Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Reklama
Nabór od 26.06.2019 do 25.07.2019 16:15
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

I. Rodzaj zadania

Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, zwanego dalej „Programem integracji”.

II. Cel badania

Celem badania jest zidentyfikowanie słabych i mocnych stron działań podejmowanych w ramach Programu integracji oraz ocena wpływu podjętych działań na podniesienie poziomu integracji obywatelskiej społeczności romskiej w Polsce. Wyniki ewaluacji okresowej posłużą ewentualnym modyfikacjom dokumentów programowych, a ponadto mogą być wykorzystane przy przygotowaniu następnej edycji Programu. Poddanie Programu integracji ocenie okresowej jest niezbędne dla właściwej jego realizacji oraz prawidłowego zarządzania środkami publicznymi.

III. Informacje dotyczące oferty

 1. Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej „Ministrem”, planuje przekazać środki w maksymalnej wysokości 200.000 zł.

 2. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie do dnia 31.12.2019 r.

IV. Założenia badania ewaluacyjnego

W badaniu należy uwzględnić następujące kryteria ewaluacyjne: trafność (adekwatność), użyteczność, skuteczność, efektywność.

 1. Metodologia oraz sposób realizacji badania.

Badanie powinno być realizowane zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką w tym zakresie. Od Oferenta oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego. Oferent zobowiązany jest na etapie składania oferty do przedstawienia opisu planowanych prac badawczych wraz z proponowaną metodologią. Zaproponowana metodologia powinna być dostosowana do specyfiki przedmiotu badania,
a przez to zagwarantować osiągnięcie wszystkich celów badania. W zależności od przyjętej koncepcji Oferent powinien zmodyfikować i uzupełnić listę zagadnień badawczych zaproponowanych przez Zamawiającego. Cel i zakres badania wskazują na konieczność zastosowania zestawu różnorodnych (ilościowych
i jakościowych) metod zbierania i analizy danych (w tym wykorzystania narzędzi badawczych). Oferent powinien uzasadnić celowość zastosowania zaproponowanych metod i narzędzi badawczych oraz wskazać sposoby rzetelnego ich wykorzystania. Każda metoda badawcza powinna zawierać propozycję opisu
i sposobu doboru próby badawczej. Zaproponowana metodologia powinna wynikać z celu badania oraz uwzględniać przyjęte kryteria ewaluacyjne. Minimum metodologiczne powinno obejmować: analizę danych zastanych, indywidualne wywiady pogłębione z:

 • wybranymi pracownikami odpowiedzialnymi za koordynację i nadzór nad Programem integracji na poziomie centralnej administracji rządowej i terenowej,

 • z pracownikami wykonawców Programu integracji tj. m.in. z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i jednostek prowadzonych przez JST (np. przedszkola, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, świetlice środowiskowe) oraz pracownikami organizacji pozarządowych, w tym romskich organizacji pozarządowych,

 • beneficjentami ostatecznymi.

2. Badanie ankietowe wykonawców Programu integracji i beneficjentów ostatecznych

Podana propozycja narzędzi badawczych nie jest wyczerpująca. Zaproponowanie przez Oferenta dodatkowych narzędzi badawczych będzie stanowiło jedno z kryteriów oceny oferty. W opisie metodologii projektu badawczego należy również wskazać opis sposobu doboru próby do badań empirycznych.

 1. Wymagane zagadnienia badawcze (katalog pytań badawczych)

· Oczekiwania i oceny ogólne

 • Jakie są mocne i słabe strony realizacji Programu integracji?

 • Jaki jest wpływ nowej polityki socjalnej państwa na realizację zadań Programu integracji?

 • Które kierunki wsparcia społeczności romskiej przynoszą efekty, a które efektów nie przynoszą i z jakich przyczyn?

 • W jaki sposób najskuteczniej niwelować bariery i zagrożenia, które napotkać można w trakcie realizacji Programu integracji?

 • Jak przedstawiciele społeczności romskiej oraz wykonawcy Programu integracji oceniają dotychczasowe działania podejmowane na rzecz grupy docelowej (czy były one trafne, skuteczne, w jaki sposób były odbierane przez beneficjentów ostatecznych)?

 • Jak wykonawcy Programu integracji oceniają współpracę z beneficjentami ostatecznymi - przedstawicielami społeczności romskiej, czy wykonawcy dostrzegają wzrost poziomu integracji osób objętych działaniami Programu integracji - jeśli tak - na ile zmiany takie są głębokie i trwałe?

· Efektywność poszczególnych dziedzin Programu integracji

 • Jakie efekty przynoszą działania realizowane w poszczególnych dziedzinach Programu integracji?

 • Jak przedstawiciele społeczności romskiej oceniają efekty pracy świetlic integracyjnych finansowanych
  z Programu integracji?

 • Jak asystenci edukacji romskiej i nauczyciele wspomagający edukację romską oceniają swoją rolę
  w środowisku szkolnym oraz romskim, jakie problemy i przeszkody wskazują jako najistotniejsze, jakiego rodzaju wsparcia, zmian oczekują w przyszłości?

 • W jaki sposób przedstawiciele społeczności romskiej oceniają realizację systemów stypendialnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dla studentów pochodzenia romskiego?

 • Jakiego rodzaju instrumenty rynku pracy są najbardziej skuteczne w aktywizacji zawodowej Romów (zarówno kobiet, jak i mężczyzn)?

 • Jak przedstawiciele społeczności romskiej oceniają dostępność do usług medycznych oraz profilaktyki zdrowotnej, a co za tym idzie zwiększenia świadomości zdrowotnej Romów?

 • Czy i w jakim stopniu pomoc materialna w zakresie poprawy sytuacji bytowej rodzin romskich ma wpływ na zwiększenie integracji obywatelskiej społeczności romskiej?

· Rekomendacje do kontynuacji Programu integracji w kolejnych latach

 • Czy i jakiego rodzaju zmiany należy wprowadzić do Programu integracji w kolejnych latach w stosunku do Programu integracji realizowanego obecnie?

 • Jakiego typu wsparcia oczekują beneficjenci ostateczni? Czy i jak zmienić dziedziny Programu integracji?

 • Czy - w opinii przedstawicieli mniejszości romskiej oraz wykonawców Programu integracji - zasadne jest kontynuowanie Programu integracji po roku 2020?

Wymagane obszary badawcze, a także katalog pytań badawczych nie jest wyczerpujący, zaproponowanie przez Oferenta dodatkowych obszarów i pytań badawczych będzie stanowiło jedno z kryteriów oceny oferty.

Badanie powinno objąć co najmniej 5 województw, na terenie których realizowany jest Program integracji – obligatoryjnie powinny to być województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, lubelskie
i zachodniopomorskie. Liczba województw, na terenie których będzie przeprowadzone badanie ewaluacyjne, stanowi jedno z kryteriów oceny oferty.

4. Prezentacja wyników badania

A. Wstępny raport metodologiczny;

B. Raport metodologiczny zawierający szczegółowy opis następujących elementów:

 • identyfikacja obszaru badawczego,

 • metodologia planowanej ewaluacji,

 • plan organizacji pracy badawczej.

 • harmonogram realizacji badania,

 • wstępne wyniki badania.

C. Raport końcowy

Raport końcowy powinien posiadać następującą strukturę: stronę tytułową i spis treści, streszczenie raportu, streszczenie raportu w języku angielskim, wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania), opis zastosowanej metodologii, opis wyników badania oraz ich analizę i interpretację (wyniki przedstawione będą również w formie graficznej), wnioski i rekomendacje pogrupowane wg skali istotności lub tematycznie wraz w proponowanym sposobem ich wdrożenia, aneksy (w tym aneksy przedstawiające zestawienia i analizę danych, źródła informacji wykorzystywanych w badaniu oraz narzędzia badawcze). Raport końcowy powinien udzielać wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Raport powinien być napisany w czytelnej i zrozumiałej formie, a wnioski i rekomendacje wynikające z badania powinny być obiektywne, pragmatyczne i precyzyjne, by można było je wdrożyć. Rozdziały analityczne powinny zawierać podsumowania i wnioski cząstkowe. Raport końcowy powinien także podawać dokładne źródła informacji, w celu ich weryfikacji.

Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, bądź składać osobiście w Biurze Podawczym MSWiA, przy ulicy Rakowieckiej 2a w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8:15 - 16:15.

Reklama