Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 14.06.2019 do 08.07.2019 16:00
Biuro Edukacji
Łączny budżet 580 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Aktywna warszawska młodzież.

Głównym założeniem zadania jest, aby działania nieformalnych grup młodzieżowych pojawiające się w różnych obszarach (naukowym, kulturalnym, społecznym, związanym ze środowiskiem lokalnym) umożliwiły młodym warszawiakom nabycie praktycznych umiejętności rozwiązywania w przyszłości konkretnych problemów młodzieży.

Powyższe założenia odpowiadają na jeden z celów głównych w „Programie rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”: Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie. Ponadto założenia zadania wpisują się w Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem  dla młodych 2016-2020 wyznaczający kierunki polityki młodzieżowej Warszawy. Jej głównymi celami są poprawa jakości życia młodych ludzi, wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta oraz umacnianie poczucia dumy z bycia warszawiakiem i przynależności do wielopokoleniowej wspólnoty warszawskiej. Hasło programu – Warszawa miastem z klimatem dla młodych – wyraża chęć stworzenia optymalnych warunków rozwoju dla wszystkich młodych ludzi mieszkających, uczących się i pracujących w stolicy.

 

Odbiorcy:

Odbiorcami zadania są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Dopuszcza się udział osób dorosłych, będących wsparciem grup młodzieżowych.

 

Informacje dotyczące zadania:

 1. Oferent powinien przedstawić szczegółowy zakres działań, który będzie uwzględniał informacje na temat:
 • sposobu dotarcia do nieformalnych grup młodzieżowych,
 • działań promocyjnych, przy założeniu, że promocja programu „Aktywna warszawska młodzież” w środkach komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy) oraz w warszawskich szkołach leży w gestii m.st. Warszawy,
 • kryteriów wyboru programów młodzieżowych,
 • wsparcia młodzieży – organizowanie spotkań, prowadzenie szkoleń, praca doradców, itp.,
 • ewaluacji projektów młodzieżowych,
 • sposobu rozliczania projektów.

 

 1. W ramach otwartego konkursu ofert zostaną wyłonione organizacje pozarządowe, które w szczególności:
 • dokonają analizy potrzeb środowisk młodzieżowych,
 • zaktywizują młodzież do zgłaszania własnych projektów,
 • umożliwią realizację projektów nieformalnym grupom młodzieży,
 • wezmą współodpowiedzialność za działania podejmowane przez młodzież,
 • udzielą wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy realizacji inicjatyw młodzieżowych.

 

 1. Środki finansowe w wysokości do 20% kwoty dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą projektu, w tym m.in.:
  1. związanych z zatrudnieniem koordynatora programu,
  2. związanych z pracą doradców projektowych, animatorów wspierających młodzież,
  3. związanych z organizacją spotkań (m.in. szkoleń, warsztatów, itp.) dla młodzieży uczestniczącej w programie,
  4. związanych z obsługą finansowo – prawną projektu,
  5. związanych z promocją programu, w tym z organizacją spotkań podsumowujących realizację projektów młodzieżowych.

 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość finansowania działań młodzieży realizowanych poza m.st. Warszawą.

 

 1. Oferent powinien mieć doświadczenie w realizacji projektów dla nieformalnych grup młodzieżowych i w realizacji programów edukacyjno – wychowawczych dla młodzieży, w szczególności projektów rozwijających zainteresowania i kompetencje naukowe, kulturalne oraz społeczne młodzieży.

 

Warunki realizacji zadania:

 1. Wyłoniona organizacja pozarządowa będzie zobowiązana do stosowania w materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych związanych z realizacją zadania nazwy programu „Aktywna warszawska młodzież” oraz logotypu określonego przez m.st. Warszawa.
 1. W trakcie realizacji zadania organizacje pozarządowe powinny:
 1. na bieżąco przekazywać wszelkie informacje dotyczące realizowanego zadania, które Biuro Edukacji będzie kierowało do młodzieży w ramach dostępnych miejskich kanałów dystrybucji,
 2. na bieżąco przekazywać istotne informacje dotyczące realizowanego zadania pozostałym realizatorom programu „Aktywna warszawska młodzież”.
 1. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy:
 1. będzie zobowiązany do stosowania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405),
 2. będzie zobowiązany do przekazania, na wezwanie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, szczegółowych informacji umożliwiających przeprowadzenie kontroli merytorycznej zadania,
 3. bierze odpowiedzialność za działania podejmowane przez nieformalne grupy młodzieżowe realizujące projekty w ramach zadania publicznego,
 4. będzie zobowiązany do przeprowadzenia ewaluacji wspieranych autorskich projektów realizowanych przez nieformalne grupy młodzieżowe.
 1. M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do monitorowania wyboru inicjatyw młodzieżowych.

 

Informacje dotyczące oceny ofert:

Do wystawienia rekomendacji komisja konkursowa pod uwagę będzie brała kryteria zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama