Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Ochrona i promocja zdrowia

Reklama
Nabór od 19.06.2019 do 09.07.2019 15:30
Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 55 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu: Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu:

I. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) - łączna kwota przeznaczona na zadania: 55 000,00 zł.

ZADANIE NR 2. Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. – kwota 20 000,00 zł

Cele realizacji zadania:

 • zapobieganie depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku,

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych i stresogennych,

 • edukacja służąca zapobieganiu przedwczesnej inicjacji seksualnej młodzieży,

 • realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego,

 • zapobieganie stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • pomoc rodzinom żyjącym z osobami psychicznie chorymi lub zaburzonymi, z zakresu psychoedukacji, rozwiązywania sytuacji trudnych w relacji z osobą chorą np. motywowaniem do leczenia, motywowaniem do aktywności w życiu codziennym itp.,

Preferowane inicjatywy w ramach zadnia:

 • prowadzenie kampanii społecznej dedykowanej różnym grupom wiekowym mającej na celu profilaktykę depresji,

 • wspieranie działań służących rozwojowi umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych i stresogennych,

 • wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych służących zapobieganiu przedwczesnej inicjacji seksualnej młodzieży,

 • wspieranie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego,

 • wspieranie działań przeciw stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • wspieranie działań służących pomocy rodzinom żyjącym z osobami psychicznie chorymi lub zaburzonymi,

 • organizacja obchodów dni dotyczących problematyki zdrowia psychicznego.

ZADANIE NR. 4. Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego. – 15 000,00 zł

Cele realizacji zadania:

 • wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiany postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie,

 • promowanie anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym,

 • edukacja w zakresie ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową lub drogą krwi (w tym spowodowanymi przyjmowaniem substancji psychoaktywnych drogą iniekcji), ze szczególnym uwzględnieniem HIV,

 • poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich,

Preferowane inicjatywy w ramach zadnia:

 • wspieranie działań edukacyjnych nt. problematyki HIV/AIDS, w tym edukacji seksualnej,

 • wspieranie działań informacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS (np. opracowanie informatora w wersji elektronicznej i papierowej, tematyczne spoty medialne).

ZADANIE NR. 5. Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. – kwota 20 000,00 zł

Cele zadania:

 • edukacja związana z prewencją chorób cywilizacyjnych i zakaźnych,

 • niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych, społecznych,

 • zwiększenie świadomości mieszkańców województwa na temat zachowań prozdrowotnych i ich wpływu na zmniejszenie ryzyka chorób cywilizacyjnych,

Preferowane inicjatywy w ramach zadania:

 • wspieranie działań edukacyjnych związanych z prewencją chorób cywilizacyjnych,

 • wspieranie działań służących niwelowaniu skutków chorób cywilizacyjnych,

 • organizacja obchodów dni dotyczących problematyki chorób cywilizacyjnych.

Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 9 lipca 2019 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, II piętro pok. 203 lub przesłać pocztą.

UWAGA: DECYDUJE DATA WPŁYWU DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO (potwierdzona stosowną pieczątką, a nie data stempla pocztowego).

Reklama