Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

„Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, na rzecz...

Reklama
„Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”
Nabór od 10.06.2019 do 08.07.2019 16:00
Dzielnica Włochy
Łączny budżet 747,58 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”.

Głównym założeniem konkursu jest wspieranie projektów, które połączą i wykorzystają różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, takie jak działania profilaktyczne, psychoedukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, edukacyjne (zajęcia pozaszkolne), inne.

Połączenie różnych rodzajów działań dotychczas realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, powinno być dokonane za pomocą nowych projektów, które pozwolą zespolić działania już realizowane by efektywnie oddziaływać na dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat.

Ważnym aspektem projektu powinno być także prowadzenie działań skierowanych  do rodziców/opiekunów ww. dzieci i młodzieży w celu podniesienia ich kompetencji życiowych i społecznych.

Działania realizowane w projekcie muszą być planowane z uwzględnieniem zasobów (instytucji), które już działają na obszarze, gdzie projekt ma być realizowany. Projekt zakładać musi zatem dobrą współpracę między różnymi instytucjami publicznymi  i niepublicznymi, działającymi na jego obszarze i wykorzystywać potencjał różnych podmiotów.

Działania projektu powinny być tak zaplanowane, by nawiązywały do koncepcji Lokalnego Systemu Wsparcia opisanego w załączniku nr 1 do Programu „Rodzina”  na lata 2010 – 2020 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r. (priorytet II Cel 1), w związku z tym  projekt powinien wpisywać się w cel 2 Programu Rodzina tj.: „zdiagnozowanie sieci instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży, ich potrzeb i możliwości oraz zintegrowanie działań, skoordynowanie działań instytucji publicznych i niepublicznych działających wokół szkoły”.

Adresaci:

Dzieci w wieku 6 – 13 lat i młodzież w wieku 14 – 18 lat, w szczególności zagrożona wykluczeniem społecznym, zamieszkująca lub przebywająca na obszarach zagrożonych wykluczeniem społecznym (mapa dzielnicy wskazująca obszary Włochy zamieszczona jest w Załączniku nr 1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r., który stanowi Załącznik do uchwały nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH M.ST. WARSZAWY W 2019 r.. Odbiorcami będą również rodziny, w tym rodzice / opiekunowie prawni ww. dzieci i młodzieży oraz inni rodzice ze środowiska włączający się do form animacyjnych czy korzystający z zajęć edukacyjnych.

Adresaci w szczególności z terenu:

 1. Stare Włochy i Nowe Włochy;

 2. Al. Krakowska, Krakowiaków, Modularna, Mineralna, Muszkieterów;

 3. Al. Krakowska, Hynka, 1 Sierpnia, Żwirki i Wigury.

   

  Formy realizacji zadania:

  Cele powinny być osiągane przez zaplanowanie kompleksowych działań m.in.: edukacyjnych (przede wszystkim pozaszkolnych), profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, korekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych, rodzinnych, socjalnych lub innych nowatorskich działań, przy wsparciu działań z zakresu pedagogiki ulicy. Dodatkowym elementem powinny być działania o charakterze społeczno-kulturalnym i sportowym.

  Istotne jest uwzględnienie innych działań wspierających tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia, zgodnych z założeniami Priorytetu II Programu „Rodzina” na lata 2010-2020 „Niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym”.

  Wymagania:

 4. preferowane będą oferty złożone w partnerstwie (kilka organizacji działających na określonym obszarze) oraz wspierane przez instytucje publiczne (OPS, szkoła, poradnia pedagogiczno – psychologiczna, sąd rodzinny),

 5. realizacja działań zostanie poprzedzona diagnozą i analizą potrzeb każdego uczestnika na początku realizacji zadania,
 6. przy realizacji zadania konieczna jest współpraca z instytucjami publicznymi i niepublicznymi, działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (placówki oświatowe: pedagog, psycholog szkolny, dyrektor szkoły, OPS: pracownik socjalny, asystent rodziny, placówki wsparcia dziennego, poradnie, pedagodzy ulicy, kurator sądowy, inni) ,
 7. Oferenci mają obowiązek w ofercie zawrzeć informację określającą zakres współpracy z  min. 5  Partnerami, w tym obligatoryjnie z OPS i szkołami oraz placówką wsparcia dziennego. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę tylko takie oferty. Dostarczenie listów intencyjnych i/lub porozumień na powyższą okoliczność będzie obligatoryjnym warunkiem podpisania umowy,

 8. strukturę zarządczą konsorcjum stanowi koordynator konsorcjum oraz koordynatorzy szkolni (w każdej szkole włączonej do programu 1 koordynator). Zadaniem koordynatorów szkolnych będzie praca na rzecz ścisłej współpracy całego konsorcjum ze szkołą, m.in. przedstawianie oferty projektu, współpraca przy pozyskiwaniu uczestników do projektu, kontakt z pedagogami szkolnymi, współpraca z osobą odpowiedzialną za kontakty z konsorcjum po stronie szkoły, układanie harmonogramu zajęć, zarządzenie przestrzenią udostępnioną na zajęcia oraz pozyskiwanie  i wprowadzanie wskaźników edukacyjnych do Bazy Monitorującej lub pozyskiwanie danych do celów ewaluacji projektu,
 9. realizator przedstawi szczegółowy plan rekrutacji oraz przeprowadzi gruntowną rekrutację uczestników w porozumieniu z OPS, włochowskimi placówkami oświatowymi oraz pomocowymi,
 10. w ofercie należy określić obszar prowadzonych oddziaływań np. wokół szkoły, określonego kwartału ulic,
 11. w ofercie należy podać ogólną liczbę uczestników programu liczonych raz oraz liczbę uczestników poszczególnych działań/zajęć,
 12. realizator, przed każdym kolejnym miesiącem/kwartałem realizacji działań, przedstawi szczegółowy harmonogram w Zespole Spraw Społecznych i Zdrowia,
 13. realizator zapewni kadrę przygotowaną do prowadzonych zajęć. Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać niezbędne doświadczenie oraz kwalifikacje adekwatne do realizacji zadania, potwierdzone dyplomem ukończenia np. kierunkowych studiów wyższych, studiów podyplomowych lub kursów, szkoleń,
 14. w ofercie należy wskazać rodzaj prowadzonej dokumentacji, np.: listy obecności, konspekty zajęć/warsztatów, kalendarze, szczegółowe harmonogramy na każdy kolejny okres realizacji (miesiąc/kwartał) realizacji zadania, potwierdzenia Partnerów, np. szkół o przeprowadzeniu zajęć, pisemne zgody (opiekunów prawnych dzieci/młodzieży) na udział  dziecka w poszczególnych zajęciach,
 15. realizator określi efektywność działań poprzez wskazanie rezultatów w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców zadania,
 16. wszystkie działania realizowane w ramach zadania muszą być zgodne z obowiązującymi standardami, w zależności od ich rodzaju, np. Standardem jakości  programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach systemu oświaty oraz placówkach wsparcia dziennego (Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy), ze Standardami pracy środowiskowej (pedagogika podwórkowa, streetworking, pedagogika ulicy),
 17. zajęcia zagospodarowania czasu wolnego, powinny być realizowane jako strategia uzupełniająca, wg Standardu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/ socjoterapeutycznej opisanego w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,
 18. realizator wykorzysta przy realizacji zadania, w pracy z dziećmi i młodzieżą ofertę kulturalną, sportową, edukacyjną m.st. Warszawy; wykorzysta lokalne zasoby (placówki wsparcia dziennego, poradnie psychologiczne, domy kultury, inne),
 19. wszystkie zajęcia powinny stanowić element udokumentowanej systemowej pracy z dziećmi i młodzieżą,
 20. dożywianie dzieci i młodzieży powinno mieć formę warsztatów kulinarnych mających walor edukacyjny – wspólne przygotowywanie posiłków ze świeżych produktów o ograniczonej ilości tłuszczów, soli i cukru. Poza wycieczkami co najmniej całodniowymi nie dopuszcza się możliwości finansowania usług cateringowych z dotacji, (nie dotyczy pedagogiki ulicy),
 21. realizator zapewni monitoring i ewaluację projektu (oferent przedstawi sposób monitoringu i ewaluacji w ofercie) lub będzie korzystał z jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy oferowanego przez miasto (Baza Monitorująca),
 22. w ofercie należy dokonać podziału na działania kluczowe (dla których będą mierzone wskaźniki obligatoryjnie) i pomocnicze.
 23. skalkulowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego. Koszty zarządzania (koordynator konsorcjum, koordynatorzy organizacji) oraz obsługi księgowej i biurowo-kadrowej mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów całego zadania,
 24. na danym terenie może funkcjonować tylko jedno konsorcjum,

UWAGI:

 1. zagospodarowanie czasu wolnego nie może stanowić samodzielnej strategii profilaktycznej,

 2. działania zaplanowane w ofercie przez wszystkich partnerów muszą być spójne i stanowić  jedną całość,

 3. w ramach realizacji zadania nie może być finansowana: podstawowa działalność placówek wsparcia dziennego realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym prowadzona w formie pracy podwórkowej, wyjazdy profilaktyczne i socjoterapeutyczne nie będące kontynuacją całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej, zakupy środków trwałych powyżej 10 000zł.

przed dopuszczeniem do realizacji przedmiotowych zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem lub opieką nad małoletnimi, Oferent zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania w ww. zakresie  nie będą brały udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub, co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ustawy  z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama