Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Działalność w zakresie pomocy społecznej dla osób bezdomnych

Reklama
Nabór od 28.05.2019 do 19.06.2019 23:59
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Wojewoda Opolski ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej dla osób bezdomnych.

Cel otwartego konkursu:

wyłonienie i dofinansowanie zadań określonych w w/w Programie, tj.: wspieranie działań profilaktyczno–osłonowych.

Sfera/rodzaj zadania publicznego:

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego.

O środki finansowe w ramach dotacji celowej z budżetu Wojewody Opolskiego mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, na rzecz osób bezdomnych, na terenie województwa opolskiego.

Uprawnione podmioty nadsyłają swoje oferty konkursowe wraz z załącznikami (listem poleconym z dopiskiem na kopercie Program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 - 2021, Edycja 2019) do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole) w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składają ofertę bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - pokój nr 522.

Zgłoszone oferty do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.

Reklama