Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych w lokalach wyznaczonych przez realizatora zadania

Reklama
Nabór od 25.06.2019 do 23.07.2019 12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie - Dział Pomocy Bezdomnym
Łączny budżet 267,92 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych w lokalach wyznaczonych przez Realizatora zadania

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie- Dział Pomocy Bezdomnym

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

 • w 2019 r. (od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.) - w wysokości 31 520 zł,

 • w 2020 r. – w wysokości 94 560 zł,

 • w 2021 r. – w wysokości 94 560 zł,

 • w 2022 r. (od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r). - w wysokości 47 280 zł,

Termin realizacji zadania: od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków:

Mieszkanie nr 1 os. Stalowe, o powierzchni 64,15 m² dla 5 osób,

Mieszkanie nr 2 ul. Walerego Sławka, o powierzchni 83,24 m²dla 6 osób,

Mieszkanie nr 3 ul. Walerego Sławka, o powierzchni 71,14 ²m dla 5 osób.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2018 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości: 86 400 zł. oraz 28 800 zł. w 2019 r.

Warunki realizacji zadania publicznego:

1) prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych w okresie od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami; w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822) zwanego dalej „rozporządzeniem”; o łącznej liczbie 16 miejsc, w tym 2 mieszkań chronionych na 5 miejsc oraz 1 mieszkania chronionego na 6 miejsc, w tym 1 mieszkanie (5 miejsc) przeznaczone dla bezdomnych kobiet, w lokalach wskazanych przez Realizatora;

2) świadczenie usługi osobom bezdomnym, skierowanym przez Realizatora zadania, zgodnie z decyzją wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa;

3) zapewnienie w mieszkaniu chronionym treningowym usług bytowych w postaci całodobowego miejsca pobytu, w pomieszczeniach, zgodnie z minimalnym standardem pomieszczeń w mieszkaniu chronionym określonym w § 6 Rozporządzenia;

4) świadczenie pracy socjalnej, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, obejmującej w szczególności następujące działania:

a) rozpoznanie sytuacji osoby, zebranie informacji o całokształcie sytuacji związanej z problemem i opracowanie oceny sytuacji oraz funkcjonowania osoby,

b) wyznaczenie celów i opracowanie programu usamodzielnienia z osobą w terminie do 40 dni od dnia rozpoczęcia usługi, (w ramach programu mogą zostać uwzględniane usługi, o których mowa w § 3 Rozporządzenia, zgodnie z potrzebami),

c) dokonywanie systematycznych ocen programu, w razie potrzeb dokonywanie zmiany programu usamodzielnienia,

d) dokonanie ewaluacji końcowej programu usamodzielnienia,

e) udzielnie wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób, w tym:

 • wspierania, doradzania w rozwiązywaniu występujących problemów,

 • towarzyszenie lub rzecznictwo,

 • motywowania osoby do podejmowania aktywności w obszarze zatrudnienia, uzyskania mieszkania, podejmowania leczenia,

 • działania edukacyjne w zakresie wiedzy niezbędnej do samodzielnego życia,

 • organizowania wsparcia innych specjalistów i usług społecznych,

 • udzielania informacji wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,

 • nawiązania współpracy z innymi osobami, instytucjami wspierającymi osobę,

 • pomocy w uzyskaniu odpowiedniego poradnictwa w rozwiązaniu spraw życiowych,

5) zapewnienia usług (w formie indywidualnej lub grupowej) polegających na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie określonym § 3 Rozporządzenia;

6) dokonywanie przez pracownika socjalnego Zleceniobiorcy wspólnie z pracownikiem socjalnym Realizatora zadania pisemnych uzgodnień z osobą kierowaną do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym treningowym lub jej przedstawicielem ustawowym, dotyczących: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia, przed wydaniem decyzji o skierowaniu osoby do mieszkania chronionego oraz decyzji o przedłużeniu pobytu w mieszkaniu; Jednocześnie przyjmuje się, że standardowy okres pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym to 2 lata, z możliwością przedłużenia do 3 lat;

7) dokumentowanie prowadzonych działań pracy socjalnej oraz ich rezultatów zgodnie ze wzorami dokumentów przekazanymi przez Realizatora zadania (w szczególności: ocena sytuacji /funkcjonowania osoby, program usamodzielnia, ocena i zmiana programu usamodzielnienia, ewaluacja końcowa, karta działań pracownika socjalnego);

8) współpracę z Realizatorem zadania w zakresie realizowanego wsparcia na rzecz osoby, w szczególności spotkania w ramach zespołów interdyscyplinarnych, konsultacji z pracownikami Realizatora zadania;

9) przekazanie (niezwłoczne) Realizatorowi zadania informacji o rozpoczęciu usługi oraz o zakończeniu, przerwaniu realizacji lub braku współpracy wraz z opisem zaistniałej sytuacji;

10) przygotowania opinii o realizacji usługi przez osobę objętą pomocą na wniosek Realizatora zadania.

W zakresie kadrowym Zleceniobiorca jest zobowiązany do:

1) zatrudnienia przynajmniej 1 pracownika socjalnego, posiadającego odpowiednie kwalifikacje, w niezbędnym wymiarze godzin;

2) zatrudnienia fakultatywnie, w zależności od potrzeb mieszkańców, pracowników: psychologa, terapeutę, asystenta osoby bezdomnej, posiadających odpowiednie kwalifikacje, w niezbędnym wymiarze godzin;

3) niezwłocznego przekazania Realizatorowi zadania informacji o zatrudnionych osobach wraz z informacją o danych do kontaktu, w szczególności wykazu osób zawierających co najmniej ich imię, nazwisko, nr telefonu, kwalifikacje zawodowe i wymiar etatu i okres na jaki zostały zatrudnione;

4) zapewnienie superwizji, szkoleń dla osób realizujących usługę.

W zakresie administracyjnym Zleceniobiorca jest zobowiązany:

1) wyodrębnić w swojej strukturze „Mieszkanie chronione treningowe nr 4 dla bezdomnych mężczyzn”; Mieszkanie chronione treningowe nr 5 dla bezdomnych”; Mieszkanie chronione treningowe nr 6 dla bezdomnych kobiet”;

2) opracować Regulamin korzystania z mieszkania chronionego treningowego i przedstawić go do akceptacji Realizatorowi zadania w terminie do 7 dni od zawarcia umowy;

3) pobierać od osób przebywających w mieszkaniach chronionych odpłatność, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/573/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych , określonej w decyzji administracyjnej MOPS w sprawie przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym oraz przekazywanie odpłatności na rachunek Gminy Miejskiej Kraków;

4) prowadzić dokumentację działań, w szczególności ewidencję osób objętych pomocą oraz dokumentację działań realizowanych przez inne osoby zaangażowane do realizacji usługi mieszkania chronionego.

W zakresie sprawozdawczym, Zleceniobiorca jest zobowiązany przedkładać sprawozdania kwartalne merytoryczne i finansowe, zgodnie ze wzorem wraz z miesięczną informacją o liczbie osób (imię nazwisko, data zgłoszenia się do mieszkania i data opuszczenia mieszkania, liczba spotkań /działań zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz danego mieszkańca oraz informację o spotkaniach grupowych, treningach).

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem mieszkania chronionego treningowego jest przygotowanie pod opieką specjalistów osób przebywających w mieszkaniu do samodzielnego życia.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

• zapewnienie 16 miejsc w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób bezdomnych,

• objęcie pracą socjalną 100 % mieszkańców,

• wyjście z bezdomności rozumiane jako wyprowadzenie się do mieszkania lub pokoju – minimum 30% osób objętych usługą mieszkania chronionego.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia: 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=93768

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie dla organizacji pożytku publicznego nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.

2. Wymagany minimalny wkład własny finansowy oferenta wynosi 1 % kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu własnego finansowego będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

3. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

4. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pożytku publicznego, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

5. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy.

6. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów. z której przychód całkowicie przeznacza na działalność statutową.

7. Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 20 % danego kosztu .

 1. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (oferta – pkt III.6 – Dodatkowe informacje związane z realizacją zadania publicznego).

 2. Oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie pkt VI oferty poz. 3 – Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów orz oświadczeń zawartych w sekcji VII.

10. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

11. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

12. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

13. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz Realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

14. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

15. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

16. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

17. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej- Dział Pomocy Bezdomnym, w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 2 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

18. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

19. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 13.

20. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

21. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

22. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pożytku publicznego zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 23 lipca 2019 r. o godz. 12.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, Dziennik Podawczy – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama