Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

OTWARTY KONKURS OFERT NR 67/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania - Zwiększanie widoczności ES...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 67/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania - Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu, realizowany w ramach Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nabór od 31.05.2019 do 26.06.2019 15:30
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 19 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 67/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania - Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu, realizowany w ramach Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

Nazwa zadania publicznego:

Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu -  realizacja zajęć z ES dla uczniów w trzech poznańskich szkołach podstawowych (klasy 6-8). 

Zajęcia odbędą się także poza szkołami, w tym minimum jedne w wybranym przez oferenta PES oraz jedne w Pracowni Ekonomii Społecznej prowadzonej przez Miasto Poznań.

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy: RPWP.07.03.0230-0004/18-00.

Termin i warunki realizacji zadania

 • Termin realizacji zadania: minimalnie od 1 wrzesnia 2019 r. maksymalnie do 31 grudnia 2019 r.

 • Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 1 września 2019 r. maksymalnie do 31 grudnia 2019 r.

 • Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.

 • Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.

 • Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.

 • W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

  • wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

  • wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

  • Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujących wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 15%, zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.

 • Celem głównym zadania jest zwiększanie widoczności ES i rynku zleceń dla PES w Poznaniu, poprzez promowanie ekonomii społecznej i lokalnych PES wśród mieszkańców Poznania.

 • Rezultatem zadania będzie realizacja zajęć z ES dla uczniów w trzech poznańskich szkołach podstawowych (klasy 6-8).  Zajęcia odbędą się także poza szkołami, w tym minimum jedne w wybranym przez oferenta PES oraz jedne w Pracowni Ekonomii Społecznej prowadzonej przez Miasto Poznań. W lokalu znajduje się sala warsztatowo – szkoleniowa mogąca pomieścić do 30 osób.

 • Wydarzenia będą realizowane w ścisłej współpracy z realizatorami projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w Urzędzie Miasta Poznania.

 • Wytyczne dla realizacji zajęć:               

Cel główny: przybliżenie uczniom zagadnień  związanych z wykluczeniem społecznym, gospodarką społeczną, ekonomią społeczną, III sektorem, angażowaniem   społecznym,  odpowiedzialnością społeczną, współdziałaniem w społeczności lokalnej.       
Pożądane narzędzia i metody pracy: aktywne formy współpracy z uczniami, wykorzystanie multimediów, gier, quizów, dyskusji, spotkań z osobami działającymi w sferze ekonomii społecznej, wizyty studyjnej, warsztatów twórczych (kreatywnych, kulinarnych, innych), inne narzędzia i metody wskazane przez oferenta.       

Wymagana tematyka zajęć       
Zajęcia I.
Czas trwania: 1 jednostka

Idea: zrozumienie przez uczniów, że ludzie muszą zmagać się z różnymi problemami  (ubóstwo, bezdomność, uzależnienie, bezrobocie, samotność czy niepełnosprawność).
Cele zajęć: poznanie  problemów  osób  zmarginalizowanych  społecznie, identyfikacja przyczyn wykluczenia społecznego, rozwijanie empatii, wrażliwości społecznej, odpowiedzialności, przedstawienie wagi współpracy w życiu dorosłym.       

Zajęcia II
Czas trwania: 1 jednostka.

Idea: uświadomienie uczniom jak działa system pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Poznaniu.
Cele zajęć: zapoznanie z instytucjami, do których można się zwrócić o pomoc, uświadomienie roli instytucji administracji publicznej i instytucji pozarządowych, prezentacja konkretnych przykładów działań.     

Zajęcia III
Czas trwania: 2 jednostki.

Idea: zapoznanie uczniów z działalnością Pracowni Ekonomii Społecznej.
Cele zajęć: przekazanie wiedzy o celach działania pracowni, zapoznanie się z ofertą pracowni, wizyta w pracowni.
Za realizację merytoryczną zajęć na miejscu w Pracowni odpowiadają realizatorzy projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w Urzędzie Miasta Poznania.        

Zajęcia IV
Czas trwania: 1 jednostka.

Idea: uświadomienie uczniom różnic między różnymi formami przedsiębiorczości, przybliżenie pojęcia “społeczna odpowiedzialność biznesu”.
Cele zajęć: przekazanie wiedzy czym jest przedsiębiorczość, jak w biznesie realizować odpowiedzialność społeczną, co to jest przedsiębiorczość społeczna, dlaczego obok zysku finansowego ważny jest także zysk społeczny. 

Zajęcia V
Czas trwania: 2 jednostki.

Idea: zapoznanie uczniów z działalnością konkretnego podmiotu ekonomii społecznej.
Cele zajęć: wizyta studyjna w PES połączona z warsztatami w podmiocie (np. rękodzieło, kulinaria, itp).        

Zajęcia VI
Czas trwania: 1 jednostka.

Idea: uświadomienie uczniom  możliwości angażowania się społecznego w  Poznaniu.
Cele zajęć: przekazanie wiedzy o formach angażowania się społecznego: wolontariacie, aktywności sąsiedzkiej, samopomocy, pracy w organizacjach pozarządowych, działaniu budżetu obywatelskiego, itp. 

Zajęcia VII
Czas trwania: 2 jednostki.

Idea: identyfikacja lokalnych zasobów pozwalających na działalność prospołeczną.
Cele zajęć: opracowanie przez uczniów lokalnej mapy pomocy, wytypowanie narzędzi i metod pomocy możliwych do wdrożenia w społeczności, w której funkcjonuje szkoła, uwzględnienie lokalnych aktywności (np. grup samopomocowych w  mediach społecznościowych, miejsc wymiany dóbr), organizacji, podmiotów ekonomii społecznej.      

 Powyższe treści wykorzystują elementy programu: Przedsiębiorczość społeczna. Koncepcja programu upowszechniania przedsiębiorczości społecznej dla szkół podstawowych (klasy VI-VII), opracowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Program na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach realizacji projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.    

 • Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie szczegółowych konspektów zajęć, uzupełnionych o wybrane metody, narzędzia, formy, zagadnienia, multimedia, i inne niezbędne treści. Oferent przedstawi także koncepcję zajęć w wybranym przez siebie PES.

 •  Zajęcia mogą być realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych, w ramach godzin wychowawczych, wybranych lekcji lub w innej formie. Za wybór szkół w których realizowane będą zajęcia, oraz za bieżącą współpracę z tymi placówkami, a także za organizację zajęć w szkole, wybór ich formy i ich szczegółowy harmonogram odpowiada Oferent.

 • Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji o szkołach w jakich zostaną zrealizowane zajęcia.
  Dopuszcza się możliwe zmiany w harmonogramie zajęć a także zmianę placówki w jakiej zajęcia zostaną zrealizowane. Nie mogą ulec zmianie treści zajęć a także liczba szkół, jaka zostanie objęta projektem.

 • Dopuszcza się uwzględnienie w ofercie następujących kategorii wydatków, związanych z realizacją zadania: koszty wynagrodzeń prowadzących zajęcia, koszty materiałów dla uczniów, koszty organizacji zajęć, koszty przejazdów na spotkania poza szkołą. Realizacją zajęć będzie udokumentowana w formie raportu/protokołu/dziennika z opisem zrealizowanych treści.

 • Wszystkie dokumenty finansowe, oraz materiały uczniów muszą być oznaczone barwami RP, znakiem Funduszy Europejskich, znakiem Unii Europejskiej i herbem województwa. Przykładowe logotypy zostaną przekazane realizatorowi zadania po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez ogłaszającego konkurs.

   

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama