Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Święto organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 06.06.2019 do 28.06.2019 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt-1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 70 000,00 zł

Termin realizacji zadania: w okresie pomiędzy 19 sierpnia a 15 listopada 2019 roku

Miejsce realizacji zadania: na terenie miasta Krakowa

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2018 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości 63 125,00 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Organizacje pozarządowe biorące udział w realizowanych przez Oferenta/ów działaniach muszą reprezentować organizacje prowadzące działania łącznie, w co najmniej 10 różnych sferach pożytku publicznego określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Beneficjentami niniejszego zadania publicznego mogą być organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków oraz mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

3. Oferent/ci ponosi/szą pełną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymogów proceduralnych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na organizację imprez w ramach „Święta Organizacji Pozarządowych”.

4. Oferent/ci zobowiązany/ni jest/są także do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

5. Współpraca przy realizacji ww. zadania publicznego winna być oparta na zasadach wzajemnego zaufania z wykorzystaniem najlepszych praktyk w zakresie komunikacji i partycypacji.

Oczekiwane cele zlecanego zadania publicznego:

1. Promocja organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków;

2. Zaprezentowanie działalności organizacji pozarządowych w ich własnych siedzibach lub podczas organizowanych wydarzeń;

3. Informowanie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków o organizacjach trzeciego sektora działających na ich rzecz;

4. Stworzenie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków;

5. Zachęcanie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków do aktywnego działania w organizacjach trzeciego sektora;

6. Zapoznawanie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków oraz organizacji pozarządowych z działaniami na rzecz trzeciego sektora prowadzonymi corocznie przez Miasto Kraków.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1) Organizacja wydarzenia pn. „TYDZIEŃ W KRAKOWSKICH NGO 2019” z udziałem co najmniej 20 organizacji pozarządowych, które zaprezentują swoją ofertę programową w siedzibach swoich Organizacji co najmniej 100 mieszkańcom Krakowa;

2) Przeprowadzenie 21-dniowej akcji edukacyjno-promocyjnej zwiększającej poziom wiedzy wśród mieszkańców Miasta na temat funkcjonowania oraz oferty krakowskich organizacji pozarządowych oraz oferty Miasta kierowanej corocznie do trzeciego sektora;

3) Organizacja na terenie Krakowa jednorazowego wydarzenia pn. „PIKNIK NGO 2019” z udziałem co najmniej 25 organizacji pozarządowych i co najmniej 100 mieszkańców Krakowa;

4) Opracowanie dokumentacji zdjęciowej lub filmowej z zrealizowanych działań.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

2. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

3. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

4. Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 30 % danego kosztu.

5. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (oferta – pkt III.6 – Dodatkowe informacje związane z realizacją zadania publicznego).

6. Oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie pkt VI oferty poz. 3 – Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.

7. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

8. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.).

9. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

11. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

12. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 688) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

14. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

15. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

16. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 13.

17. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

18. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

19. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 28 czerwca 2019r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurieremw zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłączniedo sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa,ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama