Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

26/2019 - Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa...

Reklama
26/2019 - Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”
Nabór od 05.06.2019 do 27.06.2019 15:30
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 30% dofinansowania
Dotacje do 200 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 26/2019 - Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”.

1.Celem otwartego konkursu ofert nr 26/2019 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim.
2.W ramach otwartego konkursu ofert nr 26/2019 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych w następujących obszarach: przeprowadzenie na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zajęć sportowych  (w trybie pozaszkolnym i pozalekcyjnym) oraz organizację obozów sportowych (wyłącznie w okresie wolnym od nauki) dla uczniów szkół podstawowych, zmierzających do upowszechnienia aktywności fizycznej oraz promocji lekkiej atletyki jako sportu zapewniającego wszechstronny rozwój.

3.Zajęcia muszą spełniać następujące warunki:

  1. Będą realizowane w terminie  od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r., powinny odbywać się na obiektach sportowych oraz być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,  
    w wymiarze 60-90 minut, z częstotliwością 3 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 25 osób.
  2. Końcowym elementem zajęć powinna być diagnoza poziomu sprawności fizycznej oraz ocena postępu poszczególnych zdolności motorycznych uczestników. Wyróżniający się uczniowie będą kwalifikowani do uprawiania sportu w klubach pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej.
  3. Oczekiwana jest realizacja projektu na terenie minimum 20 gmin (zakwalifikowanych do projektu na podstawie zgłoszeń oraz opinii kujawsko-pomorskiego związku lekkiej atletyki) oraz objęcie wsparciem minimum 850 uczniów w grupach naborowych.
  4. W przypadku zaplanowania zakupu sprzętu sportowego wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia ujednoliconego wykazu tego sprzętu oraz jego dystrybucji dla każdej grupy szkoleniowej z zastrzeżeniem, że cena jednostkowa sprzętu nie może przekroczyć wartości 3 500,00 zł. Specyfikacja sprzętu musi zawierać się w treści przedłożonego wniosku.
  5. Wybrany w konkursie podmiot będzie pełnił funkcję tzw. operatora wojewódzkiego, który zgodnie z doświadczeniem odpowiadał będzie za wdrożenie na poziomie regionalnym projektu „Lekkoatletyka dla każdego” we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i samorządami lokalnymi województwa kujawsko-pomorskiego.

4. W ramach otwartego konkursu ofert nr 26/2019 za priorytetowe uznaje się:

  1. powszechność i systematyczność zajęć;
  2. ponadlokalny zasięg terytorialny przedsięwzięcia;
  3. wkład własny pochodzący ze środków publicznych.

      

5. Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa w ramach konkursu ofert nr 26/2019 na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 200.000,00 zł.

 

6. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2019 nie może przekroczyć 30% całkowitej wartości zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama