Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert - II nabór krótkoterminowy - Upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Zarząd Powiatu Ełckiego, Starostwo Powiatowe w Ełku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert - II nabór krótkoterminowy - Upowszechnianie kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań powiatu pn. GRANTY POWIATU EŁCKIEGO 2019 z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – II nabór krótkoterminowy (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

I. Upowszechnianie kultury fizycznej

1. Na realizację zadań wymienionych w konkursie ofert na 2019 rok Zarząd Powiatu Ełckiego przeznacza kwotę 15.000 złotych. 

2. W przypadku nieczerpania środków w ramach ogłoszonego konkursu, Zarząd Powiatu może ogłosić ponowny nabór wniosków w późniejszym terminie.

II. Wielkość środków przeznaczonych na realizację ww. krótkoterminowych zadań powiatu w roku ubiegłym: 12.500 złotych

III. Organizacje kwalifikujące się do składania ofert

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688).

IV. Terminy składania ofert

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od 8 lipca 2019 r., a kończy nie później niż 31 grudnia 2019 r., przy czym termin realizacji zadania może obejmować okres od 3 dni do maksymalnie 3 miesięcy kalendarzowych.

V. Zasady składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu na realizację zadań jest złożenie w terminie do 30 czerwca 2019 r. do godz. 00.00 wniosku za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz przekazanie do urzędu (do 2 lipca 2019 r.) potwierdzenia złożenia oferty oraz wymaganych załączników.

2. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony przez serwis Witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057).

3. Złożenie oferty w sposób inny niż określony w ust. 1 i 2 będzie równoznaczne z jej odrzuceniem.

4. Zadanie przedstawione we wniosku musi być zgodne ze statutem organizacji występującej o dotację oraz tematyką konkursu ofert.

5. Potwierdzenie złożenia oferty, opatrzone pieczęcią organizacji oraz czytelnymi podpisami osób upoważnionych do złożenia oferty wraz z pieczęciami imiennymi, należy dostarczyć do sekretariatu (p. 127, parter) Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.

6. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki niezwiązane z realizacją danego zadania.

7. Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach konkursu.

8. Ustala się wkład własny organizacji w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji zadania, przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

VI. Tryb rozpatrywania ofert

1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i zgodne z treścią ogłoszenia, złożone na obowiązującym formularzu dostępnym w serwisie Witkac.pl, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Kryteria formalne określa karta oceny formalnej będąca załącznikiem do ogłoszenia o konkursie (załącznik nr 2).

2. Pod względem merytorycznym oferty ocenia niezwłocznie po ocenie formalnej Komisja Konkursowa zgodnie z kryteriami ocen stanowiącymi załącznik do ogłoszenia o konkursie (załącznik nr 3). Skład i regulamin działania Komisji Konkursowej zostanie zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Ełckiego.

3. Ustala się minimalną sumę punktów uprawniającą do przyznania dofinansowania w wysokości 24,7.

4. Komisja Konkursowa przedstawia Zarządowi Powiatu Ełckiego swoją listę rankingową. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Ełckiego po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej do dnia 11 lipca 2019 r., decyzja Zarządu jest ostateczna.

5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

6. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni.

7. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ełku w zakładce „Organizacje pozarządowe” (www.powiat.elk.pl), na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Granty Powiatu Ełckiego”.

VII. Warunki przekazania dotacji

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w ww. rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

2. W przypadku przyznanej dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, do zawarcia umowy wymagana jest korekta oferty (harmonogram i kosztorys) sporządzonej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl

3. Po zakończeniu realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, które powinno być złożone poprzez serwis Witkac.pl. Potwierdzenie złożenia sprawozdania, opatrzone pieczęcią organizacji oraz czytelnymi podpisami osób upoważnionych do złożenia dokumentu wraz z pieczęciami imiennymi, należy dostarczyć do sekretariatu (p. 127, parter) Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.

VIII. Informacje szczegółowe i procedury dotyczące konkursu – Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ełckiego na realizację zadań w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2019, dostępne są w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku (p. 390, 393 – II piętro), tel. 87 615 65 64 lub 87 615 65 75.

Źródło: Zarząd Powiatu Ełckiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama