Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Ochrona i promocja zdrowia - „Defibrylatory AED – Bezpieczna Małopolska”

Reklama
Nabór od 11.06.2019 do 02.07.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 68,65 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego pn. „Defibrylatory AED – Bezpieczna Małopolska”.

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Województwa Małopolskiego oraz wykonując „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego pn. „Defibrylatory AED – Bezpieczna Małopolska”.

Założenia i warunki realizacji projektu:

Zadanie polega na zakupie i montażu 10 zestawów defibrylatorów (w tym: 3 defibrylatorów w szafkach zewnętrznych z modułem grzewczym oraz 7 defibrylatorów w torbach przechowywane wewnątrz budynków), 3 tablic informacyjnych i 3 algorytmów oraz przeprowadzeniu szkoleń dla mieszkańców powiatu myślenickiego z zasad udzielania pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatorów oraz obsługi AED w każdej lokalizacji, w której zostaną zamontowane defibrylatory.

Defibrylatory zewnętrzne:

Ochotnicza Straż Pożarna Biertowice 32-440 Sułkowice Biertowice 220

defibrylator w szafce zewnętrznej z modułem grzewczym+ tablica informacyjna +algorytm

Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasiani 32-425 Trzemeśnia Zasań 91

defibrylator w szafce zewnętrznej z modułem grzewczym+ tablica informacyjna +algorytm

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu 32-432 Pcim 599

defibrylator w szafce zewnętrznej z modułem grzewczym+ tablica informacyjna +algorytm

Defibrylatory wewnętrzne:

 • Myślenicka Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza z Psami, 32-400 Myślenice, ul. K. Wielkiego 114

defibrylator w torbie przechowywany wewnątrz budynku

 • Ochotnicza Straż Pożarna Borzęta 32-400 Myślenice Borzęta 304

defibrylator w torbie przechowywany wewnątrz budynku

 • Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Górne Przedmieście 32-400 Myślenice, ul. 3 Maja 58

defibrylator w torbie przechowywany wewnątrz budynku

 • Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Śródmieście 32-400 Myślenice, ul. Kościuszki 16

defibrylator w torbie przechowywany wewnątrz budynku

 • Ochotnicza Straż Pożarna Sieraków 32-410 Dobczyce Sieraków 170

defibrylator w torbie przechowywany wewnątrz budynku

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach 32-400 Myślenice, ul. K. Wielkiego 5

defibrylator w torbie przechowywany wewnątrz budynku

 • LKS Orzeł Myślenice – Stadion Klubu Piłkarskiego LKS Orzeł Myślenice 32-400 Myślenice, ul. Burmistrza Andrzeja Marka 7

defibrylator w torbie przechowywany wewnątrz budynku

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem AED dla mieszkańców województwa małopolskiego oraz użytkowników wskazanych wyżej obiektów.

Założenia dotyczące liczby osób uczestniczących w szkoleniu i osób szkolących:

Szkolenie:

1) zostanie zorganizowane w każdej lokalizacji AED i skierowane będzie do min. 5 osobowej grupy,

2) prowadzone będzie przez osobę/y posiadającą/e kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przy użyciu AED.

Zakres i warunki realizacji ww. zadania określi umowa zawarta pomiędzy Województwem a beneficjentem, zwanym Zleceniobiorcą. W trakcie prowadzenia konkursu i realizacji zadania publicznego stosowane będą wzory dokumentów przyjęte w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 UoDPPioW i przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
 2. O przyznanie dotacji na realizację zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713), jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, w jakim realizowane jest zadanie, celami i założeniami Konkursu.
 3. Ocena zgodności działalności statutowej Oferenta z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie dokonywana będzie w oparciu o zapisy statutu będącego podstawą funkcjonowania Oferenta, określające cele oraz zakres jego działalności (ewentualnie innego równoważnego dokumentu), a jeżeli z tego dokumentu nie wynika, że działalność statutowa Oferenta obejmuje działalność, o której mowa w ust. 2, Oferent zobowiązany jest do wykazania się odpowiednimi dokumentami.
 4. Dotacja może być przyznana jedynie na sfinansowanie zadania z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej Oferenta.
 5. Oferent nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 6. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW mogą złożyć ofertę wspólną, a ich prawa i obowiązki wynikające ze złożenia oferty wspólnej określa UoDPPioW.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta..
 8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż kwota wnioskowana w ofercie realizacji zadania.
 9. W niniejszym Konkursie nie mogą być składane oferty, które uzyskały wsparcie finansowe realizacji zadania z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach innych otwartych konkursów ofert, z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a UoDPPioW lub są współfinansowane przez Wojewódzkie Jednostki Organizacyjne Województwa Małopolskiego (m.in. ROPS, WUP, MIK, instytucje kultury).Ta sama oferta nie może też być przedmiotem wniosku o dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a UoDPPioW.
 10. Dotacja przyznana na realizację zadania publicznego będzie rozliczana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351).

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713), jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, w jakim realizowane jest zadanie, celami i założeniami Konkursu.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia z zakresu działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Województwa Małopolskiego (zadanie wyłonione w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego) pn. „Defibrylatory AED – Bezpieczna Małopolska”.

Termin składania ofert:

2019-07-02

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama