Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych

Reklama
Nabór od 04.06.2019 do 25.06.2019 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina, Dzieci
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych”.

Tytuł zadania publicznego: „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych”.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego:

1) w okresie od 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

2) w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku - 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania publicznego: 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Miejsce realizacji zadania publicznego: lokale na terenie Miasta Krakowa (preferuje się: Dzielnice Nowohuckie), do których oferenci posiadają tytuł prawny, co najmniej na okres realizacji zadania publicznego.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku 2018 nie realizowała przedmiotowego zadanie samodzielnie ani we współpracy z NGO.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty/ofert w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych”.

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest w szczególności utworzenie i prowadzenie Klubu Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych, w których dzieci i rodzice oraz osoby oczekujące na potomstwo będą mogli się spotykać, wymieniać doświadczeniami, otrzymać wsparcie, zdobyć wiedzę, wzmocnić kompetencje rodzicielskie, rozwijać umiejętności dzieci oraz tworzyć nieformalne grupy wsparcia.

1. Adresaci zadania publicznego.

Adresatami zadania publicznego są zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzice (poprzez których rozumie się także opiekunów prawnych lub faktycznych) i ich małe dzieci do lat 3 ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, oraz osoby oczekujące na potomstwo, kwalifikujące się do objęcia Programem „Za Życiem”.

2. Zadania Klubu Rodzica z dziećmi do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych.

Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnego Klubu Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych, miejsc spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo, kwalifikujące się do objęcia Programem „Za Życiem”.

W ramach działalności Klubu winny być stworzone przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami związanymi przede wszystkim z wychowywaniem dzieci. Klub ma prowadzić także działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich, w tym opiekuńczo-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rozwijające szeroko rozumiane umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców.

Program zajęć Klubu winien być odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców, dzieci do lat 3 ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz osób oczekujących na potomstwo, kwalifikujące się do objęcia Programem „Za Życiem” .

Rekomenduje się opracowywanie programu zajęć przy udziale adresatów zadania publicznego oraz w oparciu o ich potrzeby i pomysły.

Klub realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1) pełnienie funkcji przyjaznego miejsca spotkań, integracji oraz wymiany doświadczeń;

2) organizację zajęć w każdym dniu tygodnia (co najmniej od poniedziałku do piątku 3 razy do południa, 2 razy po południu);

3) realizację spotkań w różnorodnej formie ze specjalistami (co najmniej 4 spotkania w miesiącu w wymiarze minimum 240 minut miesięcznie, czas trwania każdego spotkania - minimum 30 minut) tj.: psychologiem, pedagogiem, położną, logopedą, dietetykiem, prawnikiem i innymi specjalistami w zależności od potrzeb osób korzystających z Klubu;

4) realizację zajęć/warsztatów (co najmniej 5 razy w tygodniu po 5 godzin, czas trwania jednych zajęć/warsztatów - minimum 30 minut – w zależności od specyfiki zajęć/warsztatów i możliwości udziału w nich dzieci), w tym:

a) edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych dla rodziców oraz osób oczekujących na potomstwo kwalifikujących się do objęcia Programem „Za Życiem” .

b) ogólnorozwojowych dla dzieci – np. zajęcia umuzykalniające, plastyczne, sensoryczne, nauka języka obcego przez zabawę;

5) organizację i prowadzenie spotkań integracyjnych i zapobiegających izolacji;

6) stymulowanie powstawania nieformalnych grup wsparcia;

7) prowadzenie działalności upowszechniania i ochrony praw dziecka;

8) prowadzenie indywidualnych konsultacji ze specjalistami;

9) szkolenia dotyczące opieki nad małym dzieckiem z niepełnosprawnością;

10) realizację innych działań według pomysłu oferenta.

Program zajęć Klubu należy szczegółowo opisać w punkcie III podpunkt 3 oferty.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia statystyk, w tym w zakresie liczby rodzin i osób korzystających z Klubu.

Należy również określić dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.

w punkcie III podpunkt 6 oferty.

W okresie realizacji zadania publicznego z oferty Klubu powinno korzystać co najmniej 200 osób miesięcznie. Ta sama osoba może być liczona wielokrotnie, z tym, że w danym dniu tylko raz.

3. Funkcjonowanie Klubu i warunki lokalowe.

Preferowane dzielnice Nowohuckie.

Klub powinien być otwarty co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez minimum 5 godzin dziennie, w tym co najmniej dwa dni w tygodniu po południu.

Rekomenduje się prowadzenie Klubu także w wybrane soboty oraz organizację zajęć od poniedziałku do piątku.

Klub winien być dostępny nieodpłatnie. Od adresatów zadania publicznego nie mogą być pobierane jakiekolwiek opłaty.

Przez cały okres funkcjonowania Klubu, w godzinach jego otwarcia, do dyspozycji rodzin powinno być co najmniej dwóch animatorów dla dzieci. W Klubie dzieci mogą przebywać wyłącznie z rodzicem, który zapewnia dziecku/dzieciom opiekę. Podmiot prowadzący Klub będzie zobowiązany do wywieszania w Klubie oraz na stronie internetowej lub innych mediach społecznościowych, co najmniej miesięcznego harmonogramu spotkań oraz zajęć/warsztatów, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego okres objęty harmonogramem.

Osoby korzystające z oferty Klubu winny mieć możliwość otrzymania bezpłatnego napoju (co najmniej: herbaty, kawy, soku lub wody).

Na spotkania ze specjalistami oraz na prowadzone w Klubie zajęcia/warsztaty mogą obowiązywać wcześniejsze zapisy.

Na etapie składania oferty dopuszcza się sytuację, w której Oferent w ofercie oświadcza, że będzie posiadał tytuł prawny do lokalu, w którym zamierza realizować zadanie publiczne (co najmniej na okres realizacji zadania publicznego), w przypadku przyznania mu dotacji na realizację zadania publicznego. W takim przypadku umowa dotacyjna może zostać zawarta z Oferentem, wyłącznie w przypadku okazania, przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do tego lokalu.

Lokal, w którym Oferent zamierza prowadzić Klub, na dzień składania oferty, powinien posiadać warunki zapewniające odpowiedni poziom realizowanych działań oraz być dostosowany do charakteru prowadzonych zajęć. Dopuszcza się sytuację, w której lokal wymaga jedynie doposażenia i odświeżenia, w tym ze środków z dotacji.

Informacje w zakresie tytułu prawnego do lokalu, w którym oferent zamierza realizować zadanie publiczne oraz szczegółowe warunki lokalowe i wyposażenia, w tym planowanego doposażenia i odświeżania, należy przedstawić w punkcie VI oferty.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej lokalu, w którym Oferent zamierza realizować zadanie publiczne.

Oferent/Oferenci będą zobowiązani do opracowania regulaminu funkcjonowania Klubu, jego wywieszenia i zaznajomienia z nim adresatów zadania. Regulamin jest akceptowany przez Zleceniodawcę.

4. Kadra Klubu.

Celem realizacji zadań Klubu, Oferent winien zapewnić profesjonalnych specjalistów do prowadzenia spotkań oraz zajęć/warsztatów. Działania specjalistów i osób prowadzących warsztaty powinny skupiać się przede wszystkim na aspektach związanych z rozwojem dzieci do lat 3.

Klub przez cały okres jego funkcjonowania powinien także zapewniać animatorów dla dzieci.

Oferent/Oferenci jest/są zobowiązany/i do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 661/2019 z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.

2. Wymagany minimalny wkład finansowy Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 3% kwoty wnioskowanej dotacji.

Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu finansowego oferenta będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

3. Wymagany minimalny wkład osobowy Oferenta (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) wynosi 7% kwoty wnioskowanej dotacji.

Maksymalna stawka godzinowa przy obliczaniu kosztów pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków wynosi - 40 zł, z zastrzeżeniem, że stawka godzinowa powinna być zróżnicowana w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez wolontariusza.

Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu osobowego oferenta będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

4. W konkursie do realizacji zadania publicznego może zostać wybrana jedna oferta. Dotacja na prowadzenie Klubu może wynieść maksymalnie:

1) 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w tym do 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na doposażenie i odświeżenie Klubu,

2) 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Oferty, w których wnioskowana kwota dotacji będzie przekraczać możliwą maksymalną kwotę dotacji będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

6. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w 2019 r. można uwzględnić zakup doposażenia Klubu, przy czym koszt ten nie może przekroczyć 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Koszt ten należy wykazać w kosztach obsługi zadania publicznego.

7. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Gminy Miejskiej Kraków może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

8. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

9. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

10. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

11. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

12. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

13. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) – zwanej w dalszej części ogłoszenia ustawą, po podpisaniu umowy z wyłonionym/i oferentem/ami.

16. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu.

17. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

18. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt 14.

19. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

20. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kraków wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w umowie.

21. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub https://www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 25 czerwca 2019 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, w zaklejonych kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. nr 8 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta/Oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama