Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny”

Reklama
Nabór od 14.06.2019 do 04.07.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania nr 6 pn.: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny” projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań1. Rodzaj zadania publicznego:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2. W ramach priorytetuPoprawa poziomu życia osób, rodzin i środowisk wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:Wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: aktywizacja zawodowa i społeczna grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym oraz spotkań świątecznych,zakresem zadania objęty zostanie następujący obszar tematyczny:2.1 Organizacjaregionalnegoprzedsięwzięcia pn. Opolski Dzień Rodziny-na który mają składać się w szczególności działania:a)organizacja występów artystycznych, w tym zespołów młodzieżowych i dziecięcych, b)organizacja wykładów specjalistów m.in. o prawach i obowiązkach rodzin, c)organizację stoisk specjalistycznych tj.;

• stoisko psychologiczne,

• stoisko prawne,

• stoisko terapeutyczne,

• stoisko socjalne,

• stoisko mediacyjne,d)organizacja zabaw i animacji rodzinnych, w tym atrakcji typu; zjeżdżalnie, malowanie twarzy, itp.,e)zapewnienie poczęstunku (np. zupa i bułka),f)zapewnienie profesjonalnego prowadzącego przedsięwzięcie,g)zapewnienie nieruchomości-obiektuna terenie miasta Opola, mieszczącego ok. 2000 osób, posiadającego, co najmniej:

• możliwość organizacji działań, o których mowa w pkt. od a) do e)

• możliwość zapewnienia miejsc siedzących i stołów do konsumpcji wewnątrz obiektu,

• scenę z mównicą, ekranem mobilnymi i projektorem,

• z systemem nagłośnieniowym wraz z mikrofonami bezprzewodowymi,

• z bezpłatnym parkingiem

• z miejscem na przygotowanie i podawanie ciepłego cateringu,

• z zapewnieniem WC ,w tym dla dzieci i osób niepełnosprawnych,

• z ogrodzoną infrastrukturą nieruchomości,

• z miejscem na ustawienie dodatkowych atrakcji typu: dmuchańce, edukacyjne place zabaw, trampoliny itp. 

2.2 Celem zadania ma być: podkreślenie roli rodziny przyczyniającej się do rozwoju i wzmocnienia więzi w całej społeczności lokalnej, wzmocnienie roli rodziny biologicznej poprzez promocję jej funkcji rozwojowych i zdolności do przezwyciężania braków i pokonywania trudności, w tym informacja na temat dostępności usług w postaci poradnictwa dla rodzin zagrożonych utratą swoich naturalny chfunkcji, pomoc rodzinie biologicznej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, podkreślenie roli i ważności rodziny, okazja do miłego spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół.3. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadanie.4 Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie: powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Zadanie pn.:Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn.Opolski Dzień Rodziny winno być wykonane 7 września2019roku na terenie miasta Opola, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu przez Zarząd Województwa i podpisaniu umowy, a zakończenie do dnia 20 września 2019 r.

Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie pomocy społecznej należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, podpisanej, w zamkniętej kopercie do dnia 4 lipca 2019r. do godz. 15:30 w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Reklama