Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2019 roku

Reklama
Nabór od 07.06.2019 do 28.06.2019 23:59
Laboratorium Innowacji Społecznych
Łączny budżet 35 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 35 tys. PLN
Urząd Miasta Gdyni, Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2019 roku .

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach projektu pnGdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Obszar realizacji zadania jest objęty Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026.

W ramach zadania finansowana będzie działalność dotycząca projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja, realizująca cele, o których mowa poniżej, na terenie osiedla objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 oraz projektem pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadanie powinno zostać zrealizowane w granicach i być adresowanym do mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja - podobszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą nr XIX/435/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gdyni oraz objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, przyjętym Uchwałą nr XXX/721/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 roku.

Realizacja zadania polegać będzie w szczególności na:

  1. przeprowadzeniu działań artystycznych, projektowych, warsztatowych oraz realizacji stałych elementów/form wizualnych w ogólnodostępnej przestrzeni, nadających tożsamość specyficznym lokalizacjom na terenie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja, na podstawie autorskiej koncepcji zaproponowanej w ofercie realizacji zadania publicznego,
  2. włączeniu lokalnej społeczności w realizowane działania artystyczne, projektowe, warsztatowe poprzez indywidualnie zaproponowane, adekwatne narzędzia i formy partycypacji wybranych grup mieszkańców dzielnicy,
  3. prowadzeniu regularnej akcji informacyjnej, zachęcającej mieszkańców i podmioty uczestniczące w procesie rewitalizacji dzielnicy do włączania się w działania na rzecz zmiany swojego najbliższego otoczenia,
  4. ewentualnych działaniach towarzyszących, w szczególności edukacyjnych, związanych z kulturą i sztuką w przestrzeni publicznej.

Zadanie powinno zostać zrealizowane na terenie ogólnodostępnym, którego codziennym użytkownikiem może być w szczególności każdy z mieszkańców podobszaru rewitalizacji. Istnieje możliwość prowadzenia części prac przygotowawczych poza podobszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z uzasadnionych powodów.

W przypadku realizacji zadania na terenie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni Oferent jest zobowiązany do uzyskania zgody podmiotu zarządzającego terenem publicznym na jego zajęcie.

Proponowana lokalizacja realizacji zadania publicznego:

  1. garaże przy ul. Uczniowskiej – mural na ścianie garaży.

Oferent może zaproponować inne miejsce realizacji zadania. Wybór miejsca realizacji zadania powinien zostać poprzedzony w szczególności rozpoznaniem terenowym oraz analizą treści Gminnego Programu Rewitalizacji.

Realizacja zadania powinna zostać odpowiednio udokumentowana (np. w postaci dokumentacji fotograficznej, filmowej, list obecności z organizowanych wydarzeń).

Termin realizacji zadania: 15 lipca 2019 r. - 30 listopada 2019 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama