Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Aktywizacjs i integracja osób w podeszłym wieku zamieszkujących w Lublinie

Reklama
Nabór od 29.05.2019 do 20.06.2019 15:59
Gmina Lublin - Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Seniorzy
Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016 – 2020, stanowiącego załącznik do uchwały nr 328/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r.

Celem konkursu jest wspieranie różnych form aktywności społecznej seniorów.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w 2019:

Tytuł zadania nr 1:

· Podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów.

1. Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

2. Celem realizacji zadania jest podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorówpoprzez:

a. ułatwienie dostępu do oferty z zakresu kultury, sztuki i aktywności fizycznej,

b. organizację wycieczek krajoznawczo - turystycznych dla seniorów,

c. szeroko rozumianą edukację skierowaną do seniorów,

d. wzmacnianie więzi międzypokoleniowej (organizacja uroczystości i wydarzeń międzypokoleniowych, kulturalnych, imprez okolicznościowych, festynów itp.).

3. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania wynosi: 20 000 zł.

Tytuł zadania nr 2:

· Realizacja przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych.

1. Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

2. Celem realizacji zadania jest prezentacja pozytywnego wizerunku seniora i promocja twórczości artystycznej osób starszych poprzez prezentację działalności artystycznej, twórczej i kulturalnej seniorów w ramach organizowanych warsztatów, kiermaszów, wystaw oraz imprez okolicznościowych o charakterze kulturalno-rozrywkowo-tanecznym itp.

3. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania wynosi: 10 000 zł.

Środki finansowe na realizację ww. zadań w 2019 roku wynoszą łącznie 30 000 zł.

Prezydent Miasta Lublin zastrzega prawo do zmiany podziału kwot przewidzianych na poszczególne zadania.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688),

 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ),

 3. Uchwały Nr 1268/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,

 4. Zarządzenia nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2016 r. w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

 5. Zarządzenia nr 18/11/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) prowadzące działalność statutową w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

3. Forma realizacji zadania: wsparcie, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy. Dotacja nie może przekroczyć wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania.

4. W przypadku realizacji zadania przy pomocy wolontariuszy należy mieć na uwadze obowiązki wynikające z art. 45 - 46 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

III. Warunki realizacji zadania:

1. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa sporządzona w oparciu o rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).

2. Dotacje zostaną przyznane podmiotom, które spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Lublina, a wśród uczestników zadania będzie co najmniej 20 osób powyżej 60. roku życia, posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

 2. zachowują standardy organizacji wydarzeń pozwalających na utrzymanie wysokiej jakości realizacji zadania oraz ogólnodostępności np. poprzez zapewnienie miejsca użyteczności publicznej (np. domy kultury, biblioteki),

 3. realizują zadania na terenie miasta Lublin (nie dotyczy wyjazdów organizowanych dla uczestników zadania),

 4. procentowy udział dotacji w sumie wszystkich kosztów realizacji zadania wynosi nie więcej niż 90 %, pozostałą część kosztów realizacji zlecanego zadania publicznego pokrywa Oferent z wkładu własnego rozumianego jako:

a. środki finansowe własne (wkładem finansowym nie mogą być środki z innych wydziałów Urzędu Miasta Lublin i jednostek budżetowych Gminy Lublin);

b. wkład niefinansowy osobowy.

 1. dopuszcza się przesunięcia środków w kosztach realizacji zadania pomiędzy pozycjami w kosztorysie gdy dana pozycja kosztorysu, z której dokonujemy przesunięcia nie zmienia się o więcej niż 50%. Przesunięcia do 50% nie wymagają uzyskania zgody Organizatora Konkursu oraz aneksowania umowy. Natomiast przesunięcia powyżej 50% wymagają uzyskania pisemnej zgody, nie wymagają aneksowania umowy. Nie dopuszcza się przesunięć środków na koszty administracyjne i wynagrodzenia.

3. Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania jest złożenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana w ofercie, w terminie wyznaczonym przez Organizatora Konkursu.

4. Dofinansowaniem zostaną objęte koszty niezbędne do przeprowadzenia zadania:

a) Koszty realizacji działań:

 1. wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji zadania, na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, posiadających udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, w tym wynagrodzenia specjalistów prowadzących wsparcie psychologiczne, społeczno-zawodowe, terapeutyczne lub inne;

 2. działania skierowane do osób starszych promujące różnorodne formy edukacji i aktywizacji osób starszych;

 3. alternatywne formy spędzania czasu wolnego (koszty transportu, wyżywienia, noclegów, bilety wstępu do instytucji kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych);

 4. spotkania integracyjne i promujące twórczość artystyczną seniorów o zasięgu lokalnym, w tym działania międzypokoleniowe (koszty wyżywienia, transportu, promocji części artystycznej, wykładu, wynajem pomieszczeń, zakup nagród, dyplomów, pucharów itp.);

 5. materiały i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć – bezpośrednio związane z realizacją zadania.

b) Koszty administracyjne – obejmujące np. koszty księgowe, opłaty pocztowe, materiały biurowe, koordynację itp., powinny być proporcjonalne do czasu realizacji zadania.

5. Z dotacji przyznanej w ramach niniejszego konkursu, nie mogą być pokrywane wydatki:

 1. poniesione przed terminem podpisania umowy,

 2. niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,

 3. z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli Oferent ma prawo do jego odliczenia,

 4. z tytułu opłat i kar umownych,

 5. na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, z tytułu należnych odsetek, kar, długów,

 6. związane z budową, zakupem budynków lub lokali lub dzierżawą, gruntów,

 7. przeznaczone na udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

 8. związane z działalnością polityczną lub religijną,

 9. poniesione na przygotowanie oferty,

 10. przeznaczone na nagrody i premie szkoleniowców i pracowników,

 11. na pokrycie kosztów stałych działalności Oferenta niezwiązanych z realizacją zadania publicznego,

 12. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Oferenta,

 13. na zakup środków trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2019 r. poz. 351),

 14. na zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy oz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688), oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 730),

 15. amortyzacja, leasing.

6. W trakcie realizowania zadania Oferent zobowiązany jest posiadać zgodę adresatów zadania (beneficjentów) na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu definicji danych osobowych zawartej w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 730), w szczególności zgodę na udostępnianie tych danych do celów monitoringu i kontroli w ramach realizowanego zadania publicznego.

IV. Opis i sposób sporządzenia oferty:

1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057) oraz zawierać załączniki. Do oferty należy dołączyć również (w wersji papierowej) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, statut, referencje.

2. Ofertę należy wypełnić oraz złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej Witkac, dostępnej na stronie www.witkac.pl. Wypełnioną ofertę należy wydrukować i po podpisaniu złożyć w formie papierowej, zgodnej z wersją elektroniczną przygotowaną w generatorze ofert. Oferta złożona wyłącznie w wersji elektronicznej albo w wersji papierowej nie będzie rozpatrywana.

3. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.

4. Wypełnienie części III pkt 6 tabela „Dodatkowe informacje”, dotyczącej rezultatów realizacji zadania publicznego jest obowiązkowa i wymaga podania przykładów monitorowania rezultatów: listy obecności, dzienniki zajęć, zdjęcia, nagrania, komunikaty, ankiety, raporty
z ewaluacji, egzemplarze publikacji itp.

5. W części IV pkt 2 – należy wskazać kwalifikacje, kompetencje, zasoby lokalowe, materialne, sprzęt, przewidywany wkład finansowy (kwota).

6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.

7. Nie przewiduje się wkładu rzeczowego w kosztorysie projektu. W związku z tym, nie należy uwzględniać go w części V.B pkt 3.2., w tabeli „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania”. W przypadku wystąpienia wkładu rzeczowego należy go opisać w części IV pkt 2 oferty.

8. Ofertę wraz z załącznikami muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.

9. W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1044 z późn. zm.). Opłatę w wysokości 17 zł należy dokonać na konto Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000).

10. Oferty podmiotów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, lub które zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.

V. Termin składania ofert.

1.Termin składania ofert upływa 21 czerwca 2019 r. o godzinie 15.30.

2. Oferty należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” udostępnionej na stronie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej, po wydrukowaniu z platformy Witkac. Oferty wydrukowanenależy składać osobiście w sekretariacie Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin 20-609 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23, pok. 107, w godzinach 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin).

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią podmiotu i opisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016 – 2020" oraz podanie tytułu zadania (zgodny z działem I. ogłoszenia).

Reklama