Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny”

Reklama
Nabór od 14.06.2019 do 04.07.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania nr 6 pn.: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny” projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań1. Rodzaj zadania publicznego:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2. W ramach priorytetuPoprawa poziomu życia osób, rodzin i środowisk wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:Wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: aktywizacja zawodowa i społeczna grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym oraz spotkań świątecznych,zakresem zadania objęty zostanie następujący obszar tematyczny:2.1 Organizacjaregionalnegoprzedsięwzięcia pn. Opolski Dzień Rodziny-na który mają składać się w szczególności działania:a)organizacja występów artystycznych, w tym zespołów młodzieżowych i dziecięcych, b)organizacja wykładów specjalistów m.in. o prawach i obowiązkach rodzin, c)organizację stoisk specjalistycznych tj.;

• stoisko psychologiczne,

• stoisko prawne,

• stoisko terapeutyczne,

• stoisko socjalne,

• stoisko mediacyjne,d)organizacja zabaw i animacji rodzinnych, w tym atrakcji typu; zjeżdżalnie, malowanie twarzy, itp.,e)zapewnienie poczęstunku (np. zupa i bułka),f)zapewnienie profesjonalnego prowadzącego przedsięwzięcie,g)zapewnienie nieruchomości-obiektuna terenie miasta Opola, mieszczącego ok. 2000 osób, posiadającego, co najmniej:

• możliwość organizacji działań, o których mowa w pkt. od a) do e)

• możliwość zapewnienia miejsc siedzących i stołów do konsumpcji wewnątrz obiektu,

• scenę z mównicą, ekranem mobilnymi i projektorem,

• z systemem nagłośnieniowym wraz z mikrofonami bezprzewodowymi,

• z bezpłatnym parkingiem

• z miejscem na przygotowanie i podawanie ciepłego cateringu,

• z zapewnieniem WC ,w tym dla dzieci i osób niepełnosprawnych,

• z ogrodzoną infrastrukturą nieruchomości,

• z miejscem na ustawienie dodatkowych atrakcji typu: dmuchańce, edukacyjne place zabaw, trampoliny itp.

2.2 Celem zadania ma być: podkreślenie roli rodziny przyczyniającej się do rozwoju i wzmocnienia więzi w całej społeczności lokalnej, wzmocnienie roli rodziny biologicznej poprzez promocję jej funkcji rozwojowych i zdolności do przezwyciężania braków i pokonywania trudności, w tym informacja na temat dostępności usług w postaci poradnictwa dla rodzin zagrożonych utratą swoich naturalny chfunkcji, pomoc rodzinie biologicznej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, podkreślenie roli i ważności rodziny, okazja do miłego spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół.3. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadanie.4 Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie: powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Zadanie pn.:Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn.Opolski Dzień Rodziny winno być wykonane 7 września2019roku na terenie miasta Opola, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu przez Zarząd Województwa i podpisaniu umowy, a zakończenie do dnia 20 września 2019 r.

Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie pomocy społecznej należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, podpisanej, w zamkniętej kopercie do dnia 4 lipca 2019r. do godz. 15:30 w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Reklama