Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wspieranie szkolenia sportowego - realizacja w terminie lipiec – grudzień 2019 r. (Działanie I: Szkolenie...

Reklama
Wspieranie szkolenia sportowego - realizacja w terminie lipiec – grudzień 2019 r. (Działanie I: Szkolenie sportowe w klubach sportowych)
Nabór od 11.06.2019 do 03.07.2019 16:00
Wydział Sportu
Łączny budżet 1,965 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie szkolenia sportowego - realizacja w terminie lipiec – grudzień 2019 r. (Działanie I: Szkolenie sportowe w klubach sportowych).

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania „wspieranie szkolenia sportowego”, w terminie lipiec – grudzień 2019 r.

1. Charakterystyka zadania:

 1. Cel zadania to wsparcie prowadzonego w łódzkich klubach sportowych szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem), w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo właściwe ds. sportu.
 2. Obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie co najmniej 58 treningów zgodnie z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania oraz udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.
 3. Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to listy przeprowadzonych treningów oraz wszelkie źródła informacji potwierdzające uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.
 4. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.

2.  W realizacji zadania muszą być spełnione łącznie następujące warunki ogólne:

 1. do złożenia ofert uprawnione są wyłącznie łódzkie kluby sportowe, prowadzące działalność sportową, czyli systematyczne zajęcia treningowe na terenie Miasta Łodzi (dopuszcza się organizację zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych oraz udział w zawodach poza terenem Miasta Łodzi) oraz prowadzące udokumentowane szkolenie sportowe co najmniej rok, począwszy od 1 czerwca 2018 roku;
 2. uczestnik szkolenia musi posiadać status członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie oraz musi być ubezpieczony przez klub (NW, OC), pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników szkolenia ponosi klub;
 3. oferent musi posiadać bazę sportową, przystosowaną do prowadzenia szkolenia sportowego - własną, wynajętą, dzierżawioną lub korzystać bezumownie z nieruchomości Miasta Łodzi, za którą uiszcza opłaty;
 4. oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 5. wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności;
 6. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności;
 7. oferent nie może ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania konkursowego bądź jego części z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych, ponadto prowadzone szkolenie nie może pokrywać się i być współfinansowane w ramach programów nauczania realizowanych przez Wydział Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi;
 8. w ramach wnioskowanej dotacji mogą zostać rozliczone koszty obsługi księgowej  w kwocie nie wyższej niż 250 zł brutto miesięcznie;
 9. w ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 3.500 zł;
 10. zajęcia mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669);
 11. szkoleniowiec uczestniczący w zadaniu realizowanym ze środków miejskich może otrzymywać wsparcie płac z jednego klubu sportowego;
 12. zajęcia muszą być udokumentowane za pomocą listy przeprowadzonych treningów, którą należy przedstawić do wglądu w momencie składania sprawozdania końcowego
  z realizacji zadania;
 13. w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany będzie do zaktualizowania: opisu poszczególnych działań, harmonogramu realizacji zadania i kalkulacji przewidywanych kosztów.

Wymagania szczegółowe do konkretnych działań:

Działanie I

Szkolenie sportowe w klubach sportowych

– planowana kwota do 1.965.000 zł

1. Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

2. Do złożenia oferty uprawnione są wyłącznie:

 1. łódzkie kluby sportowe, które we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo właściwe ds. sportu, w klasyfikacji końcowej 2018 r. uzyskały co najmniej 16 punktów lub
 2. łódzkie kluby sportowe, które organizują szkolenie w dyscyplinach objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo właściwe ds. sportu, biorą udział we współzawodnictwie, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia oraz wykażą co najmniej 100 uczestników szkolenia prowadzonego na użytkowanych samodzielnie obiektach sportowych Miasta Łodzi (nie dotyczy wynajmów) lub
 3. łódzkie kluby sportowe, które organizują szkolenie w olimpijskich grach zespołowych oraz posiadają kompletną piramidę szkolenia sportowego zakończoną zespołem ligowym (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem), gdzie w każdej kategorii wiekowej trenujące drużyny biorą udział we współzawodnictwie, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.

3. Zajęcia w każdej zgłoszonej grupie szkoleniowej muszą być prowadzone w sposób ciągły od 1 lipca do 15 grudnia 2019 r. (jeden miesiąc okresu wakacyjnego może być okresem roztrenowania) w wymiarze minimum 3 razy w tygodniu, przez 90 minut i winny uwzględniać udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

4. W ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane:

 1. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia: koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, koszty dzierżawy oraz koszty wynajęcia bazy sportowej niezbędnej do prowadzenia szkolenia;
 2. bezpośrednie koszty szkolenia sportowego, w szczególności: udział w zawodach (w tym przede wszystkim zawody rangi Mistrzostw Polski), zakup sprzętu, organizacja zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty opłacenia ubezpieczenia NW i OC, koszty badań lekarskich i opieki medycznej (w tym zajęcia z psychologiem), dofinansowanie płac szkoleniowców.

5. Kosztorys dotyczący bezpośrednich kosztów szkolenia winien być sporządzany, w głównej mierze w oparciu o przemnożenie liczby zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2018 r. przez 500 zł, (otrzymana kwota dotyczy całego 2019 r., tzn. że w konkursie obejmującym 6 miesięcy należy uwzględnić 1/2 ww. kwoty).

6. Klub może ubiegać się o dofinansowanie szkolenia sportowego prowadzonego w dyscyplinach, które w 2018 r. punktowały dla danego klubu we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, natomiast sekcje niepunktujące mogą otrzymać maksymalnie do 500 zł miesięcznie.

7. Podstawowym kryterium podziału dotacji będzie analiza uzyskanych przez dany klub punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2018 r., w porównaniu do 2017 r. i 2016 r., (analizowany będzie postęp lub regres w stosunku do lat poprzednich).

8. W przypadku klubów użytkujących samodzielnie obiekty sportowe Miasta Łodzi (nie dotyczy wynajmów) mogą zostać doliczone dodatkowe środki, które w części będą rekompensować realne, podstawowe koszty utrzymania obiektu (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci oraz koszty dzierżawy).

9. W przypadku klubów prowadzących szkolenie w dyscyplinach wymagających specjalistycznej, kosztownej bazy sportowej mogą zostać doliczone dodatkowe środki, przeznaczone na pokrycie części kosztów wynajmu ww. obiektów.

10. W przypadku klubów prowadzących szkolenie w olimpijskich grach zespołowych lub olimpijskich sportach ligowych mogą zostać doliczone dodatkowe środki, które w części będą rekompensować realne, podstawowe koszty utrzymania seniorskich drużyn uczestniczących w rozgrywkach co najmniej I Ligi.

11. W przypadku klubów, które spełniają łącznie następujący warunek: prowadzą szkolenie w grach zespołowych oraz posiadają co najmniej 3 drużyny uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia, mogą zostać doliczone dodatkowe środki przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych z wynagrodzeniem szkoleniowców ww. drużyn.

12. W kosztorysach wnioskowanej dotacji mogą być uwzględnione koszty specjalistycznego szkolenia sportowego zawodników, którzy legitymują się seniorskimi wynikami międzynarodowymi osiągniętymi w sezonie 2018, wyłącznie w konkurencjach olimpijskich (wynik musi zostać potwierdzony przez polski lub okręgowy związek sportowy). Kwota wnioskowanego dofinansowania na 1 zawodnika nie może przekroczyć 5.000 zł. Wielkość przyznanej dotacji będzie zależeć od osiągniętego przez zawodnika wyniku międzynarodowego oraz od wielkości środków finansowych będących w dyspozycji dotującego po zapewnieniu głównych potrzeb klubów sportowych uczestniczących w zadaniu.

13. W kosztorysach wnioskowanej dotacji nie mogą być uwzględniane koszty grup naborowych, (mogą być wykazywane w kosztach własnych).

14. Wysokość wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów określa klub, przy czym w ramach środków pozyskanych z dotacji najniższe miesięczne wynagrodzenie netto
dla szkoleniowców realizujących zadanie, nie może być niższe niż 300 zł, natomiast najwyższe miesięczne wynagrodzenie netto nie może być wyższe niż 1.500 zł (wysokość wnioskowanego przez klub wynagrodzenia powinna być bezwzględnie zróżnicowana w zależności od osiąganych przez szkoleniowca wyników).

15. Poza wypadkami losowymi nie dopuszcza się zmian w składzie kadry szkoleniowej realizującej zadanie.

16.  Jedną grupę szkoleniową może prowadzić wyłącznie jeden szkoleniowiec.

17.  W ramach wnioskowanej dotacji nie można przedstawiać kosztów zakupu nagród, kosztów sędziowskich (nie dotyczy seniorskich drużyn ligowych) oraz innych kosztów związanych z organizacją własnych zawodów i imprez sportowych.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama