Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej

Reklama
Nabór od 19.06.2019 do 15.07.2019 23:59
Wydział Edukacji
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów gdyńskich szkół podstawowych.

 

I. Obsługa formalna i merytoryczna konkursu:

Urząd Miasta Gdyni – Wydział Edukacji

ul. Śląska 35-37 (Budynek A), 81-310 Gdynia

Tel.: (58) 7617700, e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl,

Kinga Nowicka, tel. (58) 7617729, e-mail: k.nowicka@gdynia.pl 

 

II. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14 oraz art. 11 ust. 1 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 r. poz. 688).

III. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 15 lipca 2019 r., godz. 23:59:59.

2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1 należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 16 lipca 2019 r., godz. 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta oraz ofertę zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów szkół podstawowych – Wydział Edukacji”.

3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

 

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania:

1. Celem konkursu jest wsparcie organizacyjne i merytoryczne działań ukierunkowanych na:

- edukację poprzez film,

- rozwijania wrażliwości filmowej,

- wsparcie szkoły w  przygotowaniu uczniów do udziału w życiu społecznym.

Działania powinny wspierać rozwój uczniów, kreatywność, wrażliwość oraz prowadzić do ich angażowania się w życie społeczne.

2. Składana oferta musi zakładać:

1) organizację zajęć aktywizujących uczestników np. w formie warsztatów filmowych, dyskusyjnego klubu filmowego itp.,

2) program zajęć realizowany przynajmniej w ciągu 40 godzin,

3) liczba uczestników projektu - minimum 50 osób (premiowane będą projekty uwzględniające udział uczniów jednej lub więcej szkół z terenów dzielnic Gdyni: Oksywie, Obłuże, Pogórze Górne i Dolne, Chylonia, Cisowa, Leszczyki, Grabówek, Działki Leśne),

4) zajęcia skierowane do uczniów gdyńskich szkół podstawowych.

3. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 2 września 2019 roku i trwa do 31 grudnia 2019 r. Zaleca się, aby realizacją części merytorycznej projektu zakończyła się do 15 grudnia 2019 r. 

 

V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 20 000 zł brutto.

 

VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty organizacji pozarządowych spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w  rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).

3. Wymagany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniej niż 5% wartości zadania.

4. O dotację mogą się ubiegać tylko te podmioty, które nie zalegają z rozliczeniem dotacji otrzymanych w ciągu 2 ostatnich lat.  

5. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:

umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera;
aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony www.ekrs.ms.gov.pl) , innego rejestru lub ewidencji,
statut oferenta/oferentów;
oświadczenie o rozliczeniu  dotacji otrzymanych w ciągu 2 ostatnich lat;
oświadczenie o weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym osób zaangażowanych przy zadaniu;
inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie.

6. Oferta (potwierdzenie złożenia oferty oraz oferta wygenerowana z systemu witkac.pl) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).

7. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.

8. Fotokopie (skan) załączników należy załączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.

9. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:

przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
zakup środków trwałych;
działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
działalność polityczną i religijną.

 

VII. Tryb i kryteria wyboru oferty:

1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta lub oferentów, którym zostanie przyznana dotacja.

3. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

TAK / NIE

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).

0-5 punktów

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

0-15 punktów

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniej niż 5% wartości zadania.

0-10 punktów

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.

0-30 punktów

 

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-30 punktów

Nazwa kryterium

Wartość punktowa

Doświadczenie organizacji w działaniach na rzecz edukacji filmowej.

0-5 punktów

Prowadzenie zajęć w formie warsztatowej lub innej angażującej uczestników. 

0-10 punktów

Przygotowanie i realizacja projektu dla uczestników w liczbie:

- minimum 50 do 69 osób – 6 punktów,

- za 70-89 osób – 8 punktów,

- za 90 osób i więcej– 10 punktów,

0-10 punktów

Udział uczniów jednej lub więcej szkół z terenów dzielnic Gdyni: Oksywie, Obłuże, Pogórze Górne i Dolne, Chylonia, Cisowa, Leszczyki, Grabówek, Działki Leśne.

0-5 punktów

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r.

5. O wyniku konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama