Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Ochrona i promocja zdrowia

Reklama
Nabór od 24.06.2019 do 10.07.2019 15:30
Urząd Miasta Zielona Góra
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Rodzaj i formy zadania.

Zadanie w zakresie OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA polegające na wsparciu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Aktywizacja do życia osób i ich rodzin w chorobach nowotworowych i po chirurgii onkologicznej poprzez działania terapeutyczne, psychologiczne i arteterapię”.

Zadanie winno być zrealizowane w 2019 r., z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

Zadanie winno być wykonane dla jak najszerszej liczby mieszkańców Zielonej Góry, z wykazaniem:

1) ilości i rodzaju zastosowanych działań terapeutycznych indywidualnych i grupowych;

2) jednostkowego kosztu przeprowadzonego działania terapeutycznego (określonego godzinowo, miesięcznie lub w inny sposób); zgodnie z załączonym harmonogramem cyklu warsztatów i działań terapeutycznych.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63 a, pokój 306, w terminie do dnia 10 lipca 2019 r. do godz. 15.30.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl z zakładki „Organizacje pozarządowe” - „Konkursy ofert”, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej urzędu www.bip.zielona-gora.plz działu„Konkursy ofert”.

Reklama