Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów w miejscu ich zamieszkania poprzez wsparcie w formie konsultacji i drobnych...

Reklama
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów w miejscu ich zamieszkania poprzez wsparcie w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych w 2019 roku
Nabór od 31.05.2019 do 21.06.2019 15:30
Departament Spraw Społecznych
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów w miejscu ich zamieszkania poprzez wsparcie w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych w 2019 roku.

WARUNKI KONKURSU OFERT

ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej w 2019 r. dla podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w formie wspierania wykonania zadań.

Warunki konkursu opracowano na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), zwanej dalej ustawą.

§ 1

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów w miejscu ich zamieszkania poprzez wsparcie w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych w 2019 roku

1. Celem zadania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osobistego seniorów w wieku 65 lat i więcej, w miejscu ich zamieszkania, poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożenia dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych.

Konsultacje oraz drobne naprawy, o których mowa wyżej to usługi niewymagające:

 • dużych nakładów finansowych,
 • natychmiastowej interwencji.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób mieszkających samotnie, dysponujących niskimi dochodami, niepełnosprawnych i/lub długotrwale chorych zamieszkałych na terenie Miasta Białystok.

Zakres konsultacji technicznych i drobnych napraw obejmuje:

 • montaż lub naprawy: klamek, zamków, łańcuchów drzwiowych, zawiasów drzwi i szafek,
 • przymocowanie luster, obrazów, karniszy, półek, rolet, suszarek łazienkowych,
 • naprawę listwy przypodłogowej,
 • regulację drzwi, okien,
 • sklejenie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, mebli,
 • wymianę żarówek,
 • montaż żyrandola,
 • obsadzenie lub wymianę wyrwanych gniazdek lub włączników elektrycznych,
 • wymianę uszczelek w przeciekających kranach,
 • wymianę baterii sanitarnych,
 • wymianę pokręteł baterii, słuchawek, węży prysznicowych,
 • wymianę wężyków, syfonu, spłuczki,
 • montaż lub wymianę deski sedesowej,
 • przetkanie odpływów,
 • uszczelnienie silikonem przecieków przy wannie, brodziku, umywalce.

Projekt nie obejmuje napraw, które powinny być wykonane na rzecz mieszkańców na podstawie innych umów ze wspólnotą lub spółdzielnią mieszkaniową.

W ramach realizacji usługi możliwy jest zakup materiałów niezbędnych do wykonania naprawy. Maksymalna kwota przeznaczona na zakup wynosi 70,00 zł brutto.

Udział seniorów w projekcie jest bezpłatny.

Jeden senior może skorzystać z usługi nie więcej niż raz w miesiącu i nie więcej niż 3 razy w trakcie realizacji zadania.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 50 000 zł.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania może ulec zmianie w przypadku ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu oraz w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub wówczas, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Komisji.

4. Ostateczna wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania zostanie ustalona po złożeniu ofert, dokonaniu oceny Komisji Konkursowej oraz zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

§ 2

Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych właściwych przepisów.

2. O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, jeżeli prowadzą działalność statutową na rzecz seniorów.

3. Dwa lub więcej podmiotów, o których mowa w ust. 2, mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:

a) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty;

b) sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.

4. Umowę zawartą między podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

5. Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Oferent ubiegający się o dotację powinien:

a) realizować zadanie na terenie Miasta Białystok,

b) posiadać zasoby lokalowe i rzeczowe umożliwiające realizację zadania,

c) posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań w obszarze: działalność na rzecz seniorów.

7. Dotacja Prezydenta Miasta Białegostoku nie może być wyższa niż 90% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania wskazanego w § 1.

8. Minimalny wkład własny oferenta wynosi 10% całkowitych kosztów projektu.

9. Koszty realizacji zadania, które nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne do objęcia dotacją mogą być wniesione w formie wkładu własnego oferenta tylko w przypadku, kiedy służą osiągnięciu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

10. Wkład własny może mieć formę:

1) wkładu finansowego – środki finansowe własne oferenta lub pozyskane przez niego ze źródeł innych niż budżet Gminy Białystok, z wyłączeniem wpłat i opłat adresatów projektu,

2) wkładu osobowego - nieodpłatne, dobrowolne prace, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne członków organizacji odpowiednio udokumentowane z zachowaniem następujących warunków:

a) zakres, sposób i czas wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

b) wartość pracy jednego wolontariusza wyliczona jest w oparciu o maksymalną stawkę za jedną godzinę pracy nieprzekraczającą 20 zł/godz.

11. Kwotę minimum 10% wkładu własnego powinny stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł) - nie może to być wyłącznie tzw. wkład osobowy rozumiany jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.

12. W zadaniu nie przewiduje się wkładu rzeczowego.

13. Dofinansowanie z dotacji kosztów administracyjnych (kosztów obsługi zadania publicznego) związanych bezpośrednio z realizacją zadania, np. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie lub prowadzenie innych działań administracyjnych w zadaniu; obsługa księgowa; koszty materiałów biurowych; koszty usług pocztowych, koszty zakupu drobnego wyposażenia nie może przekroczyć 15% wartości dotacji.

14. Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji, jednak nie więcej
niż 10%.

15. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane tyko wtedy, gdy:

1) są uwzględnione w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, w pozycji w ramach której są rozliczane,

2) powstaną i zostaną poniesione w okresie realizacji zadania, w okresie obowiązywania umowy,

3) są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,

4) są wykazane w kosztorysie proporcjonalnie do terminu realizacji zadania wskazanego w umowie,

5) odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także są skalkulowane proporcjonalnie dla przedsięwzięcia objętego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania, niezwiązane z obsługą projektu),

6) są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,

7) koszty osobowe i bezosobowe mogą być ponoszone w następującym zakresie:

a) wynagrodzenia za realizację zadań wraz z przewidzianymi prawem narzutami (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) płatne zgodnie z cenami obowiązującymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty należy w szczególności określić wynagrodzenie dla każdego stanowiska pracy (wynagrodzenie miesięczne lub stawki za godzinę pracy),

b) premie, nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne mogą być wypłacone o ile są spełnione łącznie następujące warunki:

 • zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania Zleceniobiorcy lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,

 • obejmują wszystkich pracowników Zleceniobiorcy, a zasady ich przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji zadania oraz pozostałych pracowników Zleceniobiorcy,

 • są przyznane w związku z realizacją zadań w ramach stosunku pracy,

c) koszty bezosobowe – wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji projektu na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

8) są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).

16. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić rodzaje kosztów, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (umowy, faktury, rachunki) oraz wycenę pracy wolontariuszy udokumentowaną zawartymi umowami (porozumieniami) i kartami czasu pracy wolontariuszy.

17. Dotacja na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1 nie może być wykorzystana na:

1) zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji oraz wydatki poniesione przed dniem zawarcia umowy,

2) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta,

3) następujące składniki związane z zatrudnieniem pracowników: nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pracownicze, świadczenia realizowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do wypoczynku, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, koszty badań lekarskich, szkolenia bhp, składka na grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie,

4) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,

5) nabycie lub dzierżawę gruntów,

6) pokrycie kosztów utrzymania biura oferenta starającego się o przyznanie dotacji (w tym także wydatków na wynagrodzenie z pochodnymi pracowników biura zajmujących się administracją podmiotu) o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadania w ramach projektu,

7) zadania inwestycyjne oraz prace remontowe i budowlane,

8) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,

9) pokrycie kosztów wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych),

10) opłacenie kar i odsetek,

11) opłaty poniesione po zakończeniu realizacji zadania,

12) podatki, cła i opłaty skarbowe.

18. Koszty niekwalifikowalne, o których mowa w ust. 17 nie mogą stanowić wkładu własnego oferenta.

19. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może:

1) negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania oraz zmniejszyć deklarowany wkład własny zawarty w ofercie z tym, że zobowiązany jest do utrzymania proporcji między wkładem własnym a dotacją. Jedynym powodem zmiany tej proporcji może być zwiększenie wkładu własnego.

2) zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to można złożyć po terminie wymienionym wyżej. Oświadczenie powinno być skierowane do Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zawierać nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

20. Oferent, który otrzymał dotację zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji planu i harmonogramu działań, aktualizacji zakładanych rezultatów oraz aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w przypadku o którym mowa w ust. 18 pkt 1. Aktualizacje powinny być złożone za pośrednictwem programu witkac.pl oraz w wersji papierowej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku niezwłocznie po opublikowaniu wyników konkursu.

21. Prezydent Miasta Białegostoku może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

a) okaże się, iż zaktualizowany zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;

b) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niż wnioskowana, nie przedstawi aktualizacji planu i harmonogramu działań, aktualizacji zakładanych rezultatów oraz aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, w czasie umożliwiającym przygotowanie i podpisanie umowy;

c) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

22. Prezydent Miasta Białegostoku odmawia podpisania umowy i przekazania dotacji w przypadku, kiedy oferent zmniejszy swój wkład własny w stosunku większym niż proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji.

§ 3

Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

3. Wkład własny oferenta, o którym mowa w § 2 ust. 9 powinien być poniesiony w terminie od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

4. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością gwarantującą jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

1) opracowania regulaminu świadczonych usług zawierającego m. in. numer telefonu kontaktowego umożliwiającego zgłoszenie usterki; godziny przyjmowania zgłoszeń; wykaz realizowanych usług;

2) opracowania formularza realizacji usługi zawierającego m. in. dane seniora, termin zgłoszenia usterki, określenie rodzaju usterki, termin wykonania usługi oraz podpis seniora stanowiący potwierdzenie wykonania naprawy;

3) gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych uczestników zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) wyposażenia pracownika realizującego usługi naprawcze w identyfikator, który będzie okazywany seniorowi, na rzecz którego wykonywana będzie usługa;

5) prowadzenia bieżącego monitoringu realizowanego zadania (liczba zgłoszonych usterek, liczba usuniętych usterek, rodzaj najczęściej prowadzonych napraw, średni czas usunięcia usterki);

6) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;

7) opisywania dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją zadania, dotyczącej zarówno dotacji, jak i innych środków finansowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i tryby postępowania dotyczących zlecania, kontroli i rozliczania zadań publicznych;

8) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057);

9) dostarczenia na żądanie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w wyznaczonym terminie, dodatkowych informacji, wyjaśnień oraz dowodów do złożonych sprawozdań z wykonania zadania publicznego.

6. Informacja o dofinansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok wraz z logo "Wschodzący Białystok" musi znaleźć się na wszystkich materiałach dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.

7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zrealizowania przedstawionych w ofercie zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Nie osiągnięcie zakładanych rezultatów realizacji zadania może skutkować wystąpieniem z żądaniem zwrotu dotacji przez Zleceniodawcę.

8. Prezydent Miasta Białegostoku zakłada potrzebę prezentacji rezultatów zadania publicznego przez Zleceniobiorcę podczas imprez oraz uroczystości organizowanych przez Miasto Białystok, co potencjalni oferenci powinni wziąć pod uwagę podczas składania oferty.

9. W przypadku rezygnacji przez Zleceniobiorcę z realizacji zadania po przekazaniu dotacji, środki finansowe podlegają zwrotowi.

10.W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy zgodnie z zapisami umowy.

§ 4

Termin i warunki składania ofert

1. Oferty zgodne z załącznikiem do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) należy składać w wersji elektronicznej za pomocą programu ,,WITKAC’’ udostępnionego na stronie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych przy ul. Bema 60/1 15-370 Białystok do godz. 15.30 lub przesłać na ww. adres.

2. Termin składania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej upływa 21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na stronie www.witkac.pl.

3. Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 1 ofertę.

4. W formularzu oferty nie wolno dokonywać żadnych skreśleń i poprawek. Na pierwszej stronie oferty należy wskazać rodzaj zadania publicznego określony w § 1. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć i podpisy osób upoważnionych.

5. Oferent zobowiązany jest do:

1) określenia celu zadania publicznego – informacja taka winna znaleźć się w części III pkt 3 oferty: "Syntetyczny opis zadania",

2) określenia liczby odbiorców zadania publicznego oraz liczby konsultacji i drobnych napraw, które planuje wykonać w przypadku otrzymania dotacji na realizację zadania - informacja taka winna znaleźć się części III pkt 5 oferty: „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego”,

3) określenia ryzyka nieosiągnięcia zakładanych rezultatów wraz ze wskazaniem sposobów jego zniwelowania - informacja taka winna znaleźć się części III pkt 5 oferty: „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego”,

4) uszczegółowienia opisu kosztów osobowych o opis dotyczący formy zatrudnienia, ilości godzin/wymiaru etatu oraz stawki wynagrodzenia - informacja taka winna znaleźć się części V pkt V A oferty: „Zestawienie kosztów realizacji zadania”.

6. Wymagane dokumenty:

1) formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,

2) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących - dotyczy oferentów, którzy nie podlegają wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym,

3) statut,

4) oświadczenie oferenta o nieubieganiu się o inne środki budżetowe Miasta Białegostoku, stanowiące załącznik nr 1 do warunków konkursu.

7. Ofertę oraz załączniki należy złożyć w jednym egzemplarzu.

8. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.

9. Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające następujących kryteriów formalnych:

1) których suma kontrolna wersji papierowej oferty nie jest zgodna z wersją elektroniczną złożoną za pomocą programu ,,WITKAC’’,

2) złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu,

3) złożone po terminie,

4) których termin realizacji zadania nie mieści się w terminie wskazanym w ogłoszeniu,

5) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającej ofertę,

6) złożone przez podmiot nieuprawniony,

7) podpisane przez osoby nieupoważnione,

8) przy braku pieczątki imiennej podpisane w sposób nieczytelny,

9) do których nie dołączono wymaganych załączników wskazanych w warunkach konkursu,

10) zawierające dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione,

11) w których wnioskowana kwota dotacji przekracza 90 % kosztów finansowych realizacji całego zadania,

12) w których wkład własny oferenta nie spełnia wymaganego minimum wskazanego w ogłoszeniu.

10. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

11. Złożenie oferty przez podmiot uprawniony nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji we wskazanej wysokości.

12. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonych ofert.

§ 5

Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

2. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu następujących kryteriów merytorycznych:

Lp.

Przyjęte kryteria oceny oferty

Punkty kontrolne oceny

Skala ocen

Liczba przyznanych punktów

1.

Możliwość realizacji zadania publicznego

 • Ocena opisu planowanych działań w kontekście osiągnięcia celu zadania.

 • Ocena zasobów materialnych przewidywanych

  w realizacji zadania.

 • Ocena spójności zakładanych celów z rezultatami.

 • Ocena atrakcyjności i dostępności przedsięwzięcia dla jego potencjalnych odbiorców.

 • Ocena doświadczenia oferenta w obszarze działalności na rzecz seniorów, w tym terminowość i rzetelność realizacji zadań finansowanych z budżetu Miasta Białystok w okresie poprzednich 3 lat.

0-30 pkt

2.

Zasięg pomocy oferowanej przez pomiot

 • Ocena skali realizowanego zadania tj. liczba odbiorców zadania oraz liczba wykonanych

  w jego ramach usług.

0-25 pkt

3.

Kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie

 • Kwalifikacje kadry przy udziale której realizowane będzie zadanie.
 • Zadeklarowany wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.

0-15 pkt

4.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

 • Ocena adekwatności wysokości wnioskowanej dotacji w stosunku do planowanych działań.

 • Ocena zasadności planowanych wydatków

  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

 • Ocena spójności kalkulacji kosztów z opisem rzeczowym/merytorycznym.

 • Procentowy wkład finansowy oferenta.

0-20 pkt

5.

Staranność

w przygotowaniu oferty

 • Ocena spójności poszczególnych elementów oferty.

0-10 pkt

Razem

max. 100

3. Komisja konkursowa powołana w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku rekomenduje dofinansowanie jednej oferty, która uzyska największą ilość punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 70 punktów.

4. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji oraz jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Białegostoku w formie zarządzenia.

5. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji oraz wysokość przyznanej dotacji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na stronie www.witkac.pl.

6. Od decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji oraz ich wysokości nie stosuje się trybu odwołania.

§ 6

Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztach

W 2018 r. Miasto Białystok realizowało zadanie pn. „Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów w 2018 roku”. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przy udziale podmiotów uprawnionych wyniosły 42 000 zł.

W 2019 r. Miasto Białystok nie realizowało zadań tego samego rodzaju i nie wydatkowało środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przy udziale podmiotów uprawnionych.

Załącznik nr 1 do warunków konkursu

Białystok, dnia …………………………..

…………………………………..

(pieczątka oferenta)

OŚWIADCZENIE

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z budżetu Miasta Białegostoku realizacji zadania publicznego pn: …………………………..………………………………………………….. …………………………………………………………………………….…, niżej podpisane osoby, posiadające prawo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, informują, iż oferent nie ubiegał się i nie ubiega się, poza ww. konkursem, o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania z innych środków Miasta Białegostoku.

Osoby składające oświadczenie:

………………………… ……………………………..

pieczątka i podpis pieczątka i podpis

(ew. czytelny podpis i funkcja) (ew. czytelny podpis i funkcja)

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama