Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Specjalistyczne usługi wspierania rodziny

Reklama
Nabór od 10.06.2019 do 02.07.2019 09:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 1,062 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2019-2022.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

łącznie 1 062 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), w tym:

1. w 2019 r. – 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

2. w 2020 r. – 378 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 0/100);

3. w 2021 r. – 396 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 0/100);

4. w 2022 r. – 138 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania: od 1 sierpnia 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2018 nie przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych.

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Odbiorcami zadania zleconego są skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwany dalej „Realizatorem”) rodziny z dziećmi do 18 roku życia, które wymagają wsparcia z uwagi na to, że co najmniej jeden z rodziców jest osobą dotkniętą problemem zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej lub uzależnienia (zwane dalej „Rodzinami”).

2. Zlecenie specjalistycznych usług wspierania rodziny, zwanych dalej „Usługami”, realizowane jest przez Realizatora w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie” i obejmuje 40 rodzin skierowanych przez Realizatora, o których mowa w ust. 1.

3. Oferent wyłoniony w ramach otwartego konkursu ofert, zwany dalej „Zleceniobiorcą”, zobowiązany jest do realizacji Usług zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i zapewnienia w szczególności następujących form wsparcia:

1) poradnictwo psychospołeczne;

2) trening umiejętności społecznych;

3) poradnictwo rodzinne;

4) grupy edukacyjno-wspierające;

z zastrzeżeniem ust. 15.

4. Realizacja usług może nastąpić dla rodzin skierowanych przez Realizatora zadania po dokonaniu przez pracownika socjalnego Realizatora zadania rekrutacji, sporządzeniu diagnozy w ramach Projektu oraz zatwierdzeniu Indywidulanego Programu Działania.

5. Przed realizacją usługi Oferent będzie zobowiązany do zapoznania się z diagnozą rodziny sporządzoną przez pracownika socjalnego oraz wynikami ankiety uzupełniającej wiedzę o specjalnych potrzebach rodziny.

6. Koszt realizacji jednej godziny Usług wynosi:

1) w 2019 r. – 40,00 zł;

2) w 2020 r. – 42,00 zł;

3) w 2021 r. – 44,00 zł;

4) w 2022 r. – 46,00 zł.

7. Przewidywana liczba godzin Usług wynosi średnio 750 w skali miesiąca, tj.:

1) w 2019 r. nie więcej niż 3 750 godzin;

2) w 2020 r. nie więcej niż 9 000 godzin;

3) w 2021 r. nie więcej niż 9 000 godzin;

4) w 2022 r. nie więcej niż 3 000 godzin.

8. Do czasu wykonywania Usługi zalicza się:

1) bezpośrednią pracę z Rodziną (nie mniej niż 70% czasu pracy);

2) dojazdy (nie więcej niż 20% czasu pracy z Rodziną poza siedzibą Zleceniobiorcy);

3) prowadzenie dokumentacji (nie więcej niż 10% czasu pracy z Rodziną).

9. Do liczby godzin zrealizowanych wlicza się również jedną godzinę w sytuacji, w której Zleceniobiorca pozostawał w gotowości do realizacji usługi poza siedzibą Zleceniobiorcy, a jej wykonanie nie było możliwe ze względu na nieobecność Rodziny w umówionym miejscu, podczas gdy nie została ona w żaden sposób odwołana lub ze względu na brak warunków do realizacji usługi, a jednocześnie sytuacja została zgłoszona przez Zleceniobiorcę Realizatorowi zadania e-mailem na adres: dm@mops.krakow.pl do 24 godzin od zaistnienia zdarzenia.

10. Dotacja zostanie przekazana w transzach płatnych:

1) w terminie 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.;

2) w latach 2019, 2020, 2021 w terminie do 20 września danego roku, za okres od 1 września tego roku do 31 grudnia tego roku;

3) w latach 2020, 2021, 2022 w terminie do 20 lutego danego roku, za okres od 1 stycznia tego roku do 30 kwietnia tego roku;

4) w latach 2020, 2021 w terminie do 20 maja danego roku za okres od 1 maja tego roku do 31 sierpnia tego roku.

11. Wysokość transzy zależna jest od liczby godzin usługi zrealizowanej w poprzednim okresie rozliczeniowym.

12. Zleceniodawca uzależnia przekazanie kolejnych transz dotacji od wydatkowania co najmniej 50% przekazanych środków.

13. Ostateczna kwota dotacji stanowi iloczyn kosztu realizacji 1 godziny Usług, o którym mowa w ust. 6, oraz faktycznej liczby godzin wykonanych przez Zleceniobiorcę w okresie realizacji zadania. Wysokość transzy dotacji może zostać zwiększona lub zmniejszona w danym roku budżetowym, w sytuacji gdy w poprzednim okresie rozliczeniowym została zrealizowania odpowiednio większa lub mniejsza liczba godzin, niż wynikająca z iloczynu liczby 750 godzin i liczby miesięcy w danym okresie rozliczeniowym. Wysokość ewentualnego zwiększenia lub zmniejszenia ustala się jako iloczyn liczby godzin, za które przysługuje zwiększenie lub zmniejszenie oraz stawki za jedną godzinę Usług, obowiązującej w danym roku realizacji zadania.

14. Niewykorzystana w danym roku budżetowym kwota przeznaczona na realizację zadania może, za zgodą Zleceniodawcy, zostać przeniesiona na kolejne lata budżetowe. Powyższa zmiana każdorazowo wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy.

15. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 3, powinny uwzględniać w szczególności:

1) rozwój umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem domowym, obejmujący przede wszystkim: instruktaż i trening w zakresie utrzymania czystości w mieszkaniu, przestrzegania zasad higieny osobistej, przygotowywania posiłków, planowania wydatków;

2) rozwój umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców z wykorzystaniem różnych metod (np. coachingu rodzicielskiego, treningów), w zakresie wzmacniania kompetencji rodziców w szczególności w następujących obszarach:

a) dbanie o zdrowie dziecka,

b) kształtowanie u dziecka umiejętności adekwatnych do etapu jego rozwoju (np. samodzielnego spożywania posiłków, kontrolowania potrzeb fizjologicznych),

c) organizacja planu dnia i przygotowanie dziecka do zajęć edukacyjnych (np. przygotowania przyborów szkolnych, drugiego śniadania, odrabiania zadań),

d) stosowanie w procesie wychowania wzmocnień pozytywnych adekwatnych do rozwoju dziecka,

e) wspomaganie rozwoju dzieci odpowiednio do ich wieku i indywidualnych cech (np. uświadamianie osobistego potencjału dziecka, rozwijanie samodzielności i umiejętności radzenia sobie z trudnościami, zmniejszanie poczucia stygmatyzacji i osamotnienia, rozwijanie kreatywności, uzdolnień, zainteresowań oraz rozwijanie umiejętności zabawy i wypoczynku),

f) włączanie dziecka w grupę rówieśniczą,

g) organizowanie czasu wolnego dziecka oraz wspólnej aktywności całej rodziny,

h) radzenie sobie w pojawiających się problemach opiekuńczo – wychowawczych,

i) utrzymanie kontaktu i budowanie relacji z dzieckiem wychowywanym poza rodziną;

3) wsparcie rodziny w budowaniu i utrzymywaniu więzi społecznych, w tym w szczególności relacji z rodziną mieszkającą oddzielnie, sąsiadami;

4) rozwijanie kompetencji członków rodziny w zakresie: komunikacji interpersonalnej, nawiązywania, budowania i podtrzymywania relacji, kontrolowania emocji, wzajemnego rozumienia i respektowania tożsamości, potrzeb i uczuć drugiej osoby, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, unikania zachowań ryzykownych, zdrowego stylu życia, podziału obowiązków związanych z kompetencjami, o których mowa w ust. 15 pkt 1 i 2, ze szczególnym uwzględnieniem angażowania w nie rodzica/członka rodziny dotąd mniej angażującego się w ich realizację;

5) kształtowanie i wzmacnianie więzi pomiędzy członkami rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy dzieckiem/dziećmi a rodzicem z problemem zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej lub uzależnienia; wspomaganie umiejętności radzenia sobie członków rodziny ze społecznym odbiorem ww. problemów;

6) wsparcie rodziny w kontaktach z instytucjami, pomaganie w załatwianiu spraw urzędowych;

7) poradnictwo rodzinne poszerzające wiedzę rodziców o procesach zachodzących w systemie rodzinnym;

8) dodatkowo, poza formami wsparcia określonymi w ust. 15 pkt 1-7, poradnictwo psychospołeczne obejmować powinno m.in. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, pomoc w zrozumieniu istoty choroby (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej i uzależnienia) i jej wpływu na funkcjonowanie członków rodziny.

16. Rodzina, która ma zostać objęta wsparciem otrzymuje Regulamin korzystania z usług, w którym określone zostaną jej prawa i obowiązki. Treść zapisów Regulaminu zostanie uzgodniona przez Zleceniobiorcę z Realizatorem zadania w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

17. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zorganizowania form wsparcia, o których mowa w ust. 3, w taki sposób, aby:

1) dostosowane były do specyfiki problemu Rodzin, o których mowa w ust. 1, oraz ich indywidualnych potrzeb;

2) uwzględniały systematyczne motywowanie do skorzystania z Usług tych członków Rodzin, którzy nie wyrażają zgody na współpracę;

3) udzielane były w miejscu zamieszkania Rodzin, o których mowa w ust. 1, a w sytuacjach tego wymagających ze względu na charakter wsparcia również poza ww. miejscami np. w instytucjach/urzędach w sytuacji udzielania Rodzinom wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych, a także w lokalu Zleceniobiorcy, do którego ma on tytuł prawny,

4) udzielane były zarówno w godzinach przed, jak i popołudniowych oraz wieczornych, z uwzględnieniem możliwości Rodzin w zakresie udziału w spotkaniach (np. wynikających z wykonywania obowiązków zawodowych);

5) w okresie realizacji zadania objęły co najmniej 40 Rodzin skierowanych przez Realizatora, przy czym:

a) w sposób ciągły wsparciem objętych będzie minimum 30 Rodzin,

b) Usługi świadczone na rzecz jednej rodziny będą trwały około 24 – 33 miesiące,

c) każda z Rodzin uzyska wsparcie w wymiarze 25 godzin średniomiesięcznie,

d) Usługi będą realizowane w łącznym wymiarze 750 godzin średniomiesięcznie;

6) realizowane były przez wykwalifikowaną kadrę, w tym terapeutów, psychologów, trenerów, asystentów, której wykształcenie i doświadczenie zawodowe predysponują do pracy z Rodzinami, o których mowa w ust. 1;

7) zapewniały maksymalny poziom wsparcia poprzez zapewnienie możliwości włączenia do pracy na rzecz danej Rodziny kilku specjalistów (jeżeli jest to wskazane);

8) realizacja Usług na rzecz danej Rodziny rozpoczęła się w terminie do 14 dni o daty otrzymania zlecenia, o którym mowa w ust. 17 pkt 9 lit. a;

9) realizowane były w oparciu o dokumentację, która przekazana zostanie Zleceniobiorcy przez Realizatora zadania w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, w tym przede wszystkim:

a) pisemne zlecenie, które stanowiło będzie podstawę do rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Rodziny,

b) Plan Pracy z Rodziną (PPR), który sporządzony zostanie podczas wspólnego spotkania diagnostycznego pomiędzy Realizatorem zadania, Zleceniobiorcą oraz przedstawicielem Rodziny, która ma skorzystać z Usług; PPR określał będzie co najmniej:

  • zakres realizowanych Usług,

  • miesięczny wymiar liczby godzin realizowanych Usług,

  • miejsce świadczonych Usług;

dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w PPR za zgodą i w obecności wszystkich stron, które uczestniczyły w ich ustalaniu, co musi zostać odzwierciedlone poprzez sporządzenie zaktualizowanego PPR,

c) Harmonogram, który ustalany będzie pomiędzy dorosłymi/dorosłym przedstawicielami/przedstawicielem Rodziny a specjalistą świadczącym Usługi po sporządzeniu PPR, o którym mowa w ust. 17 pkt 9 lit. b; dzień sporządzenia harmonogramu uznaje się za początek realizacji wsparcia na rzecz Rodziny,

d) Miesięczną Kartę Usługi (MKU) zawierającą ewidencję działań wykonywanych przez osoby świadczące Usługi dla Rodzin, o których mowa w ust.1, która potwierdzana będzie przez dorosłego członka Rodziny wobec której realizowane są Usługi,

10) dokumentowane były zgodnie ze wzorami dokumentów przekazanych przez Realizatora zadania (w szczególności: PPR, formularz oceny-ewaluacji końcowej PPR, formularz opinii specjalisty, miesięczną kartę usługi MKU, podsumowanie zrealizowanych działań w ramach poszczególnych form wsparcia, o których mowa w ust. 3 wg wzoru przekazanego przez Realizatora, lub inne, niezbędne do rozliczenia projektu).

18. Zleceniobiorca zobowiązany jest również do:

1) współpracy z pracownikami Realizatora, w tym niezwłocznego (nie później niż do 48 godzin po zaistnieniu zdarzenia) informowania Realizatora o: zakończeniu / przerwaniu realizacji Usług na rzecz danej Rodziny, nierealizowaniu przez Rodzinę zapisów harmonogramu, braku współpracy ze strony Rodziny, a także o sytuacjach wymagających interwencji z uwagi na zagrożenie dobra, zdrowia lub życia członków Rodziny (np. zaniedbanie, przemoc) – wraz z opisem danej sytuacji;

2) uwzględniania wniosku Rodziny objętej Usługami o zmianę dni i/lub godzin ich świadczenia, złożonego z wyprzedzeniem tygodniowym lub dłuższym – zmiana ta wymaga dokonania aktualizacji harmonogramu, o którym mowa w ust. 17 pkt 9 lit. c i doręczenia go Realizatorowi w terminach zgodnych z ust. 18 pkt 5; w przypadku, gdy Rodzina zgłosi potrzebę takiej zmiany z wyprzedzeniem krótszym niż tygodniowe, Zleceniobiorca ma prawo zaproponować tej osobie inny niż oczekiwany przez nią termin realizacji Usług – lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym prowadzącym rodzinę – odmówić zmiany tego terminu;

3) takiej organizacji pracy, aby kadra świadcząca Usługi na rzecz danej Rodziny przygotowywała systematycznie opinię specjalisty dotyczącą przebiegu wsparcia udzielanego osobie i jego efektów nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy w trakcie realizowanych Usług, na zakończenie realizacji Usług na rzecz każdej z Rodzin oraz na prośbę Realizatora zadania, w terminie 7 dni od daty jej wyrażenia, w tym drogą mailową; opinia określała będzie przede wszystkim postępy rodziny w realizacji założeń PPR, w tym, zaangażowanie Rodziny we współpracę oraz inne istotne z punktu widzenia kadry Zleceniobiorcy aspekty; opinia dostarczana będzie niezwłocznie po jej sporządzeniu (skan na właściwą Filię MOPS) oraz w terminie do 4 dnia miesiąca następującego po miesiącu jej sporządzenia (oryginał na dziennik podawczy Realizatora: Kraków, ul. Józefińska 14).

4) dokonywania okresowej ewaluacji realizacji zadania, w oparciu o narzędzia, których wzór Zleceniobiorca opracuje i przekaże do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy; ewaluacja powinna być dokonywana w następujących okresach:

a) pierwsza po upływie 6 miesięcy realizacji zadania,

b) kolejna po zakończeniu 12 miesiąca realizacji zadania,

c) ewaluacja końcowa w terminie do 30 dni od momentu zakończenia realizacji zadania;

5) doręczania Realizatorowi zadania dokumentacji, o której mowa w ust. 17 pkt 9 lit. b i c, w terminie 4 dni od daty ich sporządzenia (skan na właściwą Filię MOPS) oraz w terminie do 4 dnia miesiąca następującego po miesiącu jej sporządzenia – złożenie oryginału dokumentu na dziennik podawczy MOPS, ul. Józefińska 14 w Krakowie;

6) doręczania Realizatorowi zadania dokumentacji, o której mowa w ust. 17 pkt 9 lit. d, w terminie do 4 dnia miesiąca następującego po miesiącu jej sporządzenia – skan na właściwą Filię MOPS oraz złożenie oryginału dokumentu na dziennik podawczy MOPS, ul. Józefińska 14 w Krakowie;

7) sporządzania i doręczania Realizatorowi, w terminie do 4 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu realizowania usługi, zestawienia zawierającego dane dotyczące m.in. uczestników objętych wsparciem w danym miesiącu wraz z liczbą godzin usługi, z których skorzystali, na wzorze o którym mowa w ust 17 pkt 10 sporządzonym przez Realizatora, który doręczony zostanie Zleceniobiorcy w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania;

8) sporządzania i doręczania Realizatorowi w terminie do 4 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu realizowania Usługi ewidencji, o której mowa ust. 18 pkt 7 z wykorzystaniem aplikacji – w sytuacji przekazania aplikacji Zleceniobiorcy przez Realizatora;

9) niezwłocznego przekazywania Realizatorowi zadania pisemnej informacji o zatrudnionych do realizacji zadania osobach, w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, nr telefonu, kwalifikacje zawodowe, wymiar etatu, na jaki zostały zatrudnione;

10) ponoszenia kosztów dojazdu kadry świadczącej Usługi do miejsc, w których będzie ona realizowana poza siedzibą Zleceniobiorcy (bilety MPK, ryczałt na benzynę itp.);

11) ponoszenia kosztów zatrudnienia kadry świadczącej Usługi, przy czym wynagrodzenie osób bezpośrednio wykonujących Usługi nie może być niższe niż 24,00 zł za godzinę ich świadczenia (brutto wraz z kosztami pracodawcy), a Zleceniobiorca ma prawo do różnicowania wynagrodzeń osób realizujących Usługi;

12) ponoszenia kosztów związanych z obsługą zadania;

13) ponoszenia kosztów innych materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania (abonament telefoniczny, artykuły piśmienne i papiernicze, urządzenia techniczne itp.);

14) zapewnienia i ponoszenia kosztów superwizji dla kadry świadczącej usługi;

15) w latach 2019 – 2021 w terminie do 20 grudnia danego roku, a w roku 2022 w terminie do 20 kwietnia 2022 roku – do przedłożenia Realizatorowi informacji o oszczędnościach powstałych w ramach wykonania przez niego zadania zleconego, które nie zostaną przez niego wykorzystane w danym roku budżetowym; informacja powyższa winna zostać przekazana Realizatorowi zadania, drogą mailową na adres: sp@mops.krakow.pl oraz dm@mops.krakow.pl;

16) niezwłocznego informowania Realizatora zadania o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, upadłościowego, likwidacyjnego lub jakiegokolwiek innego mogącego mieć wpływ na zakłócenie bieżącej działalności;

17) realizacji zadania zgodnie z „Wytycznymi w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” oraz zapisów podręcznika „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020”, w szczególności zapewnienie dostępności usług dla osób niepełnosprawnych, w tym:

a) eliminowanie czynników ograniczających dostępność na etapie realizacji (np. poprzez zapewnienie opieki nad osobami zależnymi),

b) takiego dostosowania wsparcia do indywidualnej sytuacji członków Rodziny na rynku pracy, aby przeciwdziałać ich szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i zminimalizować nierówności, których doświadcza;

18) realizacji zadania w taki sposób, aby skierowana do objęcia Usługami Rodzina zakończyła udział w realizowanej przez Zleceniobiorcę formie wsparcia zgodnie z zapisami zawartymi w Planie Pracy z Rodziną, o którym mowa w ust. 17 pkt 9 lit. b; wskaźnik ten musi zostać wykazany w odniesieniu do nie mniej niż 80% wszystkich objętych wsparciem Rodzin;

19) realizacji zadania w taki sposób, aby skierowana do objęcia Usługami Rodzina, która zakończy realizowaną przez Zleceniobiorcę formę wsparcia osiągnęła kryterium efektywności społecznej, określone w „Wytycznych zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”, w szczególności poprzez:

a) rozpoczęcie nauki,

b) wzmocnienie motywacji do pracy po zakończeniu udziału w projekcie,

c) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności,

d) poprawę umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów,

e) podjęcie wolontariatu,

f) poprawę stanu zdrowia,

g) ograniczenie nałogów,

h) doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu,

i) podjęcie dalszej aktywizacji w formie, która:

  • obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans do zatrudnienia,

  • nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą Rodzina objęta wsparciem otrzymywała przed Projektem,

  • nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą Rodzina objęta wsparciem w ramach realizowanego zadania otrzymywała w ramach usługi, chyba, że nie jest ona finansowana ze środków EFS, i że stanowi postęp w stosunku do sytuacji Rodziny objętej wsparciem w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie;

20) przechowywania i archiwizowania dokumentacji ogólnej zadania zleconego (m.in. oryginałów umowy o powierzenie zadania publicznego i aneksów do niej); dokumentacji finansowo-księgowej (m.in. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku, dokumentów potwierdzających zastosowany sposób księgowania operacji w zadaniu zleconym), dokumentacji merytorycznej m.in. oryginałów dokumentów dotyczących realizowanego wsparcia, zatrudnienia personelu, zakupu sprzętu i wyposażenia, w tym certyfikatów, gwarancji i licencji, aktów notarialnych, umów zawieranych w związku z realizowanym zadaniem zleconym, oryginałów dokumentów potwierdzających prowadzenie działań o charakterze promocyjnym); dokumentacji przetargowej; oryginałów informacji z kontroli prowadzonej przez uprawnione do tego podmioty;

21) przechowywania dokumentacji określonej w ust. 18 pkt 20 przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po dniu złożenia zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wyniki dotyczące projektu „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie”; Realizator zadania informuje Zleceniobiorcę o ww. terminie;

22) przechowywania dokumentacji zgodnie ust. 18 pkt 21 z zastrzeżeniem, iż Realizator zadania może przedłużyć określony w pkt 21 termin w wypadku przedłużenia tego terminu przez Instytucję Pośredniczącą RPO WM nadzorującą realizację projektu „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie”, informując o tym Zleceniobiorcę przed upływem tego terminu;

23) składania Realizatorowi zadania sprawozdań: miesięcznych i rocznych z realizacji zadania publicznego sporządzonych według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

24) złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),

25) sporządzania dodatkowych informacji i zestawień na potrzeby przygotowywania materiałów dla instytucji nadzorujących realizację projektu Aktywni Zawodowo –Aktywni Społecznie.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Poprawa funkcjonowania Rodzin przejawiająca się powstaniem warunków sprzyjających podejmowaniu aktywności społecznej, a w dalszej perspektywie zawodowej, jej członków.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Zleceniobiorca zobowiązany jest do osiągnięcia co najmniej następujących wskaźników:

1) objęcie wsparciem co najmniej 40 skierowanych przez Realizatora rodzin z dziećmi do 18 r.ż., które wymagają wsparcia z uwagi na to, że co najmniej jeden z rodziców jest osobą dotkniętą problemem zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej lub uzależnienia oraz

2) realizacja zadania w taki sposób, aby skierowane do objęcia wsparciem Rodziny zakończyły udział w realizowanej przez Zleceniobiorcę formie wsparcia zgodnie z zapisami zawartymi w Planie Pracy z Rodziną, o którym mowa w ust. 17 pkt 9 lit. b – wskaźnik ten musi zostać wykazany w odniesieniu do nie mniej niż 80% wszystkich objętych wsparciem Rodzin.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do systematycznego monitorowania ww. wskaźników i wykazywania ich w składanych sprawozdaniach.

Zleceniobiorca może wskazać dodatkowe możliwe do osiągnięcia rezultaty, jakie powstaną w wyniku realizacji zadania publicznego wskazując jednocześnie zakładany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 661/2019 z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

2. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

3. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

4. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

5. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

6. Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 15 % danego kosztu.

7. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (oferta – pkt III.6 – Dodatkowe informacje związane z realizacją zadania publicznego).

8. Oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie pkt VI oferty poz. 3 – Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów orz oświadczeń zawartych w sekcji VII.

9. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

10. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.).

11. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

12. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację

w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent

oraz Dział Koordynacji Pracy Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

13. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

16. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Działem Koordynacji Pracy Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

17. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

18. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 14.

19. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

20. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

21. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 2 lipca 2019 r. o godz. 9.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, Dziennik Podawczy– z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama