Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w...

Reklama
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby
Nabór od 26.06.2019 do 18.07.2019 16:00
Wydział Sportu
Łączny budżet 700 tys. PLN
Do 98% dofinansowania
Dotacje do 700 tys. PLN
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania „Organizacja Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby”, w terminie lipiec – listopad 2019r.

 

Planowana kwota na realizację zadania – do  700.000 zł

 1.  Realizacja zadania polega na zorganizowaniu turnieju Mistrzostw Europy w rugby 7,w których weźmie udział najlepszych 12 drużyn Europy oraz meczu reprezentacji Polski w rugby 15.
 2. Obiekty, w których organizowane będą imprezy muszą znajdować się na terenie Miasta Łodzi oraz muszą być przystosowane do ich przeprowadzenia, a także posiadać stosowne pozwolenia i certyfikaty dopuszczające do organizacji imprez.
 3. Do złożenie oferty uprawniony jest wyłącznie podmiot posiadający prawa organizacji Mistrzostw Europy, nadane przez międzynarodową organizację sportową, której członkiem jest Polski Związek Rugby.
 4. Organizator zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie szerokiego zakresu działań promocyjnych m.in.: promocji miasta jako gospodarza imprez w ramach transmisji telewizyjnych, identyfikacji wizualnej miasta jako gospodarza imprez na materiałach reklamowych, działania outdorowe (billboardy, citylighty, siatki i inne nośniki) oraz eventowe na terenie miasta.
 5. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 98% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 2% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
 6. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
 7. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
 8. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 9. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe z innych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi na realizację elementów zadania konkursowego wskazanych w ofercie.
 10. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 złotych.
 11. Imprezy powinny być zorganizowane w miejscu i w sposób umożliwiający udział w niej osób niepełnosprawnych, zgodnie z „Łódzkim standardem dostępności”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”.
 12. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględnić przede wszystkie koszty organizacji imprezy, w tym w szczególności:
  1. koszty wynajęcia obiektów;
  2. koszty obsługi sędziowskiej, medycznej, a także technicznej;
  3. zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
  4. wypożyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
  5. koszty zakwaterowania i wyżywienia na terenie Łodzi wszystkich uczestników oraz sędziów;
  6. koszty ochrony wynajętej w celu zabezpieczenia imprezy;
  7. koszty infrastruktury informatycznej niezbędnej do realizacji zadania;
  8. koszty transportu materiałów i osób niezbędnych do realizacji zadania;
  9. koszty działań promocyjnych w kwocie nie wyższej niż 20% całkowitej kwoty realizacji zadania, w tym zakup gadżetów lub upominków dla uczestników imprezy’
  10. zakup pucharów i medali dla uczestników imprezy;
  11. koszty organizacyjne w kwocie nie wyższej niż 20% całkowitej kwoty realizacji zadania.
 13. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników imprez ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
 14. Imprezy muszą być zorganizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca
  2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 oraz z 2019 r. poz. 61 i 125).
 15. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 16. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 17. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 18. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli Oferent utraci możliwości organizacyjne i finansowe organizacji imprezy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama