Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Nabór formularzy na tworzenie miejsc pracy

Reklama
Nabór od 18.06.2019 do 15.07.2019 12:00
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) prowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ
Michał Juszczak, michal.juszczak@inspro.org.pl | 519 300 642 | 42 630 17 49.
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Bezrobotni, Organizacje pozarządowe, Niepełnosprawni
Skorzystaj z dotacji i wsparcia doradczego, jeśli myślisz o utworzeniu stabilnego miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS). Pozyskaj 20 tys. zł na każde nowotworzone miejsce pracy.

Od 18 czerwca do 15 lipca 2019 r. będzie trwał nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
 • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
 • utworzenie nowego PS.

UWAGA: WYDŁUŻENIU ULEGŁ TERMIN NABORU. NABÓR FORMULARZY BĘDZIE TRWAŁ DO 15 LIPCA DO GODZ. 12.00

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, finansowo-księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i doradcze na utworzenie i pierwsze miesiące trwania miejsc pracy.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać do 15 lipca 2019 r. do godz. 12:00 na adres:

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.
Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 15 lipca 2019 r. do godz. 12:00.

Zapoznaj się z dokumentami (Regulamin, wzory formularzy rekrutacyjnych, załączniki do formularzy, wzory kart oceny formalnej i merytorycznej)

Ze wsparcia w postaci dotacji mogą korzystać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. w powiatach: rawskim, opoczyńskim, tomaszowskim, łódzkim wschodnim, pabianickim, łaskim oraz zduńskowolskim.

Mamy dla Ciebie bezpłatną ofertę, a w jej ramach:

 • doradztwo na etapie przygotowywania formularza rekrutacyjnego,
 • doradztwo biznesowe i finansowe na etapie tworzenia biznesplanu dla przedsiębiorstwa społecznego,
 • doradztwo prawne na etapie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego (rejestracja nowego podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowanie dokumentów już istniejących podmiotów do przekształcenia w PS),
 • bezzwrotne wsparcie dotacyjne (inwestycyjne) – do 20.000 zł na jedno miejsce pracy,
 • bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe – 2.000 zł/m-c przez pierwsze 6 miesięcy działalności (wsparcie finansowe pomostowe przyznawane jest wyłącznie na wydatki w kwocie netto, tzn. VAT nie jest kwalifikowany),
 • szkolenia zawodowe dla pracowników PS,
 • dodatkowo, nowo powstałe przedsiębiorstwa społeczne otrzymają roczne wsparcie Indywidualnego Doradcy Przedsiębiorstwa Społecznego oraz branżowe wsparcie doradcze sprofilowane pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa.

Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

 • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki not for profit), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (m.in. podjęcia działalności ekonomicznej).

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne (PS)?

Jeśli chodzi o formę prawną, to przedsiębiorstwem społecznym może być fundacja, stowarzyszenie, a także spółka not for profit czy spółdzielnia socjalna. Istotne jest, że PS, prowadząc działalność ekonomiczną, realizuje cele społeczne – zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i/lub świadcząc usługi społeczne. Każde PS, niezależnie od formy prawnej, musi zatem spełniać kilka warunków, w tym:

 • prowadzić działalność gospodarczą, odpłatną, oświatową lub kulturalną,
 • zatrudniać minimum 3 osoby (na umowę o pracę na minimum ćwierć etatu lub na umowę-zlecenie), przy czym 50% z nich (w określonych przypadkach 20% lub 30%) spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wypracowywany zysk przeznaczać na wzmocnienie potencjału PS oraz na reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub działalność pożytku publicznego.

Zapoznaj się z definicją przedsiębiorstwa społecznego

Co to oznacza? Podmiot, który już prowadzisz, lub który dopiero planujesz utworzyć, spełniając odpowiednie warunki, może uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego i skorzystać z bezzwrotnego wsparcia na utworzenie w nim miejsc pracy. Pomagamy zarówno w tworzeniu zupełnie nowych PS, jak i w przekształcaniu stowarzyszeń, fundacji czy spółek not for profit w PS.

Przy naszym wsparciu możliwe jest utworzenie miejsc pracy m.in. dla osób:

 • bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych,
 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. korzystających z pomocy społecznej).

Zapoznaj się ze szczegółową listą osób, dla których możesz utworzyć miejsce pracy

Dotacje przyznaje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ

Centrum KLUCZ od 2011 roku wspiera liderów w pozyskiwaniu funduszy z czterech źródeł: od darczyńców indywidualnych, instytucjonalnych, biznesowych oraz działalności gospodarczej.

W 2015 roku uchwałą Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Pewni swoich kompetencji, zaangażowani i otwarci liderzy to sprawdzony sposób na aktywizację społeczności lokalnych, umocnienie w nich poczucia przynależności, wpływu oraz tworzenia stabilnych miejsc pracy. Prężnie działające podmioty ekonomii społecznej z jednej strony wspierają oddolne ruchy, a z drugiej – bazują na nich. Dzięki temu tworzy się obieg doświadczeń i kompetencji, który napędza turbiny zrównoważonego rozwoju opartego na społeczności lokalnej.

Czasem, by ruszyć z miejsca konieczne są osoby z zewnątrz, które widzą daną sytuację z lotu ptaka. Ich wiedza i doświadczenie może wspomóc odkryć niepowtarzalne zasoby i potencjał danej społeczności/podmiotu i wspierać animowanie zmian. Centrum KLUCZ jest po to, by pomóc zwiększać współpracę, zaufanie… i zyski.

Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ" współfinansowany jest ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Źródło: Centrum KLUCZ
Reklama