Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na powierzenie realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społecznej...

Reklama
Otwarty konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na powierzenie realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społecznej pn. "Wspieranie działalności organizacji pozarządowych, mających na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnych"
Nabór od 27.06.2019 do 17.07.2019 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na powierzenie realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społecznej pn. "Wspieranie działalności organizacji pozarządowych, mających na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnych".

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1128/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na powierzenie realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społecznej pn. "Wspieranie działalności organizacji pozarządowych mających na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnych" oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Rodzaj i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację:

  1. propagowanie  działań sprzyjających ożywieniu aktywności społeczności lokalnych,
  2. propagowanie działalności organizacji pozarządowych o długoletniej, co najmniej 100-letniej, aktywności społecznej,
  3. przeprowadzenie działań edukacyjnych  zwiększających  poziom wiedzy wśród mieszkańców regionu na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych,
  4. zachęcanie mieszkańców regionu do działalności społecznej, również  w formie wolontariatu,
  5. organizowanie spotkań, uroczystości, o charakterze integrującym różne grupy wiekowe.

 

Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 40 000,00zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, zero groszy, 00/100) z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r.

Nabór ofert trwa do 17 lipca 2019 r. do godz. 15.30 (decyduje data złożenia ofert w generatorze Witkac.pl).

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 10 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta konkursowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści ogłoszenia. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami oraz wzór wniosku dotyczącego udziału w pracach komisji konkursowej dostępne są na stronie internetowej: www.bip.wzp.pl (menu: Obszary działania - Dotacje - Ogłoszenia konkursowe).

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami oraz wzór wniosku dotyczącego udziału w pracach komisji konkursowej dostępne są w załączeniu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama