Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Ogłoszenie nr II/2019: Organizacja na terenie Gminy Jarocin przedsięwzięć...

Reklama
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Ogłoszenie nr II/2019: Organizacja na terenie Gminy Jarocin przedsięwzięć z zakresu współzawodnictwa sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych odbywających się w różnych dyscyplinach sportowych realizowanych na min. czwartym poziomie rozgrywek ogólnopolskich w kategorii senior
Nabór od 18.06.2019 do 09.07.2019 23:59
Wydział Kultury
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 30% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Gmina Jarocin, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Ogłoszenie nr II/2019: Organizacja na terenie Gminy Jarocin przedsięwzięć z zakresu współzawodnictwa sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych odbywających się w różnych dyscyplinach sportowych realizowanych na min. czwartym poziomie rozgrywek ogólnopolskich w kategorii senior .

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację

 

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku ubiegłym

Planowane wydatki
w roku bieżącym

1.

Organizacja na terenie Gminy Jarocin przedsięwzięć z zakresu współzawodnictwa sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych odbywających się w różnych dyscyplinach sportowych realizowanych na min. czwartym poziomie rozgrywek ogólnopolskich w kategorii senior

296.000,00 zł

100.000,00 zł

 

II. Cel zadania

            Celem zadania jest organizacja wydarzeń sportowych odbywających się na min. czwartym poziomie rozgrywek ogólnopolskich w kategorii senior oraz zapewnienie mieszkańcom cyklicznego uczestnictwa w tych wydarzeniach. Promowanie Gminy Jarocin na arenie ogólnopolskiej w zakresie współzawodnictwa sportowego.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie.
 2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferta winna być sporządzona za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 4. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być złożona w języku polskim.
 5. Burmistrz Jarocina zastrzega sobie prawo:

  1) unieważnienia niniejszego konkursu ofert,

  2) rozdysponowania kwot niższych niż planowane i przeznaczenie pozostałych środków do  wykorzystania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

  3) wyboru jednego oferenta na realizację jednego zadania publicznego,

  4) realizowane zadanie musi być adresowane do mieszkańców Gminy Jarocin, bądź jego realizacja musi mieć miejsce na terenie Gminy Jarocin.

 1. W przypadku, gdy organizacja przewiduje pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, zobowiązana jest opisać, jakie będą warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie łączna wartość świadczeń.
 2. Za błąd formalny uznaje się:
 3. niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej;
 4. złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
 5. złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;
 6. złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;
 7. złożenie oferty bez wymaganych załączników.
  1. Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania oraz bieżącej działalności organizacji.
  2. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 3 dni roboczych od dnia oceny formalnej, następujących błędów formalnych:
 1. złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;
 2. złożenie oferty bez wymaganych załączników.

W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych, oferty które je zawierają, zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

10. Wymagane są następujące załączniki do oferty, które należy złożyć w formie papierowej wraz         z wydrukowanym potwierdzeniem złożenia oferty:

 1)  kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność z oryginałem, 

 2) w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym- potwierdza za zgodność z oryginałem kopie aktualnego wyciągu z innego rejestru
lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta.
Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

11. Przedmiot działalności oferenta musi być zgodny ze sferą działalności pożytku publicznego/ obszarem tematycznym - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

IV Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: minimalnie od 15.07.2019r.  maksymalnie do 31.12.2019 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od dnia podpisania umowy tj. nie wcześniej niż 15.07.2019 r. do
  31.12 2019 r.
 3. Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego: od dnia rozstrzygnięcia konkursu tj. nie wcześniej niż 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
 4. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
 5. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy Jarocin.
 6. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.
 7. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
 1. wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
 2. wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkości 10%, dokładne zapisy w tej kwestii ustalać będzie umowa zawarta z oferentem.
 2. Forma zlecenia: wspieranie, maksymalna  kwota wnioskowanej dotacji 100.000,00 zł
 3. Wysokość dotacji: nie może przekroczyć 80 %  kosztów realizacji zadania, 20 % wkład własny, w tym 10% finansowy.
 4. Inne warunki realizacji zadania:

- dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji oferty za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania.

- oferent zobowiązany jest wypełnić w całości pkt. III. 5. Oferty, tj. „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz „ Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.

V Termin składania ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 09.07.2019 r.
 2. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać
  i złożyć (pocztą lub osobiście) w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, ul. Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy www.witkac.pl.
 3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Urzędu Miejskiego w Jarocinie, ul. Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin.

 

IV Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru

 1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 15.07.2019 r .
 2. Przy wyborze ofert stosowany jest tryb otwartego konkursu ofert, określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Burmistrz Jarocina zarządzeniem powołuje Komisję konkursową, przy czym w skład Komisji konkursowej, powoływanej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie, wchodzą ze strony podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w pierwszej kolejności członkowie Branżowych Zespołów Konsultacyjnych ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, chyba że muszą zostać wykluczeni z powodów określonych w punkcie 4 niniejszego ustępu.W pracach Komisji konkursowej nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami składającymi ofertę poprzez członkostwo, wolontariat, udział we władzach podmiotów ubiegających się o dotacje oraz osoby, które z takimi podmiotami są związane stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskują przychód.
 4. O powołanie w skład Komisji konkursowej jej członkowie powiadamiani są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przed przystąpieniem do oceny każdy z członków Komisji składa za pomocą ww. platformy oświadczenie o braku powiązania z podmiotami składającymi ofertę, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego ustępu.
 5. Każdy z członków komisji konkursowej otrzymuje dostęp do elektronicznych wersji wszystkich złożonych w danym zadaniu konkursowym ofert i każdą z nich indywidualnie ocenia według kryteriów ustalonych w ogłoszeniu konkursowym.
 6. System wyciąga średnią z ocen punktowych i tworzy ranking ofert. Spośród zaproponowanych przez członków Komisji kwot odrzucana jest najwyższa i najniższa,
  a z pozostałych wyciągana średnia, która stanowi proponowaną kwotę dofinansowania danej oferty.
 7. W przypadku dużych rozbieżności w ocenach poszczególnych ofert przez członków Komisji lub na wniosek jednego z członków Komisji  zwoływane jest posiedzenie Komisji, podczas którego omawiane są problematyczne kwestie, po czym Komisja podejmuje stanowisko na zasadzie konsensusu. W przypadku braku zgodności wszystkich stron uczestniczących
  w posiedzeniu Komisji konkursowej, informacja o tym jest przekazywana Burmistrzowi Jarocina.
 8. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uznaje się każdą, która uzyskała średnią liczbę punktów powyżej 51. Może się zdarzyć, iż nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie uzyskają środki finansowe z budżetu Gminy Jarocin.
 9. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Burmistrz Jarocina.

 

 

 1. Kryteria szczegółowe wyboru oferty:

 

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna liczba punktów

 

 

Zasadność i celowość realizacji zadania:

 1. wskazanie potrzeb realizacji zadania: 0-1 pkt.
 2. osiągalność i realność celów: 0-1 pkt.
 3. dostosowanie zakresu i rodzaju działań do celów: 0-2 pkt.
 4. adekwatność wskazanych rezultatów do planowanych działań oraz sposobu ich mierzenia:
 1. wskazanie konkretnych i mierzalnych rezultatów (ilościowe i jakościowe) zadania 0-1 pkt.
 2. realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych i jakościowych 0-1 pkt.
 3. trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania 0-1 pkt.

7

 

 

Możliwość realizacji zadania przez oferenta:

 1. opisane zasoby materialne, rzeczowe konieczne do realizacji zadania - posiadane przez oferenta lub dobrze zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania w przypadku realizacji zadania: 0-5 pkt.
 2. zasoby kadrowe konieczne do realizacji zadania - posiadane przez oferenta lub dobrze zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania w przypadku realizacji zadania: 0-5 pkt.
 3. doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze: 0-15 pkt.
 • do 3 lat: 5 pkt.
 • 4-5 lat: 10 pkt.
 • pow. 5 lat: 15 pkt.

25

 

 

Poziom rozgrywek ogólnopolskich:

 1. IV: 1 pkt.
 2. III: 3 pkt.
 3. II: 6 pkt.
 4. I: 9 pkt.

9

 

 

Liczba potencjalnych beneficjentów

 1. określenie przewidywanej liczby odbiorców: 0-10 pkt.
 • min. 200 osób: 4 pkt.
 • min. 400 osób: 6 pkt.
 • min. 600 osób: 8 pkt.
 • min. 800 osób: 10 pkt.

b) szczegółowa charakterystyka grupy odbiorców wraz z sposobem rekrutacji oraz promocji i upowszechniania informacji o realizacji zadania wśród beneficjentów 0-3 pkt.

13

 

 

Wartość merytoryczna projektu:

 1. ilość wydarzeń zorganizowanych w ramach zadania w Jarocinie: 0-10 pkt.
 • min. 2 wydarzenia: 2 pkt.
 • min. 4 wydarzenia: 4 pkt.
 • min. 6 wydarzeń: 8 pkt.
 • min. 7 wydarzeń: 10 pkt.
 1. przydatność i adekwatność działań: 0-3 pkt.

13

 

 

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

 1. budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby beneficjantów), nie jest zawyżony/zaniżony 0-2 pkt.
 2. wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty 0-3 pkt.
 3. wszystkie koszty są kwalifikowane 0-2 pkt.
 4. poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych 0-3 pkt.

10

 

 

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

 1. ocena negatywna - 0 pkt.
 2. ocena neutralna - dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymały lub nie rozliczały się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin - 2 pkt.
 3. ocena pozytywna - 3 pkt.

3

 

 

Udział  finansowy wnioskodawcy, w tym m. in. dotacje innych jednostek samorządu terytorialnego, ministerialne, sponsoring, wpłaty i opłaty adresatów zadania:

11 - 25 % kosztów ogółem: 10 pkt.

26 - 50 % kosztów ogółem: 15 pkt.

pow. 50 % kosztów ogółem: 20 pkt.

20

 

 

 

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63‑200 Jarocin, tel. (62) 749-96-00, e-mail office@jarocin.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Jarosław Pawełczyk, e-mail iodo@jarocin.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków i zadań Gminy Jarocin wynikających z przepisów prawa w tym prowadzenie rejestru mieszkańców, obsługi aktów stanu cywilnego, obsługi wyborów, naliczania i windykacji podatków i opłat lokalnych. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Jarocin oraz innym jednostkom zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa
  a szczególnie przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji obowiązków oraz zadań Gminy Jarocin wynikających z przepisów prawa.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.
 11. Państwa dane osobowe mogą pochodzić z innych źródeł, w tym z systemu rejestrów państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane.

 

VIII.    Wyniki konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie Ogłoszenia
  o rozstrzygnięciu konkursu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jarocinie, a także w formie wykazu na platformie www.witkac.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, ul. Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin tel. 62 749-96-63, pok. 63.
 2. Komisja konkursowa i Burmistrz Jarocina nie uzasadniają swych decyzji wobec organizacji składających oferty na realizację zadania publicznego, przy czym każdy z oferentów może zażądać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników przedstawienia oceny jego oferty
  z podaniem liczby punktów przyznanych przez członków Komisji, a w przypadku znaczących rozbieżności w punktacji pomiędzy członkami Komisji, także opisowego uzasadnienia oceny. Imiona i nazwiska autorów poszczególnych ocen zostają do wiadomości Burmistrza Jarocina
  i wydziału merytorycznego.
 3. W sytuacji nagłych zdarzeń losowych (klęski żywiołowe, katastrofy itd.) oraz orzeczeń wyższych organów (RIO) negujących zasadność przyznania dotacji Gmina Jarocin zastrzega sobie prawo odstąpienia od zobowiązań wspierania realizacji zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 4. Wykorzystanie udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowe oraz nienależyte wykonywanie umowy, może skutkować rozwiązaniem umowy, zwrotem otrzymanej dotacji, bądź jej części.
Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama