Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 31.05.2019 do 21.06.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2019 r. realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W ramach konkursu mogą być składane oferty dotyczące realizacji zadania pn.: „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 200 000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji

  1. Konkurs adresowany jest do fundacji oraz organizacji pozarządowych w rozumieniuart. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeśli cele statutowe powyższych podmiotów obejmują prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

  2. W przypadku jednostek organizacyjnych fundacji lub organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej np. Koła, Oddziały oferentem jest Zarząd Główny tej organizacji. W wymienionym przypadku Zarząd Główny może wystąpić z ofertą tylko dla jednego Oddziału lub Koła na każde z zadań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

  3. Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę na zadanie określone w ogłoszeniu.

  4. Co najmniej dwa uprawnione podmioty działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

5. Projekty muszą być skierowane do grup docelowych z obszaru Województwa Świętokrzyskiego. Do realizacji mogą być zlecane zadania wyłącznie o charakterze regionalnym /tzn. zadania skierowane do beneficjentów co najmniej dwóch powiatów województwa świętokrzyskiego/.

  1. Wymagany minimalny wkład własny finansowy /środki finansowe własne, środki pieniężne od odbiorców zadania publicznego, środki finansowe z innych źródeł publicznych, pozostałe/ wynosi 10% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Środków finansowych stanowiących wymagany wkład finansowy oferenta, nie mogą stanowić środki PFRON, bez względu na podmiot udzielający pomocy.

Uwaga!

Wkład rzeczowy i osobowy nie może być przeliczany na wkład własny finansowy. Przy rozliczeniu zadania wkład osobowy powinien być udokumentowany zawartymi porozumieniami z wolontariuszami lub kartami pracy, natomiast praca członków organizacji oświadczeniami o wykonywaniu powierzonych zadań.

W przypadku oferty wspólnej warunki dotyczące wysokości wkładu finansowego, muszą być spełnione w odniesieniu do projektu. Tym samym procentowy wkład finansowy poszczególnych Oferentów składających ofertę wspólną, może być w różnej wysokości pod warunkiem, iż łączna wysokość wkładu finansowego wnoszonego przez oferentów wynosić będzie co najmniej 10 % wszystkich kosztów realizacji zadania.

  1. Dotacja nie może być udzielona na:
  • realizację zadań współfinansowanych ze środków PFRON pozostających w dyspozycji Funduszu lub samorządów powiatowych;
  • realizację zadań współfinansowanych z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z innego tytułu.

Dotacja nie może być przyznana podmiotom, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON.

Kompletne oferty należy składać w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, III piętro pok. 311 lub za pośrednictwem pocztyw nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2019 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie datą stempla pocztowego.

Oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem:

„KONKURS OFERT na wsparcie ze środków PFRON w 2019 r. realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn.: „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”.

Reklama