Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wsparcie wykonania zadania publicznego w 2019 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Reklama
Nabór od 10.06.2019 do 01.07.2019 15:00
Kancelaria Prezydenta - Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Urząd Miejski w Radomiu, Kancelaria Prezydenta - Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie wykonania zadania publicznego w 2019 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie przedsięwzięć polegających m.in. na:

 • organizacji ogólnodostępnych imprez turystycznych i krajoznawczych, rajdów, wycieczek, oraz gier miejskich na terenie Radomia,
 • organizacji dla mieszkańców Radomia rajdów oraz wycieczek krajoznawczo-turystycznych na terenie całego kraju,
 • kształtowaniu przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie, odnawianie
  i konserwację szlaków turystycznych w Radomiu.

 

Rodzaj zadania: Wspieranie działalności w obszarze turystyki i krajoznawstwa

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2018 r.: 20 000 zł

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r.: 50 000 zł

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie.

Termin składania ofert: 1 lipca 2019 r. godz. 1500

 

I. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), zwane dalej „oferentami”.
 2. Dotację na realizację zadania otrzymują oferenci, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 3. Dotacja jest przeznaczona na wsparcie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z realizacji zadania.
 6. Oferta winna zostać sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym – generatorze ofert Witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.
 7. W przypadku otrzymania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana:

a) oferent zobowiązany jest do wypełnienia, w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji
o przyznaniu dotacji, zaktualizowanej oferty (sporządzonej w dedykowanym narzędziu elektronicznym – generatorze ofert Witkac.pl) i przesłania jej elektronicznie oraz wydrukowania i dostarczenia w formie papierowej;

b) niezłożenie korekty zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji wiąże się z rezygnacją z dotacji;

 1. Szczegółowe warunki realizacji dofinansowania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasta Radomia a oferentem.
 2. Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne podmioty bądź jednostki.
 3. Wymagany minimalny wkład finansowy w realizacji zadania wynosi 10% całkowitego kosztu zadania.
 4. Maksymalna kwota kosztów pośrednich wynosi 10% wnioskowanej kwoty dotacji.

 

II. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane na rzecz mieszkańców miasta Radomia oraz turystów przebywających na terenie Gminy Miasta Radomia w okresie wskazanym w ogłoszeniu
  z zastrzeżeniem, że szczegółowy terminy realizacji zadania określony zostanie w umowie.
 2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów.  Przesunięcie uznaje się za zgodne
  z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się o więcej niż 10 % lub nie wzrosła
  o więcej niż o 10%.

4.Przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

 

III. Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty należy składać w następujący sposób:

Wersje elektroniczną należy wygenerować w systemie Witkac.pl, natomiast ofertę w wersji papierowej, stanowiącej wydruk z systemu Witkac.pl, zawierającą zgodną sumę kontrolną oraz podpisaną przez upoważnione osoby wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w pokoju 103 (piętro I) budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. S. Żeromskiego 53 lub drogą pocztową pod adres:

 

Kancelaria Prezydenta
Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Radomiu
ul. Żeromskiego 53, pok. 103
26-600 Radom

do dnia 1 lipca 2019 r. do godz. 15

 1. O zachowaniu terminu przyjęcia oferty decyduje data wpływu oferty do Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki pod warunkiem złożenia oferty
  w pierwszej kolejności w systemie Witkac.pl.
 2. Ofertę muszą podpisać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli (osoby uprawnione do podpisania, potwierdzenia złożenia oferty, nie dysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem,
  z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej).
 3. Oferta w wersji papierowej powinna być opatrzona pieczątką oferenta, złożona wraz
  z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie na której powinny znajdować się następujące informacje:
 1. nazwa i siedziba oferenta lub pieczątka oferenta;
 2. numer konkursu;
 3. rodzaj zadania publicznego zgodny z rodzajem podanym w ogłoszeniu;
 4. tytuł zadania;
 5. wysokość wnioskowanej kwoty dotacji;

f)suma kontrolna oferty.

 1. Wszystkie pola oferty muszą wypełnione. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru. Dokument uznaje się za poprawny pod względem formalnym, gdy zostaną skreślone/usunięte wszystkie niepotrzebne sformułowania oznaczone cyfrą oraz zostaną podane wszystkie żądane informacje.

 

IV. Do oferty należy dołączyć:

 1. W przypadku ofert składanych wspólnie przez oferentów – sposób reprezentacji podmiotów, gdy jest inny niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów). Załącznik ten musi zostać złożony w formie papierowej wraz z wydrukowaną ofertą.
 2. W przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – kopia umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Załącznik ten musi zostać złożony w formie papierowej wraz z wydrukowaną ofertą.
 3. W przypadku organizacji działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej o posiadaniu osobowości prawnej oraz upoważnienie do reprezentowania organizacji i zaciągania zobowiązań finansowych. Załącznik ten musi zostać złożony w formie papierowej wraz z wydrukowana ofertą.
 4. Aktualny, bez względu na datę wystawienia, wyciąg lub wypis z KRS lub innej ewidencji właściwej dla siedziby danej organizacji lub kserokopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem.

UWAGA!

 • Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska, funkcji oraz z formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu - na każdej stronie dokumentu).
 • Dokumenty powinny być spięte w jedną całość.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Radomia.
 2. Termin wyboru oferty nastąpi z chwilą opublikowania Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 3. Komisja rozpatruje oferty w dwóch etapach: jawnym i niejawnym.
 4. Komisja w ramach konkursu ocenia oferty w skali od 0 do 30 punktów.
 5. Komisja rozpatruje oferty w ciągu 30 dni liczonych od dnia następującego po ostatnim dniu składania ofert wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
 6. Komisja przygotowuje rekomendacje ofert wraz z określeniem wysokości dotacji
  i przedstawia rozstrzygnięcie konkursu do akceptacji Prezydentowi Miasta Radomia.
 7. Decyzja Prezydenta Miasta Radomia w sprawie wyboru rekomendowanych ofert
  i wysokości przyznanej dotacji jest ostateczna i nie stosuje się do niej trybu odwoławczego.
 8. Decyzja Prezydenta Miasta Radomia stanowi podstawę do zawarcia umów z oferentami, których oferty zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym.
 9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

10.Prezydent Miasta Radomia może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie – dodatkowych informacji, wyjaśnień i dokumentów.

 

VI. Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. Złożone na drukach innych niż wskazanych w niniejszym ogłoszeniu;
 2. Nieprzesłane za pomocą generatora w wersji elektronicznej;
 3. Których sumy kontrolne wersji elektronicznej i papierowej nie są zgodne;
 4. Niekompletne (brak załączników);
 5. Dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową/określoną regulaminem oferenta;
 6. Dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem konkursowym;
 7. Złożone przez podmiot nieuprawniony, inny niż określony w ogłoszeniu o konkursie;
 8. Złożone po terminie;
 9. Oferty niepodpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym
  w statucie/regulaminie;
 10. Niespełniające wymogu w zakresie wysokości wkładu finansowego;
 11. Z innych powodów, o których mowa w ustawie o finansach publicznych i ustawie
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (np. nierozliczenie się z poprzedniej dotacji, toczące się postępowanie wobec oferenta, co może zagrozić realizacji zadania itp.);
 12. W których dotacja przeznaczona ma być na dofinansowanie prowadzonej przez oferenta działalności gospodarczej;


Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie
3 dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

 

Uzupełnieniu podlegają następujące braki i uchybienia formalne:

 1. Brak podpisu/podpisów pod ofertą osoby/osób upoważnionych;
 2. Brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
 3. Brak wymaganych załączników do oferty wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
 4. Brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem na dzień…”.

 

VII. Podstawa oceny merytorycznej:

Punkty oceny merytorycznej będą przyznawane według następujących kryteriów:

 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (0-5 pkt.),
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej spójności
  z harmonogramem ( zakresem rzeczowym zadania) (0-5 pkt.),
 3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie (0-5 pkt.),
 4. Ocena możliwości realizacji zadania z punktu widzenia zasobów organizacyjnych, rzeczowych i kadrowych oferenta, a także z punktu widzenia realności realizacji założonych w ramach oferty rezultatów. (0-5 pkt.),
 5. Ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
  i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-5 pkt.),
 6. W przypadku wsparcia realizacji zadania planowany przez oferenta wkład finansowy
  (0-5 pkt.),

a. Do 15% włącznie - 1 pkt.

b. Więcej niż 15% i do 20% włącznie - 2 pkt.

c. Więcej niż 20% i do 25% włącznie - 3 pkt.

d. Więcej niż 25% i do 30% włącznie - 4 pkt.

e. Więcej niż 30% - 5 pkt.

Odrzuceniu przy ocenie merytorycznej podlegają oferty, które uzyskały mniej niż 16 pkt.

 

VIII. Inne ważne informacje

Oferenci zobowiązani są do:

 1. Wypełnienia w systemie Witkac nowej, zaktualizowanej oferty, złożenia jej w systemie oraz wydrukowania i dostarczenia w formie papierowej w przypadku przyznania dotacji
  w wysokości innej niż wnioskowana.
 1. Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu Gminy Miasta Radomia na realizację zadania.
 2. Sporządzania w systemie Witkac i składania w systemie Witkac oraz w wersji papierowej sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie (tj. 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania określonego w umowie) według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018, poz. 2057);
 3. Oferenci wyłonieni w drodze konkursu, którym przyznano dotację, zobowiązani są pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania informacji o wsparciu finansowym realizacji zadania przez Gminę Miasta Radomia w miejscu realizacji zadania. Ponadto zgodnie z art. 4 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferenci są zobowiązani udostępniać informacje publiczne na zasadach i w trybie określonym ww. ustawie.
 4. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu dokumentów celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
 5. Kontrola, o której mowa w ust. 6, nie ogranicza prawa Gminy Miasta Radomia do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

IX. Unieważnienie konkursu

Konkurs może zostać unieważniony w przypadku, gdy spełni się przynajmniej jedna
z przesłanek:

 1. nie złożono żadnej oferty,
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

X. Ogłoszenie zawiera załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – wzór oferty;
 2. Załącznik Nr 2 – wzór umowy;
 3. Załącznik Nr 3 – wzór sprawozdania.

 

XI. Miejsce zamieszczenia informacji dotyczących konkursu

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są:

 1. na stronie www.bip.radom.pl – w zakładce „Współpraca z NGO-Konkursy”
 2. na stronie internetowej www.radom.pl w zakładce „Dla turystów”, dział „Informacje turystyczne”, poddział „Konkursy”.
 3. w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pok. 103, piętro I, tel. 48 36 20 393
 4. w systemie Witkac.pl na stronie internetowej www.witkac.pl

 

XII. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z postanowieniami:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688),
 2. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.
  z 2018 r., poz. 2057);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869),
 4. Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama