Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Ochrona i promocja zdrowia - zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS

Reklama
Nabór od 14.06.2019 do 07.07.2019 23:59
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Łączny budżet 28 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2019.

I. Rodzaj (nazwa) zadania:
Wsparcie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych prowadzących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
Kwota dotacji na realizację zadania wynosi 28 000,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych)

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz pozostałych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), dalej „Ustawa”.
 2. O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 3 Ustawy.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej w złożonej ofercie konkursowej.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej w ofercie, z podmiotem przeprowadzone będą negocjacje, których celem będzie doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania określonego w ofercie.
 5. Podmiot, który wyrazi zgodę na realizację zadania, mimo przyznania dotacji niższej niż wnioskowana, składa - w terminie 7 dni od zakończenia negocjacji aktualizację oferty.
 6. Podmiot może odstąpić od podpisania umowy na realizację zadania publicznego w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.
 7. Dotacja może być wykorzystana na:
  a) zakup materiałów, drobnego sprzętu i wyposażenia, niezbędnych do realizacji zadania,
  b) wynagrodzenia osób biorących udział w realizacji zadania, z wyłączeniem osób zatrudnionych przez podmiot na podstawie umowy o pracę,
  c) zakup materiałów szkoleniowych, broszur, ulotek przeznaczonych do kolportażu wśród beneficjentów zadania,
  d) pokrycie kosztów dojazdów, przejazdów,
  e) inne niezbędne, celowe i uzasadnione wydatki służące realizacji zadania określonego w ofercie.
 8. Dotacja nie może zostać wykorzystana na:
  a. finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  b. pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy z wyłonionym oferentem.
 9. Na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjnej realizacji zadania (w tym wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt – koordynacja, obsługa księgowa, materiały biurowe) podmiot może zaplanować nie więcej niż 10% otrzymanej dotacji.
 10. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zastrzega sobie prawo zmiany wysokości dotacji przeznaczonej na realizację zadania do dnia zawarcia umowy z wyłonionymi oferentami.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadania przewidziana jest do dnia 31.12.2019 r.
2. Warunki realizacji zadania:
Warunkiem realizacji zadania jest wykonywanie bezpłatnie i anonimowo testów na obecność wirusa HIV połączone z prowadzonym poradnictwem psychologicznym przed i po teście. Badania winny być prowadzone w sposób zapewniający pełną dyskrecję oraz wysoki poziom świadczonych usług.
3. Zlecenie realizacji zadania oraz przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a podmiotami wyłonionym w konkursie ofert.
4. W umowie zostaną szczegółowo określone:
a) kwota przyznanej dotacji,
b) warunki realizacji zadania,
c) zasady rozliczenia dotacji,
d) zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji,
e) zasady sprawowania kontroli nad realizacją zadania.

V. Sposób, termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Ofertę należy sporządzić w formie papierowej.
 3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczenia woli w jego imieniu.
 4. Na ostatniej stronie oferty, w wyznaczonym miejscu, należy wskazać wszelkie załączniki.
 5. Do oferty należy dołączyć:

1) harmonogram realizacji zadania,
2) kalkulację przewidywanych kosztów,
3) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny i umocowania osób go reprezentujących,
4) aktualny statut podmiotu,
5) sprawozdanie finansowe za ubiegły rok lub w przypadku krótszej dotychczasowej działalności – za okres tej działalności,
6) sprawozdanie merytoryczne z działalności za ubiegły rok lub w przypadku krótszej dotychczasowej działalności – za okres tej działalności,
7) w przypadku składania (podpisania) oferty przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) – dokument pełnomocnictwa (upoważnienie) potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

 1. Załączniki składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (każda strona) poprzez złożenie podpisu i pieczęci przez osoby, o których mowa pkt 3 lub pkt 5 ppkt 7.
 2. Oferty konkursowe na realizację wymienionego w ogłoszeniu zadania należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2019 r. na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - Pełnomocnik Wojewody ds. Uzależnień, HIV i AIDS, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. O terminie decyduje data wpływu.
 3. W przypadku ofert nadesłanych pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 4. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami winna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, pełną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę (pieczęć nagłówkowa) i dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczania AIDS”.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą objęte procedurą konkursową i nie podlegają zwrotowi.
Reklama