Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących oraz kotów właścicielskich

Reklama
Nabór od 18.03.2019 do 09.04.2019 11:59
Wydział Środowiska
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących oraz kotów właścicielskich.

 

 

PREZYDENT MIASTA GDYNI

 

na mocy zarządzenia Nr 585/19/VIII/R z dnia 13.03.2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. -  sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących oraz kotów właścicielskich.

 

 1. Podstawa prawna:
 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.),
 2. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.),
 3. rozporządzenie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
 4. uchwała nr III/24/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

 

 1. Cele konkursu:
  1. ograniczanie populacji kotów wolno żyjących na terenie Gdyni,
  2. zapobieganie nadmiernemu i niekontrolowanemu wzrostowi populacji tych zwierząt,
  3. poprawa dobrostanu populacji kotów wolno żyjących poprzez eliminowanie chorób przenoszonych drogą płciową oraz kontuzji i ran zadawanych w czasie walk samców,
  4. ograniczanie możliwości rozrodczych kotów właścicielskich,
  5. minimalizowanie uciążliwości związanych z obecnością kotów w środowisku miejskim (ograniczenie: znaczenia terenu, marcowania, zachowań agresywnych samców).
 2. Ogłaszający konkurs:

     Gmina Miasta Gdyni, al. Marszalka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

 

 1. Obsługa merytoryczna konkursu:

Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie na rzecz innych podmiotów, oraz uprawnionym do kontroli merytorycznej nad realizacją zadania jest:

Wydział Środowiska UM Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia tel. 58 668-84-82

 

 1. Rodzaj zadania:

Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących oraz kotów właścicielskich obejmuje:

 1. wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów:
 1. wolno żyjących oraz ich trwałe znakowanie,
 2. właścicielskich bez konieczności ich trwałego znakowania, w liczbie nie większej niż

10 % ogólnej liczby kotów poddanych zabiegom sterylizacji/kastracji; właściciele kotów poddawanych zabiegom zobowiązani są uzyskać w Wydziale Środowiska UM Gdyni pisemne zlecenie. 

 1. opiekę pooperacyjną minimum 1 dobę w lecznicy,
 2. odrobaczenie, odpchlenie oraz ewentualną konieczność leczenia na koszt gminy wyłącznie kotów wolno żyjących.

Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.), jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Przewidywana wysokość środków w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2019 rok, na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 100.000 zł brutto,

 

 1. Zasady przyznawania dotacji i realizacji wydatków:
 1. spełnienie przez Oferenta warunków formalnych zapisanych w ogłoszeniu,
 2. spełnienie przez Oferenta merytorycznych kryteriów oceny ofert zawartych w ogłoszeniu,
 1. kwota przeznaczona na dotację może zostać podzielona na dofinansowanie więcej niż jednego Oferenta składającego ofertę w konkursie, przy czym w ocenie ofert brana będzie pod uwagę wysokość finansowego wkładu własnego, deklarowana w ofercie przez organizację,
 2. wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot/ podmioty wyłonione w konkursie ofert zobowiązany/zobowiązane są do  przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania,
 3. jeden Oferent może złożyć jedną ofertę,
 4. oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności:
 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. rejon miasta objęty działaniem z argumentacją takiego wyboru,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów odnoszących się do zakresu realizacji zadania,
 4. informację o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie objętym zadaniem, 
 1. w przypadku oferty wspólnej dwóch lub więcej organizacji należy złożyć umowę/porozumienie o współpracy ubiegających się podmiotów, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizacje zadania,
 2. dotacja nie może być przeznaczona na:
 1. dotowanie przedsięwzięć finansowanych z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 3. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 4. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 5. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 6. działalność polityczną lub religijną,
 7. zakup środków trwałych,
 1. zadanie może być realizowane przez podmioty spoza Gdyni, ale zawsze na rzecz mieszkańców Gdyni,
 2.  wydatki zaplanowane w ramach oferty muszą mieć ścisły związek merytoryczny z     realizowanym zadaniem,
 3. dopuszcza się dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu określonymi w kalkulacji kosztów, jeżeli suma wydatków finansowych z dotacji w danej kategorii kosztów, wykazana w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego, nie uległa zwiększeniu /zmniejszeniu o więcej niż 10 %, przy czym ogólna kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu,
 4. zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową,
 5.  złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

 

 1. Terminy realizacji zadania:

Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

 

9.  Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać: w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24, łącznie z potwierdzeniem złożenia oferty, wygenerowanym z systemu Witkac podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta i załączniki do oferty (oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Na ofercie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs ofert, ogłoszony przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni,
 2. Termin składania ofert upływa 9 kwietnia 2019 roku o godz. 12:00 przy czym termin złożenia oferty za pośrednictwem generatora ofert na stronie www.witkac.pl upływa 8 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni.
 3. Oferty złożone po terminie oraz oferty złożone przez podmioty, które do dnia upływu terminu składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji uprzednio udzielonych, a których termin do rozliczenia już upłynął lub które zalegają z zapłatą wobec gminy  lub gminnych jednostek organizacyjnych z innych tytułów, a także zalegają z płatnościami z tytułu podatków lub/i składek na ubezpieczenia społeczne, nie będą rozpatrywane.

 

10.  Warunki formalne:

     Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

 1. złożone przez podmioty uprawnione, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia  udziału w konkursie,
 2. złożone na obowiązującym formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz prawidłowo wypełnione,
 3. wprowadzone do systemu informatycznego na stronie www.witkac.pl,
 4. zawierające komplet niezbędnych załączników:
  1. aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna ), innego rejestru lub ewidencji,
  2. statut,
  3. sprawozdanie z działalności za 2017 rok (merytoryczne i finansowe), lub za 2018 r.  (jeżeli jest).
  4. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych,
  5. wstępne zgody podmiotów (lecznic) z którymi oferent będzie współpracował,
 5. podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta  zgodnie z treścią odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji,
 6. złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 7. każdy Oferent składa jeden komplet dokumentów.

 

11.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz wybór ofert.

 1. Kryteria oceny ustawowej (łącznie można zdobyć do 60 punktów):
  1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta   – tak/nie,
  2. analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność

      terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków) - 5,

 1. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu

      rzeczowego zadania – do 15 punktów,

 1. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków oraz planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł  – do 10 punktów,
 2. ocena poprawnej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie– do 30 punktów.

     2)     Kryteria oceny dodatkowej (łącznie można zdobyć do 40 punktów):

 1. właściwe zdiagnozowanie potrzeb, które zostaną zrealizowane na określonym terenie w wyniku realizacji zadania – do 10 punktów,
 2. zbieżność celów określonych przez Oferenta z potrzebami występującymi na danym terenie w zakresie skutecznego i trwałego ograniczania populacji kotów wolno żyjących  oraz poprawy jej zdrowotności i utrzymywania w ograniczonej liczebności – do 10 punktów,
 3. działania pozwalające na realizację zamierzonych celów - w tym zasady trwałego znakowania zwierząt poddanych zabiegom sterylizacji i kastracji, zasady współpracy z zaangażowanymi w realizację zadania: lecznicami, opiekunami kotów wolno żyjących i innymi uczestnikami zadania – do 20 punktów.
  1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od terminu składania ofert, określonego       w niniejszym ogłoszeniu.
  2.   Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/e uzyska/ją dotację, podejmie Prezydent Miasta

Gdyni po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Konkursowej. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i przyznania dotacji na realizację zadania sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz kotów właścicielskich z terenu Gdyni, będzie podstawą do zawarcia z podmiotem/ami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki realizacji zadania.

 1. Wyniki z podaniem nazwy/w podmiotu/ów i wysokości przyznanej/ych dotacji zostaną  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, wywieszone na tablicy ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, zamieszczane na stronach miejskiego portalu internetowego oraz stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Wydziału Środowiska UM Gdyni.
  1.  Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie

             przysługuje odwołanie.

 1.    Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, zmiany terminu     rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

12. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

 1. w 2018 roku dotacji udzielono w kwotach:

50 tys. zł - Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA,

40 tys. zł -  Fundacji Kotangens,

10 tys. zł -  Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom,

40 tys. zł - Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals (w ramach zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni).

 1. w  2019 roku przyznano dotację:

40 000 zł - Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals (w ramach zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni w 2019 roku).

 

 

Źródło: Urząd Miasta Gdyni

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama