Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 06.06.2019 do 26.06.2019 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Łączny budżet 700 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, współfinansowanych ze środków budżetu województwa lubuskiego.

Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w związku z art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 z poźn. zm.).

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych oraz wzmocnienia procesów integracji sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) do dnia 26 czerwca 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, drogą pocztową lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie.

Reklama