Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Przedsiębiorczy Przedszkolak – zajęcia innowacyjne

Reklama
Nabór od 24.06.2019 do 16.07.2019 12:00
Biuro Rozwoju Gospodarczego
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Gospodarczego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK – ZAJĘCIA INNOWACYJNE.

Gmina Wrocław jest realizatorem Programu Edukacja Przedsiębiorczości, w ramach którego realizuje paletę projektów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży na różnych szczeblach systemu edukacji. Jednym z takich projektów, przeznaczonym dla najmłodszych, był „Przedsiębiorczy Przedszkolak”, realizowany w latach 2009 – 2016. W ciągu kilku lat realizacji zmieniły się realia systemu edukacji zaistniała więc potrzeba odświeżenia  sposobu realizacji zadania.

Zadanie objęte konkursem i przeznaczone dla dzieci w wieku 5 i 6 lat, uczęszczających do wrocławskich placówek wychowania przedszkolnego, stanowić ma logiczną i spójną kontynuację projektu „Przedsiębiorczy Przedszkolak”. Preferowaną formą są zajęcia z elementami spektaklu teatralnego, w których weźmie udział nie mniej niż 500 dzieci z nie mniej niż 10 wrocławskich placówek wychowania przedszkolnego.

Cele zajęć są następujące:

- rozpoznawanie, nabywanie i ćwiczenie cech znamionujących przedsiębiorczość,

- szerzenie wiedzy o ograniczoności zasobów naturalnych i w ślad za tym popularyzacja zasad zrównoważonego rozwoju i ekonomii współdzielenia.

Zajęcia powinny mieć charakter interaktywny, co oznacza angażowanie dzieci do działań edukacyjnych w postaci warsztatów, gier, zabaw edukacyjnych oraz piosenek. Przeprowadzenie zajęć należeć będzie do oferenta.

Po zakończeniu zajęć oferent zobowiązany jest do zweryfikowania skuteczności swoich działań poprzez zadanie grupie dzieci kilku prostych pytań ewaluacyjnych (max. 5-ciu), potwierdzających prawidłowe rozpoznawanie cech znamionujących postawę przedsiębiorczą. Celem pytań jest upewnienie się, że dzieci właściwie rozpoznają cechy znamionujące postawy przedsiębiorcze i potrafią je odróżnić od cech znamionujących postawy bierne.

W celu realizacji zadania oferent będzie zobowiązany pozyskać deklaracje udziału od dyrektorów placówek przedszkolnych wraz ze zgodami na zajęcie pomieszczenia w placówce w celu przeprowadzenia zajęć.

Oferent jest zobowiązany do przedstawienia Gminie Wrocław do zatwierdzenia:

- scenariusza bądź scenariuszy zajęć,

- scenariusza bądź scenariuszy przedstawienia teatralnego,

- projektu/koncepcji materiałów dydaktycznych, powstałych w oparciu o scenariusz zajęć przeznaczonych dla nauczycieli, biorących udział w projekcie, do kontynuacji edukacji w zakresie przedsiębiorczości po zakończeniu zadania, skonsultowanych z doradcą metodycznym z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

- koncepcji/projektu gadżetu pamiątkowego dla dzieci, ściśle związanego z tematyką projektu, przeznaczonego do wręczenia na zakończenie zajęć,

- tekstu piosenki/piosenek,

- listy placówek wraz z ilością grup i dzieci (placówki publiczne, finansowane z budżetu Gminy Wrocław),

- treści pytań ewaluacyjnych.

Od oferenta oczekuje się kompleksowego wykonania zadania z uwzględnieniem następujących jego elementów:

- stworzenia scenariusza, bądź scenariuszy zajęć poświęconych popularyzacji cech znamionujących przedsiębiorczość, zawierających elementy teatralne, warsztaty, gry, zabawy, piosenki utrwalające znajomość tych cech u dzieci, skonsultowane z doradcą metodycznym z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

- napisanie tekstu i skomponowanie co najmniej 1 piosenki, dostosowanej do percepcji i łatwej do nauki dla 5- i 6-latków,

- profesjonalne nagranie piosenki z warstwą wokalną celu wykorzystania podczas zajęć oraz zamieszczenia na stronie miasta w zakładce poświęconej projektowi,

- zaprojektowanie i pozyskanie rekwizytów założonych w scenariuszu,,

- zaprojektowanie i wykonanie scenografii  - o ile będzie ją przewidywała koncepcja zajęć wykonana przez oferenta,

- zaprojektowanie i pozyskanie kostiumów i/lub lalek (dopuszcza się lalki różnego typu w zależności od koncepcji scenariusza zaproponowanego przez oferenta),

- casting/wybór aktora/aktorów,

- wybór reżysera,

- adaptacja reżyserska oraz przeprowadzenie niezbędnych prób pod nadzorem reżyserskim,

- realizacja min. 20 zajęć w min. 10 placówkach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wrocław (realizacja w siedzibach placówek publicznych, finansowanych z budżetu Gminy Wrocław)

- wykonanie dokumentacji zdjęciowej z realizacji projektu w różnych placówkach,

- wykonanie materiału filmowego dokumentującego zajęcia, nie krótszego niż 30 sekund i nie dłuższego nić 60 sekund w wersji do zamieszczenia m.in. na miejskim kanale youtube.com,

- rekrutacja placówek do projektu (nie mniej niż 10 placówek wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Wrocław, nie mniej niż 500 dzieci 5- i 6-letnich łącznie),

- obsługa logistyczna zajęć (umawianie harmonogramu, transport pomiędzy placówkami, montaż, demontaż scenografii, itp.),

- zweryfikowanie skuteczności przekazu poprzez zadanie dzieciom w grupie kilku (max. 5) prostych pytań, potwierdzających prawidłowe rozpoznawanie cech znamionujących przedsiębiorczość,

- opracowanie, wykonanie i wręczenie każdemu nauczycielowi biorącemu udział w projekcie materiałów dydaktycznych powstałych w oparciu o scenariusz zajęć, przeznaczonych do kontynuacji edukacji w zakresie przedsiębiorczości po zakończeniu zadania, skonsultowanych z doradcą metodycznym z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

- opracowanie, wykonanie i wręczenie każdemu dziecku, biorącemu udział w zajęciach gadżetu pamiątkowego, merytorycznie związanego z tematyką projektu.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama