Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Upowszechnianie i ochrona wolności i prawa człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój...

Reklama
Upowszechnianie i ochrona wolności i prawa człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Nabór od 26.06.2019 do 17.07.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 73/2019 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze upowszechnianie i ochrona wolności i prawa człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 73/2019 NA WSPIERANIE  REALIZACJI ZADAŃ  MIASTA POZNANIA W OBSZARZE UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI w  2019 roku

Nazwa zadań publicznych:

1/ Działania edukacyjne i/lub zwiększające świadomość w temacie grup i osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie

2/ Pilotażowe systemy wsparcia osób i grup narażonych na łamanie praw człowieka

 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm. ) prowadzące działalność statutową w obszarze upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Termin realizacji zadania: maksymalnie od 16  września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Minimalny wkład własny po stronie oferenta wyniesie 5% od kwoty wnioskowanej dotacji.

Dopuszcza się wkład własny finansowy i/lub osobowy, natomiast nie dopuszcza się  wkładu własnego rzeczowego.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 17 lipca 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46,  tel. 61 878 4199 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama