostępności imprezy,
 • wydzielone miejsca parkingowe,
 • darmowy wstęp opiekuna osoby o widocznej niepełnosprawności,
 • dostępność małej infrastruktury,
 • platforma lub podest dla wózków,
 • współpraca z tłumaczem języka migowego.

 

Termin i sposób składania ofert

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy – Generatora Ofert – Witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca  2019 roku, do godz. 17.00.
 2. Wygenerowane w Generatorze Ofert, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia wersji elektronicznej oferty, jednak nie później niż do dnia 25 lipca 2019 roku, do godz. 15.30.
 3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miasta Poznania.

Uwaga!

Oferent, który wypełnił i złożył ofertę w Generatorze Ofert – Witkac.pl, powinien otrzymać na adres e-mail, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację zwrotną zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku. W przypadku nieotrzymania takiej informacji
w ciągu 24 godzin od dnia wysłania oferty zaleca się pilny kontakt z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Poznania.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Ofert pracownicy Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących priorytetów konkursowych oraz wymogów formalnych.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama