Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Prowadzenie schronienia na terenie Wrocławia dla 76 bezdomnych kobiet w tym kobiet z dziećmi

Reklama
Nabór od 28.05.2019 do 19.06.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Bezdomni, Kobiety
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie schronienia na terenie Wrocławia dla 76 bezdomnych kobiet w tym kobiet z dziećmi.

Oferent, który będzie prowadził schronisko udzieli schronienia osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową (bezdomność) potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez placówki opieki całodobowej.

Oferent, który będzie prowadził schronisko zobowiązany będzie do zapewnienia 76 miejsc osobom, które w danym czasie pozbawione są miejsca zamieszkania i nie posiadają wystarczających środków by zabezpieczyć własne potrzeby bytowe.

Schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu. schronisko zapewnia możliwość całodobowego pobytu osoby bezdomnej w placówce, w tym zapewnia:

 1. Miejsce do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C
 2. Umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju,
 3. Umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży oraz prania i suszenia odzieży,
 4. Dezynfekcję i dezynsekcję odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany,
 5. Informację o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu,
 6. Usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

FUNKCJONOWANIE

Za opracowanie dokumentów związanych z działalnością placówki, które wymagają uzgodnienia
i zatwierdzenia przez podmiot zlecający realizację zadania odpowiedzialny jest kierownik schroniska. Funkcjonowanie schroniska określa regulamin organizacyjny przedstawiony jako załącznik do oferty.

POSTĘPOWANIE PRZY PRZYJĘCIU

Zleceniodawca ustala następujące zasady przyjmowania osób bezdomnych:

 • osoby bezdomne mogą być kierowane do schroniska tylko na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS Wrocław,
 • osoba skierowana do schroniska jest zobowiązana do podpisania i realizowania kontraktu socjalnego o którym mowa w Ustawie o pomocy społecznej,
 • osobie skierowanej ustalana jest odpłatność za pobyt w drodze decyzji administracyjnej.
  Środki finansowe uzyskiwane z wpłat za pobyt stanowią dochód Gminy Wrocław.

Zleceniobiorca może pobierać dodatkowe opłaty za usługi świadczone przez schronisko, przy czym korzystanie z tych usług jest dobrowolne i nie może warunkować prawa do pobytu w schronisku.

Przyjęcie do schroniska może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika Zespołu
ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS Wrocław.

POBYT

W trakcie pobytu w placówce mieszkaniec jest zobowiązany do podjęcia intensywnej pracy w celu zmiany swojej sytuacji i wyjścia z bezdomności. Oferent zobowiązany będzie do podjęcia intensywnych działań mających na celu wyprowadzenie mieszkańca z bezdomności.

OPUSZCZENIE SCHRONISKA

Mieszkaniec może stracić prawo pobytu w schronisku na skutek:

 1. Korzystania z przyznanego świadczenia w postaci pobytu w schronisku w sposób niezgodny
  z przeznaczeniem, w szczególności rażącego złamania regulaminu placówki,
 2. Zmiany sytuacji osobistej lub materialnej, która powoduje, że korzystanie ze świadczeń w postaci pobytu w schronisku nie jest konieczne lub celowe,
 3. Nie podejmowania działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji życiowej i wyjście
  z bezdomności w tym brak zgody na podpisanie lub realizację kontraktu socjalnego.
 4. We wskazanych wyżej sytuacjach Schronisko informuje pisemnie Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS Wrocław w celu ewentualnego wydania decyzji zmieniającej decyzję kierującą do schroniska.

DOKUMENTACJA

W celu dokumentowania pracy z mieszkańcem schroniska prowadzona jest przez pracowników placówki indywidualna karta każdego mieszkańca oraz dokumentacja zbiorcza.

Dokumentację indywidualną mieszkańca będzie stanowić: opinie osób przyjmujących do placówki, opinie specjalistów oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu planu pracy z mieszkańcem m. in.:

 • imię i nazwisko,
 • numer pesel,
 • ostatni adres zamieszkania,
 • numer tel. i nazwisko kuratora, jeśli osoba skierowana go posiada,
 • data przyjęcia do schroniska,
 • podpisane przez mieszkańca zobowiązanie o zapoznaniu się z regulaminem schroniska,
 • uwagi o postępach mieszkańca.

Wgląd do dokumentacji ma personel schroniska, kierownik Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS Wrocław, pracownik socjalny Zespołu ds. Osób bezdomnych i Uchodźców MOPS Wrocław lub inni pracownicy upoważnieni przez Dyrektora MOPS Wrocław.

Dokumentacja , o której mowa w pkt. 2 stanowi dokumentację wewnętrzną schroniska i gromadzona jest do celów realizacji przyjętego przez mieszkańca kontraktu socjalnego oraz okresowej oceny jego wyników i udostępniona może być mieszkańcowi, osobom trzecim (po wyrażeniu zgody przez mieszkańca) lub podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

Prawo do wglądu do dokumentacji wewnętrznej schroniska przysługuje także osobom uprawnionym do kontroli zgodnie z przepisami prawa oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów i umowy na realizację zadania udzielania schronienia.

Oferent, który będzie prowadzić schronisko zobowiązany będzie do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu (zwanym w ogłoszeniu MOPS Wrocław),
w szczególności z Zespołem ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców oraz z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie, długotrwale bezrobotnych, świadczących poradnictwo prawne i psychologiczne.

Obsługę z zakresu usług pracownika socjalnego – zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej - zapewnia Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Reklama