Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon...

Reklama
Projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2019 roku
Nabór od 07.06.2019 do 28.06.2019 23:59
Laboratorium Innowacji Społecznych
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Urząd Miasta Gdyni, Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2019 roku .

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar realizacji zadania jest objęty Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026.

W ramach zadania finansowana będzie działalność dotycząca zaprojektowania i wykonania, w oparciu o proces partycypacji społecznej, elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie - rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza, realizująca cele, o których mowa poniżej, na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 oraz projektem pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie powinno zostać zrealizowane i być adresowane do mieszkańców rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Dickmana i Śmidowicza Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 roku oraz objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, przyjętym Uchwałą nr XXX/721/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 roku.

Realizacja zadania polegać będzie w szczególności na:

  1. włączeniu lokalnej społeczności w realizowane działania poprzez indywidualnie zaproponowane narzędzia i formy partycypacji, adekwatne do założonych celów;
  2. wykonaniu w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej elementów, instalacji lub form wizualnych/przestrzennych na podstawie autorskiej koncepcji podpartej  przeprowadzonym przez Oferenta procesem partycypacyjnym, nawiązujących do historii i tożsamości dzielnicy Oksywie oraz jej mieszkańców i wpływających na poprawę jakości, dostępności i funkcjonalności przestrzeni publicznej w obrębie podobszaru rewitalizacji -– rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Dickmana i Śmidowicza;
  3.  prowadzeniu regularnej akcji informacyjnej, zachęcającej mieszkańców dzielnicy do włączania się w działania na rzecz zmiany swojego najbliższego otoczenia.

Zadanie powinno zostać zrealizowane na terenie gminnym, ogólnodostępnym, którego codziennym użytkownikiem może być w szczególności każdy z mieszkańców podobszaru rewitalizacji. Istnieje możliwość prowadzenia części prac przygotowawczych poza terenem rewitalizacji, jeżeli wynika to z uzasadnionych powodów.

Proponowane lokalizacje i kontekst ważny przy planowaniu irealizacji zadania publicznego:

Otoczenie przystanku autobusowego Akademia Marynarki Wojennej przy ul. Śmidowicza (w kierunku Obłuże Centrum)

Przestrzeń przy przystanku autobusowym Akademia Marynarki Wojennej, w stronę Obłuża Centrum. Jest tam niewielki park, w którym rosną kasztanowce. Tuż obok Rada Dzielnicy Oksywie na rondzie zrobiła nasadzenia, a w przyszłości planuje wykonać mały plac zabaw. Interwencja w ramach niniejszego zadania byłaby adresowana dla dorosłych (jako uzupełnienie planów Rady Dzielnicy). Zadanie w tej lokalizacji może dotyczyć m.in. poprawy funkcjonalności i zagospodarowania terenu dookoła. Zadanie powinno być realizowane przy dużym zaangażowaniu mieszkańców.

Sąsiedztwo bloku przy ul. Dickmana 38

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Dickmana 38 jest obiektem o charakterystycznej zabudowie hotelowej zawierającym dużą liczbę niewielkich lokali mieszkalnych. W 2018 r. w obiekcie została przeprowadzona modernizacja energetyczna mająca na celu ograniczenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie przez najemców lokali. Otoczenie budynku, zwłaszcza strefa przed budynkiem, jest zaniedbane i brak w nim elementów zagospodarowania i małej architektury, które mogłyby służyć mieszkańcom obiektu. W bliskim sąsiedztwie zrealizowany zostanie nowy komunalny budynek mieszkalny, wokół którego wprowadzone zostaną atrakcyjne formy zagospodarowania terenu. Dla uniknięcia podziałów sąsiedzkich wskazane jest zatem podjęcie działań mających na celu poprawę funkcjonalności i estetyki w otoczeniu budynku przy Dickmana 38. Zadanie powinno być realizowane przy dużym zaangażowaniu mieszkańców.

Okolica ul. Żeglarzy 5 i Żeglarzy 7

Otoczenie ww. bloków komunalnych cechuje zaniedbanie i brak zagospodarowania.
W najbliższej przyszłości wykonany zostanie plac zabaw i teren rekreacji sportowej. Pozostają jeszcze tereny, które mogą służyć sąsiedzkim ogrodom lub wypoczynkowi. Zadanie w tej lokalizacji powinno dotyczyć polepszenia istniejącej przestrzeni publicznej. Zadanie powinno być realizowane przy dużym zaangażowaniu mieszkańców.

Oferent może zaproponować inne miejsce realizacji zadania. Wybór miejsca realizacji zadania powinien zostać poprzedzony w szczególności rozpoznaniem terenowym oraz analizą treści Gminnego Programu Rewitalizacji.

Termin realizacji zadania: 15 lipca 2019 r. - 30 listopada 2019 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama