Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

Reklama
Nabór od 06.06.2019 do 28.06.2019 15:00
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Dyrektor Wydziału Kultury I Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 100 000 zł.

Termin realizacji zadania: 01.07.2019 r. - 31.12.2019 r.

Miejsce realizacji zadania: kina studyjne na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2018 nie przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych.

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Realizacja wydarzenia kulturalnego, w tym plebiscytu na kino studyjne roku w kinie studyjnym oraz opracowanie listy i harmonogramu organizowanych w kinach studyjnych w 2019 roku wydarzeń na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Przez kino studyjne rozumie się kino, organizujące w ramach prowadzonej przez siebie działalności co najmniej 45% seansów filmów europejskich i „filmów studyjnych” (w tym 18% filmów polskich), o minimalnej ilości 520 seansów rocznie i o minimalnej frekwencji rocznej: 15 000 widzów, prowadzące działalność planową na rzecz młodej widowni oraz edukacji filmowej.

2. Przeznaczenie co najmniej 20% planowanej dotacji na koszty związane z udostępnieniem przestrzeni kina (wraz z obsługą) na realizację przedsięwzięcia.

3. Oczekiwana kwota dotacji nie może przekraczać 20 000 zł.

4. Planowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania jest wspieranie działalności kin studyjnych jako ośrodków życia kulturalnego promujących kulturę filmową oraz prowadzących działalność w zakresie edukacji filmowej, rozwoju widowni, w tym aktywizacji seniorów oraz interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalno-naukowych, a także organizacja plebiscytu na kino studyjne roku.

Cel realizacji zadania wynika z Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030, który zakłada w priorytecie III. Współpraca mimo konkurencji III. 1.1 Sieciowanie działań w obszarze kultury na różnych poziomach w różnych kontekstach, Działanie: 1. motywowanie i stwarzanie warunków do współpracy wewnątrz sektora oraz międzysektorowej – pomiędzy instytucjami kultury (bez względu na organizatora), organizacjami pozarządowymi, twórcami i artystami, podmiotami gospodarczymi działającymi lub zainteresowanymi działalnością w sferze kultury, 4. Ułatwianie działalności i sprzyjanie rozwojowi podmiotów gospodarczych działających w sferze kultury.

Realizację corocznego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków zakłada także uchwała nr XI/169/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w kinach studyjnych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków".

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Realizacja wydarzenia kulturalnego (pokaz filmowy, przegląd, wystawa, warsztaty, dyskusja, plebiscyt na kino studyjne roku w kinie studyjnym wraz z opracowaniem listy i harmonogramu wydarzeń na terenie Gminy Miejskiej Kraków organizowanych w kinach studyjnych w 2019 roku itp.) w kinie studyjnym na terenie Krakowa. Sposób monitorowania: wejściówki/bilety na wydarzenie, listy obecności, materiały promocyjne, prasowe.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.

  1. Planowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. Oferty niespełniające ww. warunku nie będą rozpatrywane (będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych).

  2. Co najmniej 20% oczekiwanej dotacji winna być zaplanowana na koszty związane z udostępnieniem przestrzeni kina (wraz z obsługą) na realizację przedsięwzięcia. Zaplanowanie środków pochodzących z dotacji na ww. cel podlega ocenie merytorycznej.

4. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

5. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

6. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego powinni być mieszkańcy Gminy.

7. Dopuszcza się pobieranie opłat od beneficjentów zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód całkowicie przeznacza na działalność statutową.

8. Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 10 % danego kosztu.

9. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (oferta – pkt III.6 – Dodatkowe informacje związane z realizacją zadania publicznego).

10. Oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie pkt VI oferty poz. 3 – Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.

  1. W przypadku planowania przez Oferenta (-ów) przeznaczenia na realizację zadania publicznego środków finansowych z innych źródeł publicznych, wymagane jest dołączenie do oferty (w formie załącznika) informacji o nazwie (-wach) organu (-ów) administracji publicznej lub jednostki (-tek) sektora finansów publicznych, który (-re) przekazał (-a,-y) środki finansowe wraz z podaniem ich wysokości.

12. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

13. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

14. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

15. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

16. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

17. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

18. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

19. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

20. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

21. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt 17.

22. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

23. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

24. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

  1. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

  1. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 28 czerwca o godz. 15.00.

Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego pok. nr 21 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub Miejskich Jednostek Organizacyjnych lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama