Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs PFRON: Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus"

Reklama
Nabór od 24.06.2019 do 02.08.2019 23:59
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Od 24 czerwca 2019 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2019/2020.

Obecnie program realizowany może być przez wszystkie podmioty prowadzące placówki edukacyjne, w których beneficjent programu realizował obowiązek nauki.

Przed wprowadzeniem zmian realizatorem programu mogły być jedynie podmioty prowadzące OREW (ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze) i ORW (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze).

Jednocześnie nastąpiło rozszerzenie beneficjentów programu. Przed wprowadzeniem zmian z pomocy udzielanej w ramach programu mogli korzystać spełniający wszystkie przewidziane w programie warunki uczestnictwa absolwenci OREW (ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych), bądź ORW (ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych), bądź SPdP (szkół specjalnych przysposabiających do pracy).

Obecnie z programu mogą skorzystać także niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia:

 1. osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim tzn. te, które w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  i legitymujące się aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji;
 2. osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami,

o ile nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

W ramach realizacji programu osobom niepełnosprawnym może być udzielane wsparcie w zakresie:

 • usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomocy w utrzymaniu higieny osobistej;
 • udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
 • udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
 • pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
 • pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
 • działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
 • transportu.

Realizacja programu została wydłużona o rok kalendarzowy, tj. do 31 grudnia 2021 roku jako pilotaż obejmujący trzy lata szkolne:

 1. rok szkolny 2018/2019 trwający od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku;
 2. rok szkolny 2019/2020 trwający od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku;
 3. rok szkolny 2020/2021 trwający od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Program kierowany jest do osób, które w latach 2016-2021 ukończyły albo ukończą realizację obowiązku nauki.

Beneficjent programu może korzystać ze wsparcia w ramach programu maksymalnie przez trzy lata szkolne (a nie jak to było dotychczas przez 2 lata szkolne), nie dłużej niż do 31 sierpnia 2021 r.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane będą od 24 czerwca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r.

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu.

Reklama