Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Ochrona i promocja zdrowia

Reklama
Nabór od 07.06.2019 do 01.07.2019 15:30
Ochrona i promocja zdrowia
Łączny budżet 25 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Niepełnosprawni
Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

W ramach Otwartego Konkursu Ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia zlecane będą następujące zadania:

1) podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia,

2) upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych,

3) realizacja programów prozdrowotnych,

4) wspieranie działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem,

5) wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych,

6) upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Odbiorcami zadań będą osoby starsze. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r.o osobach starszych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1705) osoba starsza to osoba, która ukończyła 60 rok życia.

Zlecenie realizacji zadań publicznego, o których mowa w ust. 2, odbywać się będzie w formie wsparcia.

Realizacja zadań zgłoszonych do Konkursu powinna rozpocząć się i zakończyć w 2019 roku.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 01 sierpnia 2019 r., a kończyć nie później niż 15 grudnia 2019 r.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym (finansowym, rzeczowym, osobowym) w wysokości minimum 20% wszystkich kosztów zadania, w tym wkładem własnym finansowym nie niższym niż 5% wszystkich kosztów zadania.

Oferty należy składać do dnia 1 lipca 2019 r.

Oferty należy składać w kopercie na:

Dzienniku Podawczym

Starostwa Powiatowego w Krakowie,

al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków (parter)

w godzinach od 7.30 do 15.30

lub przesłać na adres:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Starostwa Powiatowego w Krakowie

al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

z zaznaczeniem, że oferta składana jest na „Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania ……………..” (należy wpisać zadanie zgodnie z Regulaminem Konkursu Rozdział I ust. 2) . W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każdą z nich należy złożyć w oddzielnej kopercie, dołączając do jednej z nich wymagane załączniki (w pozostałych ofertach winna znaleźć się informacja do której oferty zostały dołączone załączniki).

Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla nadania pocztowego.

Reklama