Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wsparcie wychowania patriotycznego i budowania wspólnoty narodowej

Reklama
Nabór od 07.06.2019 do 28.06.2019 16:00
Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2019 roku pn. „Wsparcie wychowania patriotycznego i budowania wspólnoty narodowej”.

Na realizację zadania wybranego w ramach wyżej wymienionego konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 200 000,00 złotych.

Zlecenie w/w zadania, odbywać się będzie w formie powierzenia wykonania tego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Oferent może wykazać się ,,wkładem osobowym”.

Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania.

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcia są dopuszczalne, jeżeli łączna kwota przesuniętych środków nie przekracza równowartości 30 % otrzymanej dotacji.

Celem projektu jest w szczególności: wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, nauka szacunku do wartości takich jak: wolność, niepodległość, miłość do ojczyzny.

W ramach konkursu powierzone zostaną do realizacji zadnia polegające na:

 1. organizacji programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce na wydarzeniach/imprezach, w miejscach atrakcyjnych pod względem edukacyjnym, turystycznym, kulturowym oraz promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży z Małopolski. Działania te mogą być realizowane na przykład poprzez:
 • przygotowanie materiałów edukacyjnych upowszechniających wiedzę historyczną na wydarzeniach/imprezach (takich jak np. ulotki, pocztówki, plakaty, śpiewniki pieśni patriotycznych);
 • organizację lub wsparcie organizacji wydarzeń/imprez o charakterze historyczno-patriotycznym, promujących polską tradycję i polskie symbole narodowe;
 • rozpowszechnianie materiałów promujących polskie symbole narodowe na terenie małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych (takich jak np. biało czerwone chorągiewki, nalepki, plakaty);
 • organizację lub wsparcie organizacji konkursów poświęconych symbolice narodowej w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych na terenie Małopolski;
 • współpracę z małopolskimi gminami, powiatami w działaniach na rzecz wychowania w patriotyzmie oraz promocji polskich barw narodowych np. poprzez zakup masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami, celem ich dalszego przekazania do małopolskich szkół, przedszkoli
  i innych placówek oświatowych;

Województwo Małopolskie powierzając realizację projektu „Wsparcie wychowania patriotycznego i budowania wspólnoty narodowej” zobowiązuje Oferenta do osiągnięcia następujących rezultatów:

,,Rezultaty obligatoryjne”, tj.:

1) kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez organizację lub wsparcie organizacji wydarzeń/imprez o charakterze historyczno-patriotycznym, promujących polską tradycję i polskie symbole narodowe, przy czym:

 • wskaźnik osiągnięcia założonego rezultatu: dostarczenie materiałów edukacyjnych upowszechniających wiedzę historyczną na co najmniej 5 wydarzeniach/imprezach;
 • rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: dokumentacja zdjęciowa z rozpowszechniania materiałów edukacyjnych na ww. wydarzeniach/imprezach;

2) zainspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania historii poprzez rozpowszechnianie materiałów promujących polskie symbole narodowe na terenie małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz organizację lub wsparcie organizacji konkursów poświęconych symbolice narodowej w szkołach, przedszkolach i innych placówkach na terenie Małopolski przy czym:

 • wskaźnik osiągnięcia założonego rezultatu: przekazanie materiałów promujących polskie symbole narodowe do liczonych łącznie co najmniej 70 szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych;
 • rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: dokumentacja zdjęciowa z powyższych działań;

3) współpracę z co najmniej 10 małopolskimi gminami i powiatami w działaniach na rzecz wychowania w patriotyzmie oraz promocji polskich barw narodowych np. poprzez zakup masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami, celem ich dalszego przekazania do małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

,,Rezultaty autorskie” tj. dodatkowo wykazane przez Oferenta rezultaty, specyficzne dla zadania, wraz z podaniem informacji o planowanym poziomie ich osiągnięcia
i sposobie monitorowania rezultatów/źródle informacji o osiągnięciu wskaźnika (czyli w jaki sposób zostanie potwierdzone osiągnięcie wskaźnika, np. listy obecności, dokumentacja fotograficzna, protokoły odbioru, zawarte porozumienia).

Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy, cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.

Oferent, opisując w ofercie (w pkt 5 oferty) zakładane rezultaty realizacji zadania, musi uwzględnić w/w obligatoryjne rezultaty wskazane przez Województwo w niniejszym Regulaminie oraz wskazać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania, wypełniając pkt 6 oferty.

Dokumentację, stanowiącą sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnieciu wskaźnika (zarówno dla rezultatów obligatoryjnych, jak i autorskich), należy załączyć do sprawozdania z realizacji tego zadania.

Dopuszcza się możliwość wyboru i sfinansowania tylko jednej oferty obejmującej cały zakres zadania.

Do konkursu może być złożona oferta zadania, którego realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01 czerwca 2019 r., a kończyć nie później niż 13 grudnia 2019 r.

Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej na obowiązującym wzorze określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana przez Oferenta.

Niniejsza Uchwała określa zasady i tryb wyboru oferty, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania oraz cele, oczekiwane rezultaty, założenia i warunki realizacji projektu, który jest przedmiotem konkursu.

Przed złożeniem oferty proszę o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2019 r. pn. Wsparcie wychowania patriotycznego i budowania wspólnoty narodowej.

Termin składania ofert:

2019-06-28

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama