Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski

Reklama
Nabór od 14.06.2019 do 05.07.2019 15:30
Departament Zdrowia
Łączny budżet 390 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski.

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia pn.: Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski na łączną kwotę  390 000,00 zł, w tym 2019 roku na kwotę 130 000,00 zł, w 2020 roku na kwotę 110 000,00 zł i w 2021 roku na kwotę 150 000,00 zł. 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, opracowania i przeprowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych o zasięgu ponadlokalnym dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego.

Pozwoli to na:

  • upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań
    i stylów życia na rzecz zdrowia psychicznego,
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
  • przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób
    z zaburzeniami psychicznymi.

 

Opis zadania:​

Planowane wydatki na realizację zadania w latach 2019-2021

390 000,00 zł

(rozdział 85152, § 2360)

Środki rozdysponowane w 2018 roku

80 000,00 zł

Planowane wydatki w 2019 roku

130 000,00 zł

Planowane wydatki w 2020 roku

110 000,00 zł

Planowane wydatki w 2021 roku

150 000,00 zł

 

Termin realizacji zadania: konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 19 sierpnia 2019 roku, a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2021 roku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama