Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs uzupełniający Partnerstwo dla Wolontariatu!

Reklama
Nabór od 19.06.2019 do 10.07.2019 16:00
Program Korpusu Solidarności
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 pod numerem infolinii: +48885 221 530 oraz pisząc na adres poczty elektronicznej: korpussolidarnosci@niw.gov.pl
Łączny budżet 2,806 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 175,38 tys. PLN
Rozpoczął się nabór wniosków w Konkursie uzupełniającym Partnerstwo dla Wolontariatu w ramach Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

Program Korpusu Solidarności ogłasza i zaprasza do udziału w konkursie uzupełniającym Partnerstwo dla Wolontariatu!

To ostatni dzwonek, aby stać się Partnerem Korpusu Solidarności i razem z nami rozwijać działania wolontariackie na terenie całego kraju!

Szukamy 4 Partnerów do działania w województwach: lubuskim, dolnośląskim, opolskim i podkarpackim.
W Konkursie mogą również składać wnioski organizacje z województw ościennych – czyli bezpośrednio sąsiadujących z wyżej wymienionymi.

Konkurs trwa od 19 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. do godz. 16:00.

Konkurs kierowany jest do:

  • organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
  • spółdzielni socjalnych

Konkurs ma nieco inną formułę niż zazwyczaj obowiązująca. Nie oczekujemy od Wnioskodawców autorskich propozycji działań, definiowania grup odbiorców, szacowania kosztorysu. Elementy te są określone i zapisane w Programie Korpusu Solidarności oraz Regulaminie Konkursu. W złożonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji.

Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 175 380 złotych, a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od sierpnia 2019 do grudnia 2020 roku. W ramach dotacji wybrani Partnerzy zorganizują aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.
Nabór wniosków trwa od 19.06.2019 do 10.07.2019 do godziny 16:00

Zapraszamy również do zapoznania się z Webinarium „5 kroków do złożenia wniosku w konkursie Partnerstwo dla Wolontariatu”.

ZAPIS WEBINARIUM:

youtube.com/5-kroków-do-złożenia-wniosku

DOKUMENTY KONKURSOWE:

Regulamin Konkursu

Umowa o dotację

Reklama