Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 14.06.2019 do 08.07.2019 16:00
Biuro Edukacji
Łączny budżet 220 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pozarządownik szkolny.

Istotne w odniesieniu do celu zadania są założenia Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020:

 • aktywne promowanie postaw obywatelskich i wykorzystanie w tym zakresie potencjału i dobrych praktyk NGO;
 • otwarcie się warszawskich szkół na partnerów społecznych - wspieranie współpracy organizacji pozarządowymi ze szkołami;
 • uwzględnienie znaczącej pozycji III sektora w tworzeniu i aktywizacji nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację;
 • zachęcenie młodych warszawiaków do korzystania z różnorodnej oferty organizacji pozarządowych w rozwijaniu ich zainteresowań, wzmacnianiu kompetencji oraz w realizacji programów nauczania.

 

Odbiorcy:

Odbiorcami zadania są uczniowie oraz nauczyciele z warszawskich szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia). Rekomenduje się zaangażowanie przynajmniej dwóch typów szkół ponadpodstawowych. Możliwe jest wsparcie działań włączających rodziców /opiekunów.

W zadaniu nie mogą uczestniczyć szkoły, które brały udział w I edycji programu „Pozarządownik szkolny”. Lista szkół dostępna jest w Biurze Edukacji (dane kontaktowe w § 4 ust. 5).

 

Informacje dotyczące zadania:

Zadanie obejmuje realizację działań w ramach trzech komponentów:

 1. praca z nauczycielem – działania prezentujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych i pokazujące możliwości współpracy społeczności szkolnej z organizacjami pozarządowymi, także w zakresie realizacji programów nauczania oraz zmian programowych i organizacyjnych wprowadzonych reformą oświatową;
 2. praca z uczniem – działania pokazujące młodym osobom w sposób praktyczny, czym są i jak funkcjonują organizacje pozarządowe oraz w jaki sposób uczniowie mogą korzystać z ich oferty w kontekście rozwijania swoich kompetencji, umiejętności i zainteresowań;
 3. przygotowanie materiałów dla organizacji pozarządowych i nauczycieli, umożliwiających przeprowadzenie pokazowej lekcji dla uczniów szkół ponadpodstawowych o działaniach NGO w oparciu o dyskusyjną grę karcianą „Gra w zmianę” przygotowaną w ramach I edycji „Pozarządownika szkolnego”. Gra dostępna jest na stronie Fundacji Pole Dialogu https://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/Gra-instrukcja.pdf.

 

Pod uwagę będą brane jedynie projekty kompleksowe, zawierające działania mieszczące się we wszystkich trzech wspomnianych wyżej komponentach. W programie powinny zostać uwzględnione działania realizowane przez organizacje pozarządowe z różnych obszarów funkcjonowania szkół.

W ramach realizacji komponentów 1) i 2) konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji, której wyniki posłużą do przygotowania kolejnych działań mających na celu promocję wiedzy o organizacjach pozarządowych w warszawskich szkołach.

Wskazane jest, aby działania korespondowały z publikacją „Pozarządowo dla Samorządowych” dostępną na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/ files/pozarzadowo.pdf.

 

Warunki realizacji zadania:

 

 1. Wymagana będzie realizacja zadania w partnerstwie – oferta wspólna co najmniej dwóch organizacji pozarządowych.
 1. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy:
 1. będzie zobowiązany do stosowania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405),
 2. będzie zobowiązany do przekazania, na wezwanie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, szczegółowych informacji umożliwiających przeprowadzenie kontroli merytorycznej zadania,
 3. powinien rozbudować istniejącą grę „Gra w zmianę” o kolejne zapisy dotyczące organizacji pozarządowych współpracujących z Biurem Edukacji lub/i Branżową Komisją Dialogu Społecznego ds. Edukacji, a także
  o organizacje pozarządowej z obszaru pomocy społecznej, kultury i sportu.

 

Informacje dotyczące oceny ofert:

Do wystawienia rekomendacji komisja konkursowa pod uwagę będzie brała kryteria zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama