Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2019 roku

Reklama
Nabór od 07.06.2019 do 28.06.2019 23:59
Laboratorium Innowacji Społecznych
Łączny budżet 35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 35 tys. PLN
Urząd Miasta Gdyni, Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2019 roku .

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach projektu pnGdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Obszar realizacji zadania jest objęty Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026.

W ramach zadania finansowana będzie działalność dotycząca projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja, realizująca cele, o których mowa poniżej, na terenie osiedla objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 oraz projektem pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadanie powinno zostać zrealizowane w granicach i być adresowanym do mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja - podobszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą nr XIX/435/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gdyni oraz objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, przyjętym Uchwałą nr XXX/721/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 roku.

Realizacja zadania polegać będzie w szczególności na:

  1. przeprowadzeniu działań artystycznych, projektowych, warsztatowych oraz realizacji stałych elementów/form wizualnych w ogólnodostępnej przestrzeni, nadających tożsamość specyficznym lokalizacjom na terenie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja, na podstawie autorskiej koncepcji zaproponowanej w ofercie realizacji zadania publicznego,
  2. włączeniu lokalnej społeczności w realizowane działania artystyczne, projektowe, warsztatowe poprzez indywidualnie zaproponowane, adekwatne narzędzia i formy partycypacji wybranych grup mieszkańców dzielnicy,
  3. prowadzeniu regularnej akcji informacyjnej, zachęcającej mieszkańców i podmioty uczestniczące w procesie rewitalizacji dzielnicy do włączania się w działania na rzecz zmiany swojego najbliższego otoczenia,
  4. ewentualnych działaniach towarzyszących, w szczególności edukacyjnych, związanych z kulturą i sztuką w przestrzeni publicznej.

Zadanie powinno zostać zrealizowane na terenie ogólnodostępnym, którego codziennym użytkownikiem może być w szczególności każdy z mieszkańców podobszaru rewitalizacji. Istnieje możliwość prowadzenia części prac przygotowawczych poza podobszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z uzasadnionych powodów.

W przypadku realizacji zadania na terenie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni Oferent jest zobowiązany do uzyskania zgody podmiotu zarządzającego terenem publicznym na jego zajęcie.

Proponowana lokalizacja realizacji zadania publicznego:

  1. garaże przy ul. Uczniowskiej – mural na ścianie garaży.

Oferent może zaproponować inne miejsce realizacji zadania. Wybór miejsca realizacji zadania powinien zostać poprzedzony w szczególności rozpoznaniem terenowym oraz analizą treści Gminnego Programu Rewitalizacji.

Realizacja zadania powinna zostać odpowiednio udokumentowana (np. w postaci dokumentacji fotograficznej, filmowej, list obecności z organizowanych wydarzeń).

Termin realizacji zadania: 15 lipca 2019 r. - 30 listopada 2019 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama