Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019 – 2023 (CIWIS w Pile)
Nabór od 14.06.2019 do 08.07.2019 15:30
Departament Organizacyjny i Kadr
Łączny budżet 350 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Organizacyjny i Kadr ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019 – 2023 (CIWIS w Pile).

 

  1.  Cel konkursu:

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) prowadzenia  Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, obejmujących działaniem  Subregion Pilski

 

 

II. Opis zadania:

 

       1.Rodzaj zadania:

            

           - działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności regionalnej oraz wspólnot
                 i społeczności lokalnych,

           - wspieranie działalności organizacji pozarządowych,

           - wzmacnianie rozwoju III sektora w Województwie Wielkopolskim poprzez wzmocnienie 

              jakości działań i dostępu do wsparcia dla podmiotów pożytku publicznego w Wielkopolsce. 

      

       2.Tytuł zadania wraz z wysokością środków przeznaczonych na jego realizację:

 

          Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa    

          obywatelskiego – prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw

          Społecznych CIWIS  w latach 2019-2023 w Subregionie Pilskim          

 

Środki finansowe na realizację ww. otwartego konkursu ofert zostały zaplanowane w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne, w dziale 750,

rozdział 75095,  § 2360

 

Planowane wydatki na realizację zadań w 2019r.      W 2018 roku wydatkowano na to zadanie

                                 70 000 zł                                                                         60 736,16 zł

 

Planowane wydatki na realizację zadań w 2020r.

                                 70 000 zł

 

Planowane wydatki na realizację zadań w 2021r.

                                 70 000 zł

 

 

 

Planowane wydatki na realizację zadań w 2022r.

                                 70 000 zł

 

 

Planowane wydatki na realizację zadań w 2023r.

                                 70 000 zł

 

Łączna kwota na prowadzenie CIWIS w Subregionie Pilskim w latach 2019 – 2023 wynosi

350 000 zł.

 

Opis zadania:

 

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Subregionie Pilskim, dalej CIWIS, ma wspierać organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
a także grupy inicjatywne podejmujące kroki do utworzenia organizacji pozarządowej oraz organizować konsultacje dokumentów dot. organizacji pozarządowych.

CIWIS ma podejmować zadania w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego   

oraz wspierania rozwoju wspólnoty i społeczności regionalnej oraz wspólnot i społeczności lokalnych.

Zadaniem CIWIS jest promowanie i animowanie współpracy organizacji pozarządowych

z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, pełnienie roli centrum aktywności lokalnej

 i inkubatora inicjatyw obywatelskich. Poprzez swoją działalność ma przyczyniać się do rozwoju kapitału społecznego i poprawiać jakość życia mieszkańców.

 

 Katalog zadań związanych z prowadzeniem CIWIS powinien w szczególności zawierać:

1/ pakiet „łatwy start” w ramach inkubatora dla organizacji pozarządowych poprzez udostępnianie przestrzeni biurowej, pomocy przy zakładaniu i rejestracji organizacji oraz udostępnianie adresu przy rejestracji,

2/ w zakresie infrastruktury

      - udostępnianie wyposażonej przestrzeni szkoleniowej, biurowej,

      - udostępnianie zaplecza socjalnego i sanitarnego,

      - udostępnianie przestrzeni dla działań integrujących i aktywizujących społeczność lokalną
          i  regionalną,

3/ wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych poprzez udzielanie bezpłatnych konsultacji

     merytorycznych (np. prawnych, księgowych), organizowanie szkoleń i doradztwa,

     organizowanie wsparcia dla  lokalnych liderów,

4/ stwarzanie przestrzeni do współpracy i rozwoju

      - współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania spotkań

         z przedstawicielami Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

      - organizowanie spotkań tematycznych dla organizacji pozarządowych działających w danym

         subregionie,

      - prowadzenie bazy organizacji pozarządowych, które maja siedzibę w subregionie,

      - gromadzenie i udostępnianie informacji dot. sektora pozarządowego,

      - integracja środowisk lokalnych,

5/ upowszechnianie wiedzy o Samorządzie Województwa Wielkopolskiego,

6/ udział  w redagowaniu portalu www.wielkopolskiewici.pl,

7/ wspieranie procesu konsultacji wieloletniego i rocznego Programu współpracy Samorządu

      Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi,

8/ wspieranie innych inicjatyw informacyjnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Każde z w/w zadań powinno być, w miarę możliwości, udokumentowane ( np. listą obecności,

Potwierdzeniem użyczenia sali, sprzętu).

 

 

Termin realizacji zadania:

 

Konkurs obejmuje oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 19 sierpnia 2019 roku a ich zakończenie nastąpi nie później niż 31 grudnia 2023 roku.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w ogłoszeniu konkursowym, którego przeczytanie jest warunkiem niezbędznym do prawidłowego wypełnienia oferty.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama